A A A A A
×

Luo Bible 2015

Tich Joote 10

1
Ne nitie ng’at moro Kaisaria ma nyinge Kornelio. Ne en jatend oganda lweny miluongo ni, ‘Oganda Italia’,
2
kendo ne en ng’at modimbore, kendo moluoro Nyasaye gi joode duto. Notimo timbe ng’wono mang’eny kokonyogo jo-Yahudi modhier, kendo ne olamo Nyasaye pile.
3
Chieng’ moro kar sa ochiko mar odhiambo, nopo ka malaika mar Nyasaye obirone malong’o e fweny, mi olwonge ni, “Kornelio!”
4
Ne orango malaika mi openje koluor ni, “En ang’o, Ruoth?” Malaika nodwoke ni, “Lemoni gi timbeni mag ng’wono osechopo malo e nyim Nyasaye, kendo Nyasaye osepari.
5
To koro or wach Jopa, iluong ng’at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro.
6
En wendo janyong’ piende moro ma nyinge bende Simon, ma ode nie dhonam.”
7
Kane malaika mane wuoyo kode osea, noluongo jotich ode ariyo gi askari moro modimbore, mane achiel kuom joma rite.
8
Eka nonyisogi weche duto, mi oorogi Jopa.
9
Kinyne kane jootego nie yo chiegni chopo Jopa, Petro noidho e tat ot kar sa auchiel mondo olem.
10
Nodenyo, kendo ne odwaro chiemo, to kane pod iloso chiemo, ayula wang’ notere,
11
mi oneno ka polo oyawore, kendo ka gimoro machal gi nanga maduong’ iloro piny gi kondene ang’wen.
12
To ei gino ne nitie kit gik moko mangima, kaka jamni gi le kod gik mamol gi winy.
13
Dwol moro nowacho niya, “Petro, a malo mondo ineg gimoro kuom gigo, icham!”
14
To Petro nokwer ni, “Ngang’, Ruoth! Nyaka nene pok achamo gima ok ler kata makuero.”
15
Eka dwol nochako owuoyo kode mar ariyo ni, “Gimoro amora ma Nyasaye owacho ni ler, in kik iwach ni ok ler.”
16
Mano notimore didek, eka nodwok gino malo e polo mana gie sano.
17
Kane Petro pod hum nono, kaparo tiend fweny mane oseneno, joote mane Kornelio ooro nochopo e dhorangach, bang’ penjo kuma Petro odakie.
18
Ne giluongo ka gipenjo ni, “Bende wendo moro ni ka ma nyinge Simon Petro?”
19
To paro Petro ne pod oyudo ni kuom fweny mane oseneno cha, to Roho ne onyise ni, “Ji adek moko dwari.
20
Omiyo lor piny idhi kodgi, mak iriwo gi kiawa, nikech an ema aseorogi.”
21
Kuom mano, Petro nolor piny, mi owacho ni jogo ni, “An e ng’at mudwaro. Ere wach ma un go?”
22
Ne gidwoke ni, “Jaduong’ lweny moro ma nyinge Kornelio ema oorowa. En ng’at makare, moluoro Nyasaye, kendo ma jo-Yahudi duto ogeno. To nonyise mondo oluongi idhi e ode, owinj ane wachni.”
23
Omiyo Petro norwakogi e ot, mi ginindo kanyo otienono. Kinyne noa malo modhi kodgi, kendo owete moko moa Jopa bende ne odhi kode.
24
Chieng’ maluwo mano, ne gichopo Kaisaria, kuma ne Kornelio, kaachiel kod wedene kod osiepene mane oseluongo, ritogie.
25
Kane Petro ochopo, Kornelio noromone, mi ogoyo chonge piny e tiende, kamiye duong’.
26
To Petro nochunge, kawachone ni, “Chungi, nikech anto an mana dhano.”
27
Eka nodonjo e ot kowuoyo kode, kendo noyudo ji mathoth kochokore kanyo.
28
Nowachonigi niya, “Uduto ung’eyo ni chikwa ok oyie mondo ja-Yahudi olim ng’at moro ma ok ja-Yahudi, kata osud machiegni kode. To Nyasaye osenyisa ni kik akwan ng’ato ang’ata ka ng’ama ok ler kata mogak.
29
Emomiyo ka nyocha uluonga, to abiro abira ma ok amino wach. To koro apenjou ni, ere gima ne omiyo uluonga?”
30
Kornelio nodwoke niya, “Ndalo adek mokadho, ne oyudo alemo e oda kar sa ochiko mar odhiambo. To ne apo ka ng’at moro morwako lewni mang’angni ochung’ e nyima,
31
moluonga ni, ‘Kornelio! Nyasaye osewinjo lemoni, kendo oseneno timbeni mag ng’wono.
32
Koro or wach Jopa mondo iluong ng’at moro ma nyinge Simon Petro. En wendo e dala janyong’ piende moro ma nyinge Simon, modak e dhonam.’
33
Mano omiyo ne aoroni joote mana gi sano, kendo agoyoni erokamano ahinya kuom biro. To koro waduto eri wan ka e nyim Nyasaye, kwarito wach moro amora ma Ruoth osenyisi mondo iwachi.”
34
Eka Petro nochako wuoyo, kawacho ni, “Koro asefwenyo adier ni Nyasaye timoni ji duto mana machalre.
35
Oyie gi ng’ato ang’ata moluore, kendo matimo gik makare, bed ni oa e oganda mane!
36
Ne ooro wachne ni jo-Israel, kokelonigi Wach Maber mar kue kuom Yesu Kristo, ma en Ruodh ji duto.
37
Ung’eyo gima duong’ mane otimore e piny Israel duto, chakre Galili, bang’ wach batiso mane Johana olando.
38
Ung’eyo kaka Nyasaye noyiero Yesu ja-Nazareth, komiye Roho Maler, kendo omiye teko. Ne odhi kuonde duto, kotimo timbe mabeyo, kendo ochango ji duto mane Satan sando, nikech Nyasaye ne ni kode.
39
Wan ne waneno gik moko duto mane otimo e piny jo-Yahudi kod Jerusalem, kendo wawuoyo ni ji kuomgi. Jo-Yahudi ne onege kogure e msalaba,
40
to Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho chieng’ mar adek, momiyo ofwenyorenwa.
41
Ji duto ne ok onene, to mak mana wan mane Nyasaye oyiero. Wan ne wachiemo kendo wametho kode kane osechier oa kuom joma otho.
42
Ne omiyowa chik mondo waland ni ji Wachne, kwahulo ni en ema Nyasaye oseyiere jang’ad bura mar joma ngima gi joma otho.
43
Jonabi duto nowuoyo kuome, kawacho ni ng’ato ka ng’ato moyie kuome nowene richone nikech en.”
44
Kane Petro pod wuoyo, Roho Maler nolor kuom ji duto mane oyudo winjo wachne.
45
Jo-Yahudi mane oyie kuom Kristo mane osebiro gi Petro koa Jopa ne owuoro ahinya ka gineno ni Nyasaye omiyo joma ok jo-Yahudi Roho Maler,
46
nikech ne giwinjo ka giwuoyo gi dhok mayoreyore, ka gipako duong’ mar Nyasaye. Eka Petro nowacho niya,
47
“Jogi oseyudo Roho Maler mana kaka ne wayudo! Bende ng’ato nyalo tamogi mondo kik batisgi gi pi adier?”
48
Eka nogolo chik ni mondo obatisgi e nying Yesu Kristo. Bang’e ne gikwaye mondo omed bet kodgi kuom ndalo moko.
Tich Joote 10:1
Tich Joote 10:2
Tich Joote 10:3
Tich Joote 10:4
Tich Joote 10:5
Tich Joote 10:6
Tich Joote 10:7
Tich Joote 10:8
Tich Joote 10:9
Tich Joote 10:10
Tich Joote 10:11
Tich Joote 10:12
Tich Joote 10:13
Tich Joote 10:14
Tich Joote 10:15
Tich Joote 10:16
Tich Joote 10:17
Tich Joote 10:18
Tich Joote 10:19
Tich Joote 10:20
Tich Joote 10:21
Tich Joote 10:22
Tich Joote 10:23
Tich Joote 10:24
Tich Joote 10:25
Tich Joote 10:26
Tich Joote 10:27
Tich Joote 10:28
Tich Joote 10:29
Tich Joote 10:30
Tich Joote 10:31
Tich Joote 10:32
Tich Joote 10:33
Tich Joote 10:34
Tich Joote 10:35
Tich Joote 10:36
Tich Joote 10:37
Tich Joote 10:38
Tich Joote 10:39
Tich Joote 10:40
Tich Joote 10:41
Tich Joote 10:42
Tich Joote 10:43
Tich Joote 10:44
Tich Joote 10:45
Tich Joote 10:46
Tich Joote 10:47
Tich Joote 10:48
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28