A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 15

1
Jomoko noa Judea, mi obiro Antiokia, kendo ochako puonjo owete ka wachonigi niya, “Ka ok oteru nyangu kaka Chik Musa dwaro, to ok unyal yudo warruok.”
2
To Paulo gi Barnaba nodhaw kodgi matek kakwerogi, omiyo owete noneno ni mondo ji ariyogo kaachiel gi jomoko odhi Jerusalem owuo gi joote kod jodong jo-Kristo kuom wachno.
3
Kuom mano, jo-Kristo duto nokowogi, kendo ka ne gikadho e piny Foinike gi piny Samaria ne gihulo kaka joma ok jo-Yahudi oselokore moyie kuom Yesu. Wachno nomiyo owete mamoko duto odoko mamor ahinya.
4
Kane gichopo Jerusalem, jo-Kristo duto man kuno, gi joote kod jodongo norwakogi. Eka ne ginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo.
5
To moko kuom jo-Farisai moyie kuom Yesu nochung’ mowacho niya, “Joma ok jo-Yahudi nyaka ter nyangu, kendo nyaka nyisgi mondo girit Chik Musa.”
6
Eka joote kod jodongo nochokore mondo one ane wachno.
7
Kane gisewuoyo aming’a, Petro nochung’ mowacho niya, “Owetewa, ung’eyo ni chon Nyasaye noyiera kuomu mondo aland Wach Maber ni joma ok jo-Yahudi mondo giwinji kendo giyie kuom Yesu.
8
Nyasaye, mong’eyo chuny ji duto, nomiyogi Roho Maler mana kaka nomiyowa, konyisogo ni oyie kodgi.
9
Nopuodho chunygi nikech ne giyie kuome, kotimonigi mana kaka notimonwa.
10
Koro ere gima omiyo udwaro temo Nyasaye, kumiyo jopuonjre ting’ mapek mane kwerewa ok nyal ting’o, kata ma wan bende ok wanyal ting’o?
11
Ooyo, wayie ni kaka iwarowa kuom ng’wono mar Ruoth Yesu, e kaka gin bende iwarogi.”
12
Wechego nomiyo ji duto oling’, mochiko itgi ka Barnaba gi Paulo hulo ranyisi gi honni mane Nyasaye osemiyo gitimo ni joma ok jo-Yahudi.
13
Kane gisetieko wuoyo, Jakobo noloso kawacho niya, “Owetena, winjauru!
14
Simon osenyisowa kaka Nyasaye nochako chon mondo okwa jomoko kuom joma ok jo-Yahudi olok joge owuon.
15
Weche mane jonabi okoro bende oyie gi wachno, mana kaka Muma wacho niya,
16
‘Ruoth Nyasaye wacho ni, “Bang’ wechego anaduogi, kendo anachung od Daudi mosepodho. Anachak ager kuonde momukore, mi achunge kendo.
17
Kamano ji duto nodwar Ruoth, koda ka joma ok jo-Yahudi, ma aseluongo mondo obed joga awuon!”
18
Ruoth Nyasaye mane ohulo wechego chon ema owacho kamano.’ ”
19
Eka Jakobo nomedo wacho ni, “An aneno ni ok onego wachand joma ok jo-Yahudi ma olokore oyie kuom Nyasaye gi chike moko matindotindo.
20
To onego wandiknigi barua ma nyisogi ni nyaka giritre kuom gik ma ok ler nikech gik ma kamago osechiw ni nyiseche manono. Bende kik giterre, kendo kik gicham gima ode, bende kik gicham remo.
21
Mano oromo, nikech nyaka nene osesom Chik Musa kuom ndalo mathoth e ut lemo, chieng’ Sabato ka chieng’ Sabato, kendo wachne ilando e mier duto.”
22
Bang’ mano, joote kod jodongo, kaachiel gi jo-Kristo duto, noneno ni ber mondo giyier jomoko kuomgi odhi Antiokia gi Paulo kod Barnaba. Kuom mano, ne giyiero Juda miluongo ni Barsaba, kod Sila, mane jotend owete.
23
Ne gitero barua mondik ni, “Wan joote gi oweteu madongo, wamosou uduto un owete ma ok jo-Yahudi modak Antiokia gi Siria kod Kilikia.
24
Wasewinjo kaka jomoko moa kuomwa osechandou gi weche mathago chunyu, to wan ne ok waorogi.
25
Emomiyo waduto waseneno gi chuny achiel ni ber mondo wayier jomoko waor iru, kaachiel gi Barnaba kod Paulo, ma gin owetewa mwahero,
26
kendo ma osechiwo ngimagi nikech nying Ruoth Yesu Kristo.
27
Ero, waseoro Juda gi Sila, ma bende biro nyisou gi dhogi weche duto ma wasendiko.
28
En dwaro mar Roho Maler kod dwaro marwa ni mondo kik waket ting’ moro mapek kuomu mak mana chike moko mowinjore, ema onego uluw.
29
To chikego e magi: Kik ucham chiemo mosetimgo misango ni nyiseche manono, kendo kik ucham remo kata gima ode, bende kik uterru. Kuritoru kuom gigo duto, to unudhi nyime maber. Oritu.”
30
Kamano joote noor modhi Antiokia. Ne gichoko oganda joma oyie duto, mi gimiyo baruano.
31
Kane gisesome, ne gidoko mamor ahinya giduto kuom jip mane giyudo.
32
Juda gi Sila, mane gin johul wach moa kuom Nyasaye, ne jowuoyo gi owete ka gijiwogi gi weche mang’eny, kendo gimiyogi teko.
33
Kane gisebet kuno kuom ndalo moromo, owete ne ogonyogi, mi gidok ka gitero mos ni joma ne oorogi.
34
Sila to noneno ni ber mondo odong’ kuno.
35
Paulo gi Barnaba ne jobet Antiokia kuom ndalo moko, mi giriwore gi jomoko mang’eny kuno kuom puonjo kendo lando Wach Maber mar Nyasaye.
36
Bang’ ndalo moko Paulo nowacho ni Barnaba ni, “Wadogi mondo wane owetewa e mier duto mane walandoe Wach Ruoth, mondo wane ane kaka gibet.”
37
Barnaba ne dwaro kawo Johana, ma bende iluongo ni Mariko mondo gidhigo,
38
to Paulo ne oparo ni ok ber dhi kode, nikech noyudo oseweyogi Pamfulia, modok kapok gitieko tijgi.
39
Wachno nomiyo gidwokore matek gi Barnaba mi gipogore. Barnaba nokawo Mariko, mi okwang’ odhi Saipras.
40
Paulo to noyiero Sila, kendo ka ne owete osekwayonigi Nyasaye mondo oguedhgi, nowuok.
41
Nowuotho e piny Siria gi piny Kilikia duto, kolando wach maber, kendo otego kanyakla duto mag Kristo.
Tich Joote 15:1
Tich Joote 15:2
Tich Joote 15:3
Tich Joote 15:4
Tich Joote 15:5
Tich Joote 15:6
Tich Joote 15:7
Tich Joote 15:8
Tich Joote 15:9
Tich Joote 15:10
Tich Joote 15:11
Tich Joote 15:12
Tich Joote 15:13
Tich Joote 15:14
Tich Joote 15:15
Tich Joote 15:16
Tich Joote 15:17
Tich Joote 15:18
Tich Joote 15:19
Tich Joote 15:20
Tich Joote 15:21
Tich Joote 15:22
Tich Joote 15:23
Tich Joote 15:24
Tich Joote 15:25
Tich Joote 15:26
Tich Joote 15:27
Tich Joote 15:28
Tich Joote 15:29
Tich Joote 15:30
Tich Joote 15:31
Tich Joote 15:32
Tich Joote 15:33
Tich Joote 15:34
Tich Joote 15:35
Tich Joote 15:36
Tich Joote 15:37
Tich Joote 15:38
Tich Joote 15:39
Tich Joote 15:40
Tich Joote 15:41
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28