A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 71
Bang’ mano, Yesu nowuotho koni gi koni ka puonjo e piny Galili. Ne ok odwa dhi Judea nikech jodong jo-Yahudi ne dwaro nege.
2
Sap jo-Yahudi miluongo ni Sap Kiche ne chiegni,
3
omiyo owetene nowachone ni, “A ka, idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo.
4
Ka ng’ato dwaro mondo ji ong’eye, to ok onyal tiyo kama opondo. Ka en adier ni itimo gik ma kamagi, to ara nyisri e nyim piny.”
5
Ne giwachone kamano nikech kata gin ma gin owetene ne ok giyie kuome.
6
Yesu nodwokogi niya, “Kindena pok ochopo, to un, kindeu nitie ndalo duto.
7
Un piny ok nyal mon kodu to an omon koda nikech kinde duto asiko kanyise ni timbene richo.
8
Un, dhiuru adhiya e sawono. An to ok adhi, nikech kindena pok ochopo.”
9
Kane osewacho kamano, nodong’ Galili.
10
To kane owete Yesu osedhi e sawo, en bende nodhi. To ne ok odhi ratiro, to nodhi mana ling’ling’.
11
Jodong jo-Yahudi nomanye e sawo, ka penjo kuma entie.
12
Ji mang’eny mane odhi e sawono ne wuoyo kuom Yesu, ka moko wacho ni, “Ooyo, owuondo ogandawa.”
13
To kata kamano onge ng’ama noloso kuome ratiro, nikech ne giluoro jodong jo-Yahudi.
14
To chieng’ mane ndalo sawo ochopo e diere, Yesu nodhi e Hekalu, mochako puonjo ji.
15
Jodong jo-Yahudi nowuoro, kawacho ni, “Ere kuma ng’atni oyudoe rieko makama, to ok osomo?”
16
Yesu nodwokogi ni, “Gik ma apuonjo ok gin maga awuon, to gin mag Jal mane oora.
17
Ng’at moyie timo gima Nyasaye dwaro, to biro ng’eyo kata ka weche ma apuonjo oa ka Nyasaye, kata ka apuonjo mana wechena awuon.
18
Ng’at ma loso gi tekone owuon en ng’at madwaro mondo oyud duong’, to ng’at madwaro mondo ng’at mane oore oyud duong’ en jaadiera, kendo oonge gi miganga kata matin.
19
Donge Musa nomiyou Chik, to onge kata ng’at achiel kuomu morito? Ka ok kamano, to ang’o momiyo udwaro nega?”
20
Ji nodwoke ni, “Jachien ni kodi! Ng’ano madwaro negi?”
21
Yesu nowachonigi niya, “Ne atimo gimoro achiel kende chieng’ Sabato, mi ubwok uduto.
22
Paruru ni Musa nomiyou chik mar tero nyangu. (To chutho Musa ok ema nokelo chikno, to kwereu ema nochake.) Chikno omiyo utero yawuotu nyangu chieng’ Sabato.
23
To ka un utero nyathi nyangu chieng’ Sabato, mondo kik uketh Chik Musa, to marang’o ukecho koda kuom chango ng’ato chieng’ Sabato, mi dende duto bed mangima?
24
Mano omiyo kik ung’ad bura kurango mana gik ma oko, to ng’aduru bura mana gi adiera.”
25
Jo-Jerusalem moko nopenjore niya, “Donge ma e jal ma gidwaro nego cha?
26
To winjuru kaka opuonjo ji mana e lela, to onge ng’ama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa ong’eyo ni en Mesia?
27
To mano ok nyal bet kamano, nikech waduto wang’eyo kuma jali oaye. Mesia to kabiro, to onge ng’ama nong’e kuma oaye.”
28
Mano nomiyo Yesu owacho gi dwol maduong’, kopuonjo e Hekalu niya, “En adier ni ung’eya, kendo en adier ni ung’eyo kuma aaye, to kata kamano ok asebiro gi tekona awuon. Jal mane oora e wuon adiera, to un ok ung’eye.
29
An to ang’eye, nikech aa ire, kendo en ema noora.”
30
Eka ne gitemo make, to ne ok ginyal, nikech kindene ne pok ochopo.
31
To ji mang’eny noyie kuome, kapenjore ni, “Ka Mesia obiro, dotim honni mang’eny moloyo ma jali timo koso?”
32
Jo-Farisai nowinjo ka ji kuodho wechego kuom Yesu, omiyo ne giriwo wach gi jodolo madongo, mi gioro askeche mondo omake.
33
To Yesu nowacho ni, “Pod abiro medo bet kodu kuom kinde moko, eka bang’e nadog ir Jal mane oora.
34
Unumanya, to ok unuyuda, nikech kama abiro betie ok unyal biroe.”
35
Jodong jo-Yahudi nopenjore kendgi niya, “Kanye modwaro dhiye ma ok wanyal nwang’ee? Koso odwaro dhi kuom jo-Yahudi modak e pinje joma ok jo-Yahudi mondo opuonj joma ok jo-Yahudi?
36
Ere tiend wach mowachoni, wanamanye to ok wanayude, kendo ni, kuma obiro betie wan ok wanyal dhiye?”
37
Chieng’ mogik mar sawo, mane en odiechieng’ maduong’ ahinya, Yesu nochung’ mowacho gi dwol maduong’ niya, “Ng’at ma riyo oloyo mondo obi ira, omodhi.
38
En mana kaka Muma wacho ni, ‘Aore mag pi mangima nomol kawuok kuome.’ ”
39
To Yesu ne oloso kuom Roho, ma ji duto moyie kuome ne biro yudo. To e kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok oyudo duong’ne.
40
Jomoko kuom joma ne owinjo wechego nowacho niya, “Nyaka bed ni jali e Janabi mwasebedo kwageno ni biro biro.”
41
Jomoko to nowacho ni, “En e Mesia.” To ji moko nokwer ni, “Mesia ok nyal wuok Galili!
42
Donge Muma wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi, kendo ni nonywole Bethlehem, dala Daudi?”
43
Kamano ji nopogore kuom wachne.
44
Jomoko kuomgi ne dwaro make, to onge ng’at mane otimo kamano.
45
Kane askeche odwogo, jodolo gi jo-Farisai nopenjo gi ni, “Ang’o momiyo ok usekele ka?”
46
To ne gidwoko niya, “Pok wanenoe ng’at mawuoyo ka ng’atni!”
47
Eka jo-Farisai nopenjogi ni, “Kara un bende osewuondou.
48
Bende usenenoe jatendwa moro, kata ja-Farisai moro, moyie kuome?
49
To ji ajia ma ok ong’eyo Chik, gin joma okuong’!”
50
Ng’at achiel kuom jodongogo ne Nikodemo, mane oyudo osedhi ir Yesu. En nowachonigi ni,
51
“Donge Chikwa okwer ni kik ng’ad ni ng’ato bura ka pok oyale, mi owinj wechene?”
52
To ne gipenje ni, “In bende in ja-Galili koso? Som Muma, to ibiro yudo ni onge janabi manyalo wuok Galili!”
53
[Eka ji duto noa, modok miechgi.Johana 7:1
Johana 7:2
Johana 7:3
Johana 7:4
Johana 7:5
Johana 7:6
Johana 7:7
Johana 7:8
Johana 7:9
Johana 7:10
Johana 7:11
Johana 7:12
Johana 7:13
Johana 7:14
Johana 7:15
Johana 7:16
Johana 7:17
Johana 7:18
Johana 7:19
Johana 7:20
Johana 7:21
Johana 7:22
Johana 7:23
Johana 7:24
Johana 7:25
Johana 7:26
Johana 7:27
Johana 7:28
Johana 7:29
Johana 7:30
Johana 7:31
Johana 7:32
Johana 7:33
Johana 7:34
Johana 7:35
Johana 7:36
Johana 7:37
Johana 7:38
Johana 7:39
Johana 7:40
Johana 7:41
Johana 7:42
Johana 7:43
Johana 7:44
Johana 7:45
Johana 7:46
Johana 7:47
Johana 7:48
Johana 7:49
Johana 7:50
Johana 7:51
Johana 7:52
Johana 7:53


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21