A A A A A
×

Luo Bible 2015

Johana 6

1
Bang’ mano, Yesu nowuok modhi loka nam Galili, ma bende iluongo ni nam Tiberia.
2
Oganda maduong’ noluwe, nikech ne gineno honni mane otimo kochango joma tuo.
3
Eka Yesu noidho got moro, mobet piny kuno gi jopuonjrene.
4
To Sap Pasaka, ma en sawo mar jo-Yahudi, koro ne chiegni.
5
Yesu noting’o wang’e, moneno ka oganda maduong’ biro ire, omiyo nopenjo Filipo niya, “Ere kuma wanyalo ng’iewoe makati ma dwami jogi ocham?”
6
Nowacho kamano kotemo go Filipo, nimar en owuon nong’eyo gima obiro timo.
7
To Filipo nodwoke niya, “Siling’ mia ang’wen ok ding’iew makati moromo ng’ato ka ng’ato kawo matintin.”
8
Japuonjrene moro machielo, ma nyinge Andrea, owadgi Simon Petro, nowachone niya,
9
“Rawera moro ni ka, man gi makati abich mag shairi, kod rech mothol ariyo. To magi dinyal ang’o kuom joma ng’enygi?”
10
To Yesu nokone ni, “Nyisuru ji obed piny.” Kamano ji nobet piny. To kanyo noyudo nitie lum mang’eny. Kuom ji duto mane obet piny kanyo ne nitie joma chwo ma dirom alufu abich.
11
Bang’ mano, Yesu nokawo makati, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nopogogi ni ji ka obet piny kamano. Rech bende nopogo, kendo ng’ato ka ng’ato nochiemo kaka odwaro.
12
Ka ne giseyieng’ giduto, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Chokuru ng’injo modong’ mondo kik gimoro lal.”
13
Kuom mano ne gichoko ng’injo mag makati abich mane ji ochamogo, mi opong’o aditini apar gariyo.
14
Kane ji oneno hono mane Yesu otimono, ne giwacho ni, “Nyaka bed ni jali e janabi mane onego bi e piny ka.”
15
Yesu nong’eyo ni ji dwaro make, kendo chune mondo obed ruoth, omiyo nopondo modhi e got kar kende.
16
Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi e dhonam,
17
moidho yie moro mondo ong’ad nam odog loka Kapernaum. Piny koro nosechido, to Yesu ne pok ochopo irgi.
18
E kindeno ahiti maduong’ ne kudho, omiyo nam noloko marach ahinya.
19
Kane gisekiewo yie kama bor ma dirom kilomita abich kata auchiel, ne gineno Yesu kawuotho ewi pi, biro irgi e yie. Luoro nomakogi ahinya,
20
to Yesu nowachonigi ni, “Kik uluor! En mana an.”
21
Eka ne gikwaye mondo odonj irgi e yie, kendo gikanyono yie nogowo e dhowath mane gidwaro dhiye.
22
Kinyne, oganda mane odong’ loka machielo noparo ni yie achiel kende ema ne ni kanyo, kendo ne ging’eyo ni Yesu ne ok oidho e yieno kod jopuonjrene, to jopuonjrene nodhi mana kendgi.
23
To yiedhi moko moa Tiberia nobiro, mogowo machiegni gi kama ne ji ochamoe makati mane Yesu oguedho.
24
Omiyo kane ji oneno ni Yesu onge kanyo, kendo ni jopuonjrene bende onge, ne giidho yiedhigo, mi gidhi Kapernaum, manyo Yesu.
25
Kane jogo oyudo Yesu loka machielo, ne gipenje niya, “Japuonj, ichopo ka karang’o?”
26
Yesu nodwokogi ni, “Awachonu adier ni, udwara mana nikech makati ma nyoro uchamo, muyieng’, to ok nikech honni museneno.
27
Kik uti ni chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima ma nyaka chieng’. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode.”
28
Eka ne gipenje ni, “Ang’o monego watim, eka wabed joma tiyo tich Nyasaye?”
29
To Yesu nodwokogi ni, “Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom Jal mane ooro.”
30
Kuom mano ne gichako gipenje niya, “To ere ranyisi minyalo timo mondo wane, eka wayie gima iwacho? Ang’o minyalo timo?
31
Kwerewa ne ochamo chiemo miluongo ni Manna e thim, kaka ondiki e Muma ni, ‘Nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham.’ ”
32
Eka Yesu nomedo wachonigi niya, “Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou kuon maradier moa e polo, to Wuora ema miyou kuon maradier moa e polo,
33
nikech kuon ma Nyasaye chiwo en mana jal molor oa e polo, kendo ochiwo ngima ni piny.”
34
Kane giwinjo wachno ne gikwaye ni, “Jaduong’ yie imiwa kuonno pile.”
35
To Yesu nodwokogi ni, “An e kuon mar ngima, kendo ng’ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng’, bende ng’at moyie kuoma riyo ok nochak olo ngang’.
36
To asewachonu ni, kata obedo ni usenena, to ok uyie kuoma.
37
Ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng’ato ang’ata mobiro ira ok nariemb ngang’,
38
nikech ok aselor aa e polo mondo atim gik ma Jal mane oora dwaro.
39
Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng’at achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achiergi duto chieng’ giko piny.
40
Adier, Wuora dwaro ni mondo ng’ato ang’ata moneno Wuowi, mi oyie kuome, oyud ngima ma nyaka chieng’; kendo anachiere chieng’ giko piny.”
41
Jo-Yahudi nochako ng’ur kane giwinjo ka Yesu owacho ni en e kuon moa e polo.
42
To ne gipenjore ni, “Jali ok e Yesu wuod Josef koso? Donge wang’eyo wuon mare? To ere kaka onyalo wacho ni olor oa e polo?”
43
Yesu nodwokogi ni, “Weuru ng’ur.
44
Onge ng’ama nyalo biro ira mak mana ka Wuoro mane oora ema okele; kendo anachiere chieng’ giko piny.
45
Ondik e Kitap jonabi ni, ‘Nyasaye nopuonj ji duto.’ Omiyo ng’ato ka ng’ato ma owinjo dwond Wuoro mi opuonjore kuome, to biro mana ira.
46
Ok awach ni nitie ng’at moro moseneno Wuoro, to mak mana Jal mane oa ka Nyasaye kende ema osenene.
47
Awachonu adier ni, ng’at moyie ema nigi ngima ma nyaka chieng’.
48
An e kuon mar ngima.
49
Kwereu nochamo Manna e thim, to kata kamano ne githo.
50
Anto awuoyo kuom kuon moa e polo, ma ka ng’ato ochamo to ok nyal tho ngang’.
51
An e kuon mangima mane olor oa e polo. Ng’at mochamo kuonni nobed mangima nyaka chieng’. To bende kuon ma abiro chiwo mondo piny oyud ngima en ringra.”
52
Jo-Yahudi nochako dhawo kendgi niya, “Ere kaka jali dimiwa ringre mondo wacham?”
53
Yesu nowacho nigi ni, “Awachonu adier ni, ka ok uchamo ringre Wuod Dhano kendo umadho rembe, to uonge gi ngima e iu.
54
Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.
55
Ringra e chiemo madieri, kendo remba e math adieri.
56
Kamano ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, ema osiko kuoma, kendo an bende asiko kuome.
57
Kaka Wuoro mangima noora, kendo angima nikech en, e kaka ng’at mochamo ringra bende nobed mangima nikech an.
58
Ma e kuon mane olor oa e polo. Ok ochal gi gima ne kwereu ochamo to bang’e otho. Ng’at ma ochamo kuonni to nobed mangima nyaka chieng’”
59
Yesu nowacho wechego kapuonjo e od lemo Kapernaum.
60
Jopuonjre Yesu mang’eny mane owinjo wechego nowacho niya, “Ma puonj matek manadi! Ng’ano ma dichikne ite?”
61
Yesu nong’eyo ni jopuonjrene ng’ur kuom puonjneno, omiyo nopenjogi ni, “Wachni obwogou koso?
62
Ka kamano, to kara dubwogi machal nadi, ka uneno Wuod Dhano kaidho dok malo kama ne oaye?
63
Roho ema kelo ngima; dhano to ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin roho kod ngima,
64
to ji moko kuomu pod ok oyie.” Yesu nowacho kamano nikech nyaka a chakruok noseng’eyo joma oyie, kod ng’at mane biro ndhoge.
65
Eka nomedo wacho niya, “Mano ema omiyo ne awachonu ni ng’ato ok nyal biro ira ka ok Wuora ema omiyo obiro.”
66
Chakre kanyo ng’eny jopuonjrene nodok chien, mi oweyo luwe.
67
Omiyo nopenjo joote apar gariyo ni, “Un bende udwaro weya koso?”
68
To Simon Petro nodwoke ni, “Ruoth, ere ng’ama dwadhi ire, to in ema in gi weche makelo ngima ma nyaka chieng’?
69
Wan koro waseyie, kendo wang’eyo ni in e Ng’ama Ler mar Nyasaye.”
70
To Yesu nodwokogi niya, “Un ji apar gariyo, donge ne ayierou uduto? To kata kamano ng’at achiel kuomu en jachien.”
71
Nowuoyo mana kuom Judas wuod Simon Iskariot, nikech kata obedo mana ni Judas ne achiel kuom joote apar gariyogo, to en ema nobiro ndhogo Yesu.
Johana 6:1
Johana 6:2
Johana 6:3
Johana 6:4
Johana 6:5
Johana 6:6
Johana 6:7
Johana 6:8
Johana 6:9
Johana 6:10
Johana 6:11
Johana 6:12
Johana 6:13
Johana 6:14
Johana 6:15
Johana 6:16
Johana 6:17
Johana 6:18
Johana 6:19
Johana 6:20
Johana 6:21
Johana 6:22
Johana 6:23
Johana 6:24
Johana 6:25
Johana 6:26
Johana 6:27
Johana 6:28
Johana 6:29
Johana 6:30
Johana 6:31
Johana 6:32
Johana 6:33
Johana 6:34
Johana 6:35
Johana 6:36
Johana 6:37
Johana 6:38
Johana 6:39
Johana 6:40
Johana 6:41
Johana 6:42
Johana 6:43
Johana 6:44
Johana 6:45
Johana 6:46
Johana 6:47
Johana 6:48
Johana 6:49
Johana 6:50
Johana 6:51
Johana 6:52
Johana 6:53
Johana 6:54
Johana 6:55
Johana 6:56
Johana 6:57
Johana 6:58
Johana 6:59
Johana 6:60
Johana 6:61
Johana 6:62
Johana 6:63
Johana 6:64
Johana 6:65
Johana 6:66
Johana 6:67
Johana 6:68
Johana 6:69
Johana 6:70
Johana 6:71
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21