A A A A A
×

Luo Bible 2015

Johana 8

1
Yesu noa kanyo, modhi e got Zeituni.
2
Kinyne gokinyi mang’ich, noduogo modonjo e Hekalu, kendo ji duto nochokore bute. Nobet piny, mochako puonjogi.
3
To jopuonj Chik gi jo-Farisai nokelo dhako moro mane ojuk ka terore. Ne gikete ochung’ e diergi,
4
mi giwacho ni Yesu niya, “Japuonj, dhakoni ojuk rando, ka terore!
5
To Chik mane Musa omiyowa wacho ni dhako ma kamano nyaka go gi kite, mi tho. In to iwacho ang’o?”
6
Ne giwacho kamano nikech ne gidwaro wach moro ma digidonjne go. To Yesu nolung’ore piny, mondiko e lowo gi lith lwete.
7
To kane jogo omedo penje wachno, noting’o wiye, modwokogi niya, “Ng’ato kuomu ma pok otimo richo ema mondo okwong ogoye gi kidi!”
8
Eka nochako olung’ore, mondiko e lowo.
9
To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanyo achiel achiel chakre joma dongo nyaka joma tindo, mi Yesu kende ema nodong’, ka dhakono ochung’ bute.
10
Yesu noting’o wiye, mopenjo dhakono niya, “Nyarwa, ekegi? Onge kata achiel modong’ mondo ong’adni bura?”
11
Dhakono nodwoke ni, “Ooyo, Jaduong’ onge ng’ato modong’.” Eka Yesu nokone ni, “Kata an bende ok ang’adni bura. Dhiyo, to kik ichak itim richo kendo.”]
12
Yesu nomedo puonjo ji, kowacho ni, “An e ler mar piny. Ng’at moluwa ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mar ngima.”
13
To jo-Farisai nowachone niya, “Iwuoyo mana kuomi iwuon, omiyo ok wanyal yie ni gik miwacho gin adier.”
14
To Yesu nodwokogi ni, “Kata obedo ni awuoyo kuoma awuon, to gik ma awacho gin adier, nikech ang’eyo kuma ne aaye, kendo ang’eyo kuma adhiye, to un ukia kuma naaye kata kuma adhiye.
15
Un ung’ado bura gi rieko mar dhano, to an ok ang’ad ni ng’ato bura.
16
To kata ka ang’ado bura, to bura ma ang’ado en adier, nikech ok ang’ad bura kenda, to Jal mane oora ema konya.
17
E Chiku bende ondikie ni, ka ji ariyo owinjore e wachgi, to wach ma giwacho ikwano ka adier.
18
An ema awuoyo kuoma awuon, kendo Wuora mane oora osiro wachna.”
19
Mano omiyo ne gipenje niya, “Ere Wuoru nogo?” To Yesu nodwokogi ni, “Ok ung’eya, kata Wuora bende ok ung’eyo. Ka da bed ni ung’eya, to Wuora bende da ung’eyo.”
20
Yesu nowacho wechego duto kopuonjo ji e Hekalu, ei ot mane oketie sanduge mag sadaka. Kata kamano onge ng’ama nomake, nikech kindene ne pok ochopo.
21
Yesu nowachonigi niya, “An to adhi, kendo unudwara, to unutho mana e richou. Ok unyal dhi kuma adhiye.”
22
Mano omiyo jo-Yahudi nowacho ni, “Ng’atni wacho ni ok wanyal dhi kuma odhiye! Mano nyiso ni obiro dere koso?”
23
Yesu nodwokogi ni, “Un ua mwalo to an aa malo. Un, un jopinyni, anto ok an japinyni.
24
Mano emomiyo awachonu ni unutho e richou, nikech ka udagi yie ni an e En, to adier unutho mana e richou.”
25
Eka ne gipenje niya, “To in e ng’ano?” Yesu to nodwokogo ni, “An mana ng’ama asebedo ka awachonu ni e an.
26
Nitie gik mang’eny ma adwaro wacho kuomu, kendo ma adwaro ng’adonugo bura. Jal mane oora en jaadiera kendo wach ma ayudo kuome ema anyiso piny.”
27
To ne ok ging’eyo ni Yesu loso kodgi kuom Wuoro.
28
Omiyo Yesu nowachonigi niya, “Ka useting’o Wuod Dhano malo, eka unung’e ni an e En. Bende unung’e ni onge gima atimo gi tekona awuon, to weche duto ma awacho, Wuora ema osepuonja.
29
Jal mane oora ni koda. Pod ok oweya kenda, nikech pile atimo mana gik malong’one.”
30
To kane owacho wechego, ji mang’eny noyie kuome.
31
Yesu nowachoni jo-Yahudi mane oyie wachne niya, “Ka umako puonjna, to eka un jopuonjrena adier.
32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”
33
To ne giwachone niya, “Wan koth Ibrahim, kendo pok wabedo wasumb ng’ato nyaka nene. Koro ere gima omiyo iwacho ni wanabed thuolo?”
34
Yesu nodwokogi ni, “Adier, adier, awachonu ni, ng’at matimo richo en misumba richo.
35
Misumba ok luong ni wuod dala ndalo duto, to wuod wuon dala ema iluongo kamano ndalo duto.
36
Kuom mano, ka Wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to unubed thuolo chutho chutho.
37
Ang’eyo ni un koth Ibrahim, kata kamano udwaro nega nikech puonjna ok nyal donjonu.
38
An awachonu gik ma aseneno kuom Wuora, to un utimo gik ma useneno kuom wuoru!”
39
Ne gidwoke niya, “Ibrahim e wuonwa.” To Yesu nowachonigi ni, “Ka dabed ni un nyithind Ibrahim adier, to dikoro utimo mana gik machal gi gik mane Ibrahim otimo.
40
To kar timo kamano, to udwaro mana nega nikech asebedo ka anyisou adiera mane ayudo kuom Nyasaye. Ibrahim to ne ok nyal timo gima chal kamano.
41
Un to utimo mana gima wuonu timo.” To ne gidwoke ni, “Wan ok wan kimirwa! Wan gi wuonwa achiel kende ma en Nyasaye.”
42
Yesu nowachonigi niya, “Ka dabed ni Nyasaye e wuonu adier, to da uhera, nikech an ne aa ka Nyasaye, kendo koro an kodu ka. Ne ok abiro gi tekona awuon, to En ema noora.
43
Gik ma awacho ok nyal donjonu, kendo ok unyal winjo tiendgi nikech ok uhero wach ma akelonu.
44
Un nyithind wuonu ma en Satan, kendo uhero timo gik ma en ema odwaro. Nyaka a chakruok en osebedo mana janek, kendo ok odwar adiera nikech adiera onge e iye. Ka owacho miriambo, to oluwo mana kite owuon, nikech en jamriambo, kendo en e wuon miriambo duto.
45
An to awacho adiera, kendo mano emomiyo ok uyie wachna.
46
Ere ng’ato kuomu ma nyalo ng’eng’a ni an jaricho? To ka awacho adiera, ang’o momonou yie wachna?
47
Ng’at Nyasaye winjo wach Nyasaye, to un ok uwinj wach Nyasaye nikech ok un jo Nyasaye.”
48
Eka jo-Yahudi nowacho ni Yesu ni, “Donge wan kare kwawacho ni in ja-Samaria, kendo ni jachien ni kodi?”
49
To Yesu nodwokogi ni, “Aonge gi jachien, to Wuora ema amiyo duong’. Un to uchaya.
50
An ok adwar mondo umiya duong’, to nitie Jal madwaro mondo ayud duong’, kendo en ema nong’ad bura.
51
Awachonu adier ni, ka ng’ato omako wachna, to ok notho nyaka chieng’.”
52
Eka jo-Yahudi nowachone ni, “Koro wang’eyo adier ni jachien ni kodi. Ibrahim ne otho, kendo kata mana jonabi bende notho, to eka pod iwacho ni ng’at mowinjo wachni ok notho nyaka chieng’!
53
Koso iparo ni iduong’ moloyo wuonwa Ibrahim mane otho? Jonabi bende notho! In to iparo ni in ng’a?”
54
Yesu nodwokogi niya, “Ka amiyora duong’ awuon, to duong’na onge tich. Wuora ma uluongo ni Nyasachuno ema miya duong’.
55
To eka un ok ung’eye, an to ang’eye. Ka anyalo wacho ni ok ang’eye, to dabed jamriambo mana ka un. To ang’eye adier, kendo pile amako wachne.
56
Kwaru Ibrahim ne mor koneno ndalona. Adier, nonene mobedo mamor.”
57
Jo-Yahudi nokwero Yesu niya, “In pok hiki oromo kata mana higni piero abich! Ere kaka inyalo wacho ni iseneno Ibrahim?”
58
To Yesu nodwokogi ni, “Adier, adier, awachonu ni, kane pok onywol Ibrahim to ne antie.”
59
Kane giwinjo kamano, ne gikwanyo kite mondo gigoyego, to nopondo, mi owuok e Hekalu.
Johana 8:1
Johana 8:2
Johana 8:3
Johana 8:4
Johana 8:5
Johana 8:6
Johana 8:7
Johana 8:8
Johana 8:9
Johana 8:10
Johana 8:11
Johana 8:12
Johana 8:13
Johana 8:14
Johana 8:15
Johana 8:16
Johana 8:17
Johana 8:18
Johana 8:19
Johana 8:20
Johana 8:21
Johana 8:22
Johana 8:23
Johana 8:24
Johana 8:25
Johana 8:26
Johana 8:27
Johana 8:28
Johana 8:29
Johana 8:30
Johana 8:31
Johana 8:32
Johana 8:33
Johana 8:34
Johana 8:35
Johana 8:36
Johana 8:37
Johana 8:38
Johana 8:39
Johana 8:40
Johana 8:41
Johana 8:42
Johana 8:43
Johana 8:44
Johana 8:45
Johana 8:46
Johana 8:47
Johana 8:48
Johana 8:49
Johana 8:50
Johana 8:51
Johana 8:52
Johana 8:53
Johana 8:54
Johana 8:55
Johana 8:56
Johana 8:57
Johana 8:58
Johana 8:59
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21