A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 17

1
Paulo gi Sila noluwo yor Amfipoli gi Apolonia mi gitundo Thesalonika, kuma ne nitie od lemo mar jo-Yahudi,
2
Kendo Paulo nodhi e od lemo kaka ne ojatimo. Kuom Sabato adek maluwore nowuoyo gi ji kuom weche mondiki e Muma,
3
koelonigi tiend wechego, kendo onyisogi ni Mesia nyaka ne sandi, mi chier a kuom joma otho. Nopuonjogi ni, “Yesu ma awuoyonu kuomeni e Mesia.”
4
Jomoko kuomgi noyie wachno, modokni Paulo gi Sila. To bende ji mang’eny ma ok jo-Yahudi, to oluoro Nyasaye, noyie kodgi, kaachiel gi mon buora mong’ere.
5
To nyiego nomako jo-Yahudi, mi gidhi giwako jomoko ma acheje mabayo abaya e wang’ yore, mi ochoko oganda maduong’. Kamano ne gimiyo dala duto otimo koko, kendo ne gimuomore e od ng’at moro ma nyinge Jason, ka gidwaro golo Paulo gi Sila oko ir ji.
6
To kane ok ginwang’ogi, ne giywayo Jason gi owete moko oko, mi gitero ir jodong buch dala, ka gikok ni, “Jogi oseketho piny kuonde duto, kendo koro gisebiro ketho dalawa ka,
7
to Jason ema oketogi e ode. Giduto giketho chik Kaisar, ka giwacho ni nitie Ruoth machielo ma nyinge Yesu.”
8
Wechego nomiyo oganda mane osechokoreno ogoyo koko, mi kokono obwogo jodong buch dala,
9
mi gimiyo Jason gi joge ochulo pesa ma gisingorego ni ok ginichak gikel koko kendo. Bang’ mano ne giweyogi gidhi.
10
Gikanyono mane piny oyusoe, owete nonyiso Paulo gi Sila mondo odhi Beria, kendo kane gichopo kuno ne gidhi e od lemo mar jo-Yahudi.
11
Jo-Yahudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thesalonika. Ne gichiko itgi mi giwinjo wach gi chuny moyangore chuth, kendo ne gisomo Muma pile mondo gine ane ka weche Paulo gin adier.
12
Kuom mano ji mathoth kuomgi noyie kuom Kristo, kaachiel gi jomoko buora ma ok jo-Yahudi. Ne gin chwo kaachiel gi mon moko mong’ere.
13
To kane jo-Yahudi man Thesalonika owinjo ni Paulo oselando Wach Nyasaye Beria bende, ne gidhi kuno, mi gikelo koko, kendo giketho chuny ji.
14
Gikanyono owete nogolo Paulo mondo odhi e dhonam. Sila gi Timotheo to ne odong’ adong’a Beria.
15
Joma ne okowo Paulo notere nyaka Athens, eka Paulo nowachonigi mondo ginyis Sila gi Timotheo obi ire piyopiyo, mi jogo nodok Beria.
16
Kane pod Paulo rito Sila gi Timotheo Athens, nosin ahinya koneno kaka jodalano oketo chunygi kuom kido mag nyiseche manono.
17
Mano omiyo nowuoyo e od lemo gi jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye, kendo pilepile nowuoyo kuom Wach Nyasaye gi joma oyudo e laro mar dalano.
18
Jorieko moko mag jo-Epikurio kod jo-Stoiko bende ne joloso kode. Moko kuomgi ne jowacho niya, “Jawach thoreni koro dwaro wacho ang’o?” Moko to nowacho ni, “Onenore jaland wach nyiseche moko ma wakia.” Ne giwacho kamano nikech nolando Wach Maber kuom Yesu, kendo kuom chier.
19
Omiyo ne giluonge mondo odhi kodgi e buch jodonggi machokore e got Areopago, eka ne gipenje niya, “Diyie inyiswae tiend puonj manyien ma iwachoni?
20
Wawinjo kiwacho weche moko mayoreyore, omiyo dwaher ng’eyo tiendgi.”
21
(To ung’eyo ni jo-Athens kod jopinje mamoko mane odak kuno oketo chunygi mana kuom goyo mbaka mar gimoro amora manyien)
22
Eka Paulo nochung’ e nyim buch jo-Areopago, mowacho niya, “Un jo-Athens, aneno ni un joma oketo chunygi ahinya e wach lemo,
23
nikech kane awuotho e dala ka, mi arango kuondeu mag lemo, to ne aneno kendo-mar-misango mondikie ni, ‘KENDONI OKET NI NYASAYE MA OK ONG’E.’ To Nyasaye mulamo ma ok ung’eyono ema koro anyisou wachne.
24
Nyasaye mane ochueyo piny kod gik moko duto manie iye, e Ruodh polo gi piny, kendo ok odag e Hekalu ma dhano ogero.
25
To bende kata obedo ni oyie mondo dhano otine, to onge gima ochando, nikech en owuon ochiwo ngima kod gik moko duto ni ji duto.
26
“Nochueyo ng’at achiel, mi omiyo ogendini duto owuok kuome. En owuon ema noseketonigi ndalo mag loch, kod tong’ pinje ma gidakie.
27
Ne otimo kamano mondo ji omanye, eka dipo ka giyude. To chutho ok en mabor gi ng’ato ka ng’ato kuomwa,
28
nikech kuome ema wadakie, kendo ema wawuothoe, bende ema wantie, mana kaka jondikou moko nowachoni, ‘Wan bende wan nyithindi.’
29
“To koro kaka wan nyithind Nyasaye, ok onego wagal ni kit Nyasaye chalo gi kido moro amora molos gi dhahabu kata gi fedha kata gi kidi ma dhano molony kuom tichne oloso gi riekone.
30
Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osebedo ka timo e ndalo mane ok ging’eyo dwarone. To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto, mondo olokre owe richogi,
31
nimar oseketo chieng’ ma obiro miyo ng’at moseyiero ng’adoe bura gi adiera. Bende osenyiso ji duto malong’o ni obiro timo kamano, kuom chiero ng’atno a kuom joma otho.”
32
Kane giwinjo kaka Paulo wuoyo kuom tho mar joma otho, moko kuomgi nojare, to moko nowachone ni, “Yie iwachnwae wachni kendo, mondo wawinji.”
33
Eka Paulo nowuok oa e bura.
34
To jomoko nodokne, kendo noyie kuom Kristo. Achiel kuomgi ne Dionusio ma jabuch Areopago, kod dhako moro ma nyinge Damar, kaachiel gi jomoko bende.
Tich Joote 17:1
Tich Joote 17:2
Tich Joote 17:3
Tich Joote 17:4
Tich Joote 17:5
Tich Joote 17:6
Tich Joote 17:7
Tich Joote 17:8
Tich Joote 17:9
Tich Joote 17:10
Tich Joote 17:11
Tich Joote 17:12
Tich Joote 17:13
Tich Joote 17:14
Tich Joote 17:15
Tich Joote 17:16
Tich Joote 17:17
Tich Joote 17:18
Tich Joote 17:19
Tich Joote 17:20
Tich Joote 17:21
Tich Joote 17:22
Tich Joote 17:23
Tich Joote 17:24
Tich Joote 17:25
Tich Joote 17:26
Tich Joote 17:27
Tich Joote 17:28
Tich Joote 17:29
Tich Joote 17:30
Tich Joote 17:31
Tich Joote 17:32
Tich Joote 17:33
Tich Joote 17:34
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28