A A A A A
×

Luo Bible 2015

Johana 4

1
Jo-Farisai nowinjo ni joma Yesu oseloko jopuonjrene, kendo obatiso, ng’eny moloyo jopuonjre Johana.
2
(To chutho Yesu owuon ne ok batiso ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano.)
3
Kane Yesu owinjo gima ji wacho, noa judea mondo odog Galili.
4
Nonego okadh e piny Samaria,
5
omiyo nochopo e dala Samaria moro miluongo ni Sukar, machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode.
6
Kanyo ema soko Jakobo bende ne nitie. To kaka ne wuoth koro oolo Yesu, nobet e dir sokono ka ojony. Koro ne en kar sa auchiel mar odiechieng’.
7
Chi Samaria moro nobiro umbo pi. Yesu nowachone ni, “Miyae pi amodhi.”
8
(Sechego noyudo ka jopuonjrene osedhi Sukar ng’iewo chiemo.)
9
To chi Samariano nodwoke ni, “Ere gimomiyo ikwaya pi, to in ja-Yahudi, to an to an chi Samaria?”
10
Yesu nodwoke niya, “Ka da ing’eye mich mar Nyasaye, kendo ing’e jal makwayi pi mondo omodhini, to in ema da ikwaye pi, mi da omiyi pi mangima.”
11
Dhakono nowacho niya, “Jaduong’, ionge gi gir tuombo, to soko bende tut. Koro pi mangima to diyud kanye?
12
Koso iparo ni iduong’ moloyo Jakobo kwarwa, mane omiyowa sokoni, kendo omodhoe, kaachiel gi nyithinde kod jambe?”
13
Yesu nodwoke ni, “Ng’ama omodho pigni, riyo biro loyo kendo,
14
to ng’ama omodho pi ma anamiye, riyo ok nolo nyaka chieng’. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni, kendo kelo ngima ma nyaka chieng’.”
15
Dhakono nowachone niya, “Jaduong’, miya pigno mondo kik riyo chak loya, kendo kik achak abi aumb pi kuma bor kama.”
16
Yesu nowachone ni, “Dhi iluong chwori, eka ubi ka.”
17
Dhakono nodwoke ni, “An aonge gi dichwo.” Yesu nodwoke ni, “In kare kiwacho ni ionge gi dichwo,
18
nikech isebedo gi chwo abich, to jal ma koro in godono bende ok chwori! Omiyo gima iwachono en adier!”
19
Dhakono nowachone ni, “Jaduong’, aneno ni in janabi.
20
To kwerewa ne lemo e wi godni, to un jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem e kama ji onego olemie.”
21
Yesu nodwoke ni, “Nyarwa, ng’eni ndalo biro ma ji ok nolam Wuoro e godni, kata e Jerusalem.
22
Un jo-Samaria ulamo gima ok ung’eyo. To wan jo-Yahudi walamo gima wang’eyo, nikech warruok oa kuom jo-Yahudi.
23
To ndalo biro, kendo ose mana chopo, ma jolemo maradier biro lamoe Wuoro e yo ma Roho dwaro, kendo gi adiera, nikech joma kamago ema Ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame.
24
Nyasaye en Roho, kendo joma lame nyaka lame mana e yo ma Roho dwaro kendo gi adiera.”
25
To dhakono nowachone niya, “Ang’eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro, kendo ka obiro to obiro nyisowa gik moko duto.”
26
To Yesu nodwoke ni, “An mawuoyo kodini e En!”
27
E sano jopuonjre Yesu nodwogo, kendo ne giwuoro ka gineno kowuoyo gi ng’ama dhako. To onge ng’ama nopenje gima odwaro kuom dhakono, kata gima omiyo owuoyo kode.
28
Dhakono noweyo dapige kanyo, modok dala, odhi wacho ni joma chwo niya,
29
“Biuru uneye ng’at mosehulona gik moko duto ma asetimo! Bende dobed Kristo adier?”
30
Kuom mano jogo nowuok e dala, modhi neno Yesu.
31
E sa mane dhakono odhi omoe joma chwogo, jopuonjre Yesu ne sayo Yesu ni, “Japuonj, chamie gimoro.”
32
To ne odwokogi ni, “An gi chiemo ma un ok ung’eyo.”
33
Omiyo jopuonjre nochako penjore kendgi ni, “Ng’ato osekelone chiemo koso?”
34
Yesu nowachonigi ni, “Chiemba en timo gima Jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya.
35
Donge uwacho ni pod dueye ang’wen eka cham chiegi? Anto awachonu ni, ng’iuru puothe maber, mondo une kaka cham osechiek moromo keyo!
36
Kata mana sani jokeyo yudo pokgi, kendo choko cham ni ngima ma nyaka chieng’. Kamano jochuoyo kod jokeyo bedo mamor kanyakla,
37
mana kaka ngero wacho, ni, ‘Ng’at achiel chuoyo, to ng’at machielo keyo.’ Ngerono en adier,
38
nikech aseorou mondo uka cham mane luchu ok ochuerie. Jomoko nono ema notiyo matek, to un ema koro uchamo luchgi.”
39
Jo-Samaria mang’eny mane nitie dalano noyie kuom Yesu nikech wach mane dhakono osewachonigi ni, “Nohulona gik moko duto ma asetimo.”
40
Kuom mano, kane jo-Samaria odhi ir Yesu, ne gikwaye mondo oyie obed kodgi, mi noyie, mobet kodgi kuom ndalo ariyo.
41
Ji mang’eny moko bende koro noyie, ka giwinjo weche mane Yesu wacho owuon.
42
Omiyo ne giwacho niya, “Koro wayie, to ok nikech gima nyocha iwacho, to mana nikech wasewinje gi itwa wawegi, kendo koro wang’eyo ni en Jawar mar piny.”
43
Kane Yesu osetieko ndalo ariyo kanyo, noa modhi Galili,
44
nikech en owuon nosewacho niya, “Janabi ok mi duong’ e gweng’gi.”
45
Kane ochopo Galili, to jo-Galili norwake gi mor nikech ne giseneno gik moko duto mane otimo Jerusalem e ndalo Sap Pasaka, nimar gin bende ne gidhi e sawo.
46
Yesu ne ochako odok Kana e piny Galili, kuma ne olokoe pi divai. To jaduong’ moro ne ni kuno mane wuode tuo Kapernaum.
47
Kane ng’atno owinjo ni Yesu osea Judea mi obiro Galili, nodhi ire mokwaye mondo odhi ochangne wuode mane chiegni tho.
48
Yesu nowachone niya, “Un, ka ok uneno ranyisi gi honni, to ok unyal bedo gi yie.”
49
To jaduong’no nowachone niya, “Jaduong’, yie ibi kapok nyathina otho.”
50
To Yesu nodwoke ni, “Dhiyo, wuodi ngima!” Ng’atno noyie wach Yesu, modhi.
51
Kane pod en e yo odhi, jotichne noromone gi wach ni wuode osekwo.
52
Nopenjogi sa mane ochako bedoe mangima, mi gidwoke ni, “Midhusu nyoro oweye sa abiriyo mar odiechieng’.”
53
Eka wuon nyathi nong’eyo ni mano e sa onogo ma nyoro Yesu owachone ni, “Wuodi ngima.” Kuom mano, en owuon kaachiel gi joode, ne giyie kuom Yesu.
54
Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo kosea Judea odhi Galili.
Johana 4:1
Johana 4:2
Johana 4:3
Johana 4:4
Johana 4:5
Johana 4:6
Johana 4:7
Johana 4:8
Johana 4:9
Johana 4:10
Johana 4:11
Johana 4:12
Johana 4:13
Johana 4:14
Johana 4:15
Johana 4:16
Johana 4:17
Johana 4:18
Johana 4:19
Johana 4:20
Johana 4:21
Johana 4:22
Johana 4:23
Johana 4:24
Johana 4:25
Johana 4:26
Johana 4:27
Johana 4:28
Johana 4:29
Johana 4:30
Johana 4:31
Johana 4:32
Johana 4:33
Johana 4:34
Johana 4:35
Johana 4:36
Johana 4:37
Johana 4:38
Johana 4:39
Johana 4:40
Johana 4:41
Johana 4:42
Johana 4:43
Johana 4:44
Johana 4:45
Johana 4:46
Johana 4:47
Johana 4:48
Johana 4:49
Johana 4:50
Johana 4:51
Johana 4:52
Johana 4:53
Johana 4:54
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21