A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 12

1
E ndalo nogo, ruoth Herode nochako sando jo-Kristo moko.
2
Ne ogolo chik mi oneg Jakobo ma owadgi Johana gi ligangla.
3
Kane oneno ni wachno ber ni jo-Yahudi, ne omako Petro bende (Mano notimore e ndalo Sap Makati ma ok ketie Thowi.)
4
Kane osemak Petro kamano, ne otere e jela, mi okete e lwet askeche apar gauchiel, ka askeche ang’wen rite arita. Herode nosechano mondo oyale e nyim ji bang’ Pasaka.
5
Kuom mano Petro ne mana ni e jela, to kanyakla mar jo-Kristo nolamone Nyasaye ahinya.
6
Otieno mane kiny onego Herode golie Petro oko ni ji, petro noyudo nindo e kind jorit ariyo. Ne otueye gi nyoroche ariyo, kendo askeche bende ne rito jela.
7
To malaika mar Ruoth notucho, mochung’ bute, kendo ler nopong’o od tuech. Eka malaikano noyuko Petro mochiewe, kawachone niya, “A malo piyo!” Gikanyono nyororo nogonyore e lwet Petro.
8
Malaika nowachone ni, “Tue okandani, kendo rwak wuocheni” Kane Petro osetimo kamano, malaika nowachone kendo ni, “Rwak lawi mondo iluw bang’a.”
9
Petro noluwe, mi owuok oko e jela, to ne ok ong’eyo ni gima malaika timone en adier, nikech nogalo ni oneno mana fweny.
10
Ne gikadho kar rit mokwongo kod mar ariyo, eka ne gichopo e dhoranga nyinyo miwuokgo oko e jela. Dhorangano noyaworenigi mana kende, mi giwuok oko. Ne giluwo yo moro, mi giwuotho kuom kinde moromo, eka malikano nolal nono moweyo Petro.
11
Bang’ mano, Petro nofwenyo gima osetimorene, mowacho ni, “Koro ang’eyo ni en adier! Ruoth Nyasaye oseoro malaikane moresa kagola e teko Herode, kendo kuom gik moko duto mane jo-Yahudi dwaro timona.”
12
Kane oneno kamano, ne odhi e od Maria min Johana, ma bende iluongo ni Mariko, kuma ne ji mang’eny ochokoree ka lemo.
13
Ne odwong’o dhoot ma oko, mi nyako moro ma jatich, ma nyinge Roda, obiro yawone.
14
To kane ochamo dwond Petro, nodoko mamor ahinya, mi oringo odok ei ot kapok oyawo dhoot. Nowacho ni ji ni Petro ema ochung’ oko e dhoot.
15
To ne gidwoke ni, “Neko omaki!” En to noramo ni en adier. Eka ne giwachone ni, “Kara mano mana malaikane.”
16
To e kindeno duto, Petro nosiko ka duong’o adwong’a dhoot. Omiyo ne giyawone, mi dhogi omoko ka gineno ni en Petro adier!
17
Noting’o nigi lwete mondo giling’, eka nonyisogi kaka Ruoth Nyasaye osegole e jela. Bang’e nowachonigi ni mondo ginyis Jakobo kod owete mamoko wachno, eka nowuok modhi kamoro machielo.
18
Kane piny oru, kihondko maduong’ nomako askeche ma jorit, ka gipenjore ni ang’o motimore ni Petro.
19
Herode nogolo chik mondo odware, to ne ok ginyal yude. Omiyo ne onono jorit ahinya, eka nowacho ni mondo oneggi. Bang’e noa Judea odhi Kaisaria, mobet kuno kuom kinde moko.
20
Noyudo mirima osebedo komako Herode gi jo-Turo kod jo-Sidon e kindeno. Kuom mano ne gichokore, mi gidhi ire. To mokwongo ne gihoyo Blasto mane jaduong’ od ruoth Herode, obedo osiepgi, eka ne gikwayo ruoth mondo omigi kue. Ne gidwaro kue nikech pinygi ne yudo chiemo e piny ruodh Herode.
21
Chieng’ moro moyiedhi, Herode ne orwako lepe mag duong’, kendo ne obet e kom duong’ne, mi ochako wuoyo ni ji.
22
To ji duto nowacho matek niya, “Mano dwond Nyasaye, ok mar dhano!”
23
Gikanyono malaika mar Ruoth Nyasaye nogoyo Herode, nikech ne ok omiyo Nyasaye duong’. Bang’e kudni nochamo dende, mi otho.
24
Wach Nyasaye nolandore, kendo joma oyie nomedore ameda.
25
Barnaba gi Saulo notieko tijgi, mi oa Jerusalem odok Antiokia ka gin gi Johana ma bende ne iluongo ni Mariko.
Tich Joote 12:1
Tich Joote 12:2
Tich Joote 12:3
Tich Joote 12:4
Tich Joote 12:5
Tich Joote 12:6
Tich Joote 12:7
Tich Joote 12:8
Tich Joote 12:9
Tich Joote 12:10
Tich Joote 12:11
Tich Joote 12:12
Tich Joote 12:13
Tich Joote 12:14
Tich Joote 12:15
Tich Joote 12:16
Tich Joote 12:17
Tich Joote 12:18
Tich Joote 12:19
Tich Joote 12:20
Tich Joote 12:21
Tich Joote 12:22
Tich Joote 12:23
Tich Joote 12:24
Tich Joote 12:25
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28