A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 13

1
Kuom kanyakla mar jo-Kristo man Antiokia manie piny Kilikia ne nitie johul wach kod jopuonj. Ne gin Barnaba gi Simeon miluongo ni Rateng’, gi Lukio ja-Kurene, gi Manaen, mane opidh kaachiel gi ruoth Herode, kod Saulo.
2
To kane oyudo gilamo Ruoth, kendo gitueyo chiemo, Roho Maler nowacho nigi niya, “Walnauru Barnaba gi Saulo oti tich ma aseluongogi mondo giti.”
3
Eka ne gimedo lemo, kendo gitueyo chiemo, bang’e ne giyieyo lwetgi kuom Barnaba gi Saulo, mi giweyogi gidhi.
4
Kane Roho Maler oseoro Barnaba gi Saulo kamano, ne gidhi Seleukia, kuma ne giidhoe yie mi gikwang’ gidhi Saipras.
5
Kane gichopo Salamis, ne gilando Wach Nyasaye e ut lemo mag jo-Yahudi, ka Johana konyogi.
6
Ne giwuotho e chulano duto, ka gilando Wach Maber, nyaka ne gichopo Pafo, kuma ne ginwang’oe ajuoga moro ma nyinge Bar-Yesu (to dho Yunani luonge ni Eluma.) Ne en ja-Yahudi, kendo ne owuondore ni en janabi.
7
Bende ne en osiep Sergio Paulo, ma ruodh chulano, kendo mane ng’ama riek. Ruodhno noluongo Barnaba gi Saulo mondo odhi ire, nikech ne odwaro winjo Wach Nyasaye.
8
To ajuoga miluongo ni Elumano notamogi, kotemo geng’o ruoth mondo kik yie kuom Yesu.
9
Eka Saulo ma bende iluongo ni Paulo, nopong’ gi Roho Maler. Norango wang’ ajuogano tir,
10
mowachone niya, “Yaye, in wuod Satan! In jasik gik moko duto mabeyo! Ipong’ gi timbe duto mag miganga, kendo pile itemo loko adiera mag Nyasaye obed mag miriambo!
11
To koro winji, kata mana sani Ruoth Nyasaye biro goyi gi lwete, kendo ibiro bedo muofu, mi ok ninen kuom ndalo moko.” Gikanyono mudho mandiwa noimo wang’ Eluma, mi owuotho komulo amula, kendo kodwaro ng’ama taye gi lwete.
12
Kane ruoth oneno gima otimoreno, noyie kuom Yesu, kendo nohum nono kuom puonj Ruoth Yesu.
13
Paulo kod joma ne en go ne joa Pafo, mi okwang’ nyaka Perga e piny Pamfulia, to Johana noweyogi kuno, modok Jerusalem.
14
Eka ne gia Perga, mi gidhi Antiokia e piny Pisidia, kendo ne gidhi e od lemo mar jo-Yahudi chieng’ Sabato, mi gibet piny.
15
Kane osesom weche moko moa e Chik Musa, kod mag Jonabi, jodong od lemo nokowonigi wach ni, “Owetewa, ka un gi wach moro madujiwgo ji, to wachuru.”
16
Eka Paulo nochung’, moting’o bade, kendo ochako wuoyo niya: “Un owetena ma jo-Israel, kod ji mamoko duto moluoro Nyasaye, winjuru.
17
Nyasaye ma Nyasach jo-Israelgi noyiero kwerewa, moloko oganda motegno e ndalo mane gin jodak e piny Misri. Bang’e nogologi kuno gi tekone maduong’,
18
kendo nokurogi e thim kuom higni ma dirom piero ang’wen.
19
Eka notieko ogendini abiriyo mane oyudo odak e piny Kanaan, mi omiyo joge owuon pinyno.
20
Bang’ higni ma dirom mia ang’wen gi piero abich, nomiyogi jong’ad bura moritogi nyaka ndalo janabi Samuel.
21
To kane gikwayo mondo gibed gi ruoth, Nyasaye nomiyogi Saulo wuod Kish ma jadhood Benjamin mondo obed ruodhgi, mi noritogi kuom higni piero ang’wen.
22
Eka Nyasaye nogole, moketonigi Daudi ruoth. En ema Nyasaye nowuoyo kuome niya, ‘Aseyudo ni Daudi wuod Jesse e ng’at ma chunye chal gi mara, kendo ema notim gik moko duto ma adwaro.’
23
“Yesu ma nyakwar Daudi ema Nyasaye otimo Jawar jo-Israel, kaka nosingore.
24
To kane Yesu pok ochako tichne, Johana nosebedo kapuonjo jo-Israel duto mondo gilokre giwe richogi, obatisgi.
25
To kane Johana koro chiegni tieko tichne, nopenjo ji ni, ‘Un uparo ni an ng’a? An ok an Jal mugeno ni biro biro. To winjuru! Ng’at moro biro bang’a ma ok awinjora gonyo wuochene e tiende.’
26
“Un jowetena ma nyikwa Ibrahim, kaachiel gi ji mamoko moluoro Nyasaye, wan ema osekelnwa wach warruokni,
27
nikech joma odak Jerusalem kod jodonggi ne ok ong’eyo ni Yesu e Jawar, bende ne ok giwinjo tiend weche jonabi misomo pile chieng’ Sabato ka Sabato. To kata kamano ka ne ginege, to ne gimiyo gima ne jonabi okoro otimore.
28
To kata obedo ni ne ok ginyal yudo gima omiyo owinjore ging’adne buch tho, to pod ne gichuno achuna Pilato mondo ogol chik onege.
29
Kane gisetimone gik moko duto ma Muma wacho kuome, ne gilore piny e msalaba, mi gikete e bur.
30
To Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho,
31
kendo kuom ndalo mang’eny nofwenyore ni joma ne oseluwe koa Galili odhi Jerusalem. Gin ema tinde gihulo ni jo-Israel weche man kuome.
32
To wan, wan kaeri mondo walandnu Wach Maber, ni, kuom chiero Yesu,
33
Nyasaye osetimonwa gima ne osingore ni kwerewa, mana kaka Muma wacho e Zaburi mar ariyo ni, ‘In e Wuoda, tiende ni asedoko Wuoru.’
34
To kuom chiero Yesu kuom joma otho mondo kik ochak otho kendo, nowacho niya, ‘Anamiu gueth maler kendo madier, mane asesingora ni Daudi.’
35
E kaka bende owacho e Zaburi machielo ni, ‘Ok niwe mondo ringre Ng’ati Maler otow.’
36
“To kane Daudi osetimo gik mane Nyasaye dwaro mondo otim e ndalone, notho, moyike but kwerene, kendo ne otop.
37
Jal mane Nyasaye ochiero oa kuom joma otho, to ne ok otop!
38
Kuom mano, owetena, unyalo neno uduto ni kuom Yesu ema ilandonue wach mar weyo richo.
39
Bende nyaka ung’e ni ng’ato ka ng’ato moyie kuome, to owene richone duto mane Chik Musa otueyo.
40
Emomiyo, tang’uru mondo kik masiche mane jonabi okoro timrenu. Jonabi nosekoro niya,
41
‘Neuru, un joma ochayo jigi! Humuru, kendo laluru nono, nikech tich ma atiyo e ndalou en gima ok unyal yie, kata da bed ni ng’ato hulnu tiende!’ ”
42
Kane Paulo gi Barnaba jowuok e od lemo, ji nokwayogi mondo giduog chieng’ Sabato mabiro, gimed puonjogi wechego.
43
Bang’ chokruokno, jo-Yahudi mang’eny kod jomoko mathoth moluoro Nyasaye mane oselokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi, nodhi gi Paulo gi Barnaba. Ji ariyogo nopuonjogi, kajiwogi mondo gisik mana kuom ng’wono mar Nyasaye.
44
Chieng’ Sabato maluwo mano, chiegni ji duto manie dalano nobiro mondo owinj Wach Ruoth.
45
To kane jo-Yahudi oneno oganda maduong’no nyiego nomakogi ahinya, mi gidagi weche Paulo, ka gikwere kendo giyanye.
46
To Paulo gi Barnaba ne jomedo wuoyo gi chir moloyo, ka giwacho ni, “Un ema owinjore kwong landnu Wach Nyasaye. To kaka usedage, kendo ok une ni uwinjoru gi ngima ma nyaka chieng’, koro wabiro weyou mondo wadhi ir ogendini ma ok jo-Yahudi,
47
nikech Ruoth Nyasaye osemiyowa chik niya, ‘Aseketi ibed ler mar Ogendini, mondo ibed yor warruok ni piny ngima.’ ”
48
Kane joma ok jo-Yahudi owinjo wachno, ne gidoko mamor, mi gimiyo Wach Nyasaye duong’, kendo ji duto mane Nyasaye oseyiero mondo oyud ngima ma nyaka chieng’ noyie kuom Yesu.
49
Wach Ruoth Nyasaye nolandore kuonde duto e gweng’no.
50
To jo-Yahudi noketho chuny jodong dalano, kod chuny mond joma dongodongo ma ok jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye. Kamano ne gimiyo ji osando Paulo gi Barnaba, mi giriembogi gia e gweng’gi.
51
To jootego noteng’onigi buch tiendgi, mi owuok odhi Ikonio.
52
Jopuonjre mane ni Antiokia to nodong’ kopong’ gi mor kod Roho Maler.
Tich Joote 13:1
Tich Joote 13:2
Tich Joote 13:3
Tich Joote 13:4
Tich Joote 13:5
Tich Joote 13:6
Tich Joote 13:7
Tich Joote 13:8
Tich Joote 13:9
Tich Joote 13:10
Tich Joote 13:11
Tich Joote 13:12
Tich Joote 13:13
Tich Joote 13:14
Tich Joote 13:15
Tich Joote 13:16
Tich Joote 13:17
Tich Joote 13:18
Tich Joote 13:19
Tich Joote 13:20
Tich Joote 13:21
Tich Joote 13:22
Tich Joote 13:23
Tich Joote 13:24
Tich Joote 13:25
Tich Joote 13:26
Tich Joote 13:27
Tich Joote 13:28
Tich Joote 13:29
Tich Joote 13:30
Tich Joote 13:31
Tich Joote 13:32
Tich Joote 13:33
Tich Joote 13:34
Tich Joote 13:35
Tich Joote 13:36
Tich Joote 13:37
Tich Joote 13:38
Tich Joote 13:39
Tich Joote 13:40
Tich Joote 13:41
Tich Joote 13:42
Tich Joote 13:43
Tich Joote 13:44
Tich Joote 13:45
Tich Joote 13:46
Tich Joote 13:47
Tich Joote 13:48
Tich Joote 13:49
Tich Joote 13:50
Tich Joote 13:51
Tich Joote 13:52
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28