A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 16

1
Paulo nodhi mochopo Derbe, mochweyo nyaka Lustra, kuma ne nitie japuonjre moro ma nyinge Timotheo wuod dhako ma bende ne japuonjre ma nyar jo-Yahudi. Wuon Timotheo to ne ja-Grik.
2
Owete duto man Lustra gi Ikonio ne wuoyo maber kuom Timotheo.
3
Paulo ne dwaro kawe mondo odhi kode, omiyo notere nyangu, nikech jo-Yahudi duto mane odak e gweng’no nong’eyo ni wuon Timotheo en ja-Grik.
4
Kane giwuotho e mier, ne gimiyo jopuonjre chike mane joote kod jodongo man Jerusalem oketo, ka gijiwogi mondo gimak chikego.
5
Kamano kanyakla mag jo-Kristo nomedo bedo gi yie motegno kendo kwan joma oyie bende nomedore ameda pile.
6
Ne giwuotho e piny Frugia gi piny Galatia, ka gilando Wach Maber. Nikech Roho Maler nokwerogi ni kik giland Wach e piny Asia.
7
Kane gichopo e tong piny Musia, ne gidwaro donjo e piny Bithunia, to Roho mar Yesu ne ok oyienegi.
8
Omiyo ne ging’ado ang’ada Musia, mi gilor nyaka dho wath miluongo ni Troa.
9
Otienono Paulo noneno fweny ma ja-Makedonia moro ochung’ie, ka hombe niya, “Bi loka Makedonia mondo ikonya.”
10
Kane Paulo oseneno fwenyno, ne waikore piyopiyo mondo wadhi e piny Makedonia nikech ne wang’eyo ni Nyasaye oseluongowa mondo waland Wach Maber ni jopinyno.
11
Ne waa Troa, mi wakwang’ tir nyaka Samothraki, to kinyne ne wachopo Neapoli.
12
Ne waa kanyo mwadhi nyaka Filipi, ma dala mar gweng’ mokwongo e piny Makedonia, to kendo en dala mane omi jo-Rumi mondo odagie. Ne wabet kuno kuom ndalo moko.
13
Chieng’ Sabato ne wawuok e dalano, mi wadhi e bath aora kuma ne waparo ni nitie kar lemo mar jo-Yahudi. Ne wabet piny, mi wawuoyo gi mon mane oyudo ochokore kanyo.
14
Achiel kuom joma ne winjowa ne dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia. Ne en dhako moluoro Nyasaye, kendo ne en johand nengni makwar ma nengogi tek. Ruoth noyawo chunye mondo owinj weche mane Paulo wacho.
15
Eka ne obatise kaachiel gi joode. Bang’ mano noluongowa e ode, kowacho ni, “Ka useneno ni ayie adier kuom Ruoth, to biuru e oda.” Eka nomiyo wadhi e ode.
16
Chieng’ moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba, mane nigi jachien mamiyo okoro wach. Ne okeloni ruodhi mage ohala mang’eny kuom hulo ni ji gik mabiro timorenigi.
17
Ne ojaluwo bang’ Paulo kod bang’wa kokok niya, “Jogi gin jotich Nyasaye Maduong’ Moloyo! Gilandonu kaka onego uyud warruok.”
18
Ne otimo kamano kuom ndalo mang’eny nyaka chop Paulo nosin, mi owichore owacho ni jachiendno ni, “Awachoni e nying Yesu Kristo ni wuog oko kuom nyakoni!” Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gi sano.
19
To kane joma nyakono tiyonigi ofwenyo ni yo ma giyudogo ohala koro orumo, ne gimako Paulo gi Sila, mi giywayo nyaka ir jodongo e laru mar dala.
20
Ne gikelogi e nyim jong’ad bura ma jo-Rumi, mi giwacho niya, “Jogi gin jo-Yahudi, to gikelo koko e dalawa!
21
Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim, wan jo-Rumi!”
22
Eka ji duto bende nonywakogi gi wach. Jong’ad bura nolonyo lep Paulo gi Sila ayuka, kendo ne gigolo chik mondo ochwadgi.
23
Kane osechwadgi malich ahinya, ne gibologi e jela, ka ginyiso jarit mondo olor nigi matek.
24
Mano omiyo jarit nobologi e ot ma iye, mi otweyo tiendegi e kind lodi mag yien.
25
Kar odiewuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to ochiko itgi winjogi.
26
Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni. Gikanyono dhoudi duto noyawore, kendo nyororo mag joma notue nogonyore.
27
Eka jarit jela nochiew, kendo kane oneno ka dhout jela oyawore, nogalo ni joma otue duto osepondo oa, omiyo nowuodho ligangla mondo onegrego.
28
To Paulo nokok matek ni, “Kik iketh dendi! Wantie waduto!”
29
Eka jarit jela noluongo mondo okelne taya kendo nopodho e tiend Paulo gi Sila kokirni.
30
Bang’ mano, nogologi oko mopenjogi ni, “Jodongo ere gima onego atim, eka akwo?”
31
Ne gidwoke ni, “Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo, kaachiel gi joodi.”
32
Eka ne gipuonje Wach Ruoth, kaachiel gi ji duto mane nie ode.
33
E sanogo gotienono noterogi, mi odhi oluokonigi dendgi kuonde mane oridhore, eka ne obatise kaachiel gi joode duto.
34
Nokawo Paulo gi Sila, motero e ode, kendo nomiyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode nikech koro ne oyie kuom Nyasaye.
35
Kinyne gokinyi, jong’ad bura nooro askechegi gi wach mondo ogony jootego odhi.
36
Jarit jela nonyiso Paulo ni, “Jong’ad bura oseoro wach ni mondo ogonyu, omiyo koro wuoguru udhi gi kue.”
37
To Paulo nowacho ni askechego niya, “Nyoro gichwadowa e nyim ji, maonge ketho moyudwago, to wan jo-Rumi! Bende nyoro gibolowa e jela, to koro ere gima omiyo gidwaro golowa ling’ling’? Ooyo, gibi abiya mondo gigolwa giwegi.”
38
Askechego nodhi onyiso jong’ad bura wechego, mi ne gidoko maluor ka giwinjoni Paulo gi Sila gin jo-Rumi.
39
Omiyo ne gidhi mi giywagorenigi, eka ne gigologi oko, kendo ne gisayogi mondo gia e dalagi.
40
To Paulo gi Sila ne jowuok e jela, mi jodhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno mi gitego chunygi, ne giwuok gia.
Tich Joote 16:1
Tich Joote 16:2
Tich Joote 16:3
Tich Joote 16:4
Tich Joote 16:5
Tich Joote 16:6
Tich Joote 16:7
Tich Joote 16:8
Tich Joote 16:9
Tich Joote 16:10
Tich Joote 16:11
Tich Joote 16:12
Tich Joote 16:13
Tich Joote 16:14
Tich Joote 16:15
Tich Joote 16:16
Tich Joote 16:17
Tich Joote 16:18
Tich Joote 16:19
Tich Joote 16:20
Tich Joote 16:21
Tich Joote 16:22
Tich Joote 16:23
Tich Joote 16:24
Tich Joote 16:25
Tich Joote 16:26
Tich Joote 16:27
Tich Joote 16:28
Tich Joote 16:29
Tich Joote 16:30
Tich Joote 16:31
Tich Joote 16:32
Tich Joote 16:33
Tich Joote 16:34
Tich Joote 16:35
Tich Joote 16:36
Tich Joote 16:37
Tich Joote 16:38
Tich Joote 16:39
Tich Joote 16:40
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28