A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 191
Bang’ mano Pilato nokawo Yesu mi ogolo chik mondo ochwade.
2
Eka askeche noloso osimbo mar kudho, mi gisidhone, kendo ne girwakone kandhu makwar.
3
Ne gisiko gidhi ire ka giwachone ni, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!” Lembe bende ne gisiko ka githalo.
4
Pilato nochako owuok oko, mowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru! Agolonugo oko mondo ung’e ni ok ayudo ketho kuome.”
5
Kamano Yesu nowuok oko, korwakne osimbo mar kudho kod kandhu makwar. Eka Pilato nowachonigi ni, “Neuru! Ng’at onogo eri!”
6
To kane jodolo madongo gi jogi onene, ne gigoyo koko ka giwacho niya, “Gure e msalaba! Gure e msalaba” Pilato nowachonigi niya, “Kara kaweuru mondo ugure un uwegi! An to ok aneno ketho kuome.”
7
To jo-Yahudi nodwoke ni, “Wan gi chik mawacho ni owinjore otho nikech owacho ni en Wuod Nyasaye.”
8
Kane Pilato owinjo wachno, luoro nomake ahinya,
9
omiyo nochako odok e od bura, mi openjo Yesu ni, “Ia kanye?” To Yesu ne ok odwoke.
10
Eka Pilato nopenje ni, “Itamori loso koda? Donge ing’eyo ni an gi teko mar gonyi, kata mar guri e msalaba?”
11
To Yesu nodwoke niya, “Ok dibedo gi teko kuoma kata matin, ka da ok tekono obironi koa malo. Kuom mano, ng’at mane oketa e lueti nigi richo moloyo.”
12
Mano omiyo Pilato nomedo dwaro gonye, to jo-Yahudi nogoyo koko matek ni, “Ka igonyo ng’atni to kara ok in osiep Kaisar, nikech ng’ato ang’ata ma owacho ni en ruoth to opiem gi Kaisar.”
13
Kane Pilato owinjo wechego, nogolo Yesu oko. Eka nobet e kom bura, kama iluongo ni Laru mar Kidi. (Laruno iluongo gi dho Hibrania ni, Gabatha)
14
Ne en chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ motelo ni Pasaka, kar sa auchiel. Pilato nowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru! Ruodhu e e!”
15
To ne gikok ni, “Nege! Nege! Gure e msalaba!” Pilato nopenjogi niya, “Udwaro ni mondo agur ruodhu koso?” To jodolo madongo nodwoke ni, “Waonge gi ruoth, mak mana Kaisar.”
16
Bang’ mano Pilato nomiyogi Yesu mondo gigur. Kamano ne gikawo Yesu,
17
mi gigolo oko koting’o msalape nyaka kama iluongo ni Kar Hanga Wich. (Dho hibrania to luongo kanyo ni, Golgoth.)
18
Kanyo ema ne giguree, kaachiel gi ji ariyo mamoko. Yesu ema ne ogur diere, ka ng’at achiel nie bathe konchiel to moro komachielo.
19
Pilato nondiko wach modonjnego, moguro ewi msalaba. Nondiko niya, “YESU JA-NAZARETH, RUODH JO-YAHUDI.”
20
Jo-Yahudi mang’eny nosomo wachno, nikech kama nogurie Yesu ne chiegni gi Jerusalem. Bende wachno nondiki e dho Hibrania, gi dho Latin, kod dho Grik.
21
To jodolo madongo mag jo-Yahudi nodhi mowacho ni Pilato niya, “Kik indik ni, ‘Ruodh jo-Yahudi’, to ndik ni ‘Jali nowacho ni en ruodh jo-Yahudi.’ ”
22
Pilato to nodwokogi ni, “Gima asendiko, asendiko.”
23
Kane askeche oseguro Yesu e msalaba, ne gikawo lepe, mi gipogo migepe ang’wen, ka askari ka askari kawo migawo ka migawo. Kandhune bende ne gikawo, to kaka ne en mana nanga achiel, ma onge kama oriwego,
24
ne giwacho e kindgi giwegi ni, “Yawa, kik wayieche, to wagone ombulu mondo wang’ego ng’ama dikawe” Mano notimore mondo ochop gima Muma wacho ni, “Ne gipogore lepa e kindgi, kendo ne gigoyo ombulu mondo ging’ego ng’ama dikaw kandhuna.” Mano e kaka ne askeche otimo.
25
Koro min Yesu gi nyamin min mare, gi Maria chi Klopa, kod Maria nyar Magdala, ne jochung’ e tiend msalape.
26
Kane Yesu oneno min mare, kendo oneno japuonjre mane ohero kochung’ but min mare, nowacho ni min mare niya, “Mama, wuodi ero.”
27
Eka nowacho ni japuonjreno ni, “Meru ero.” Chakre sano japuonjreno nokawo min Yesu, odhigo mondo odag e dalane.
28
Yesu nong’eyo ni koro gik moko duto monego timre, osetimore, omiyo nowacho niya, “Riyo oloya.” Nowacho kamano mondo ochop weche manie Muma.
29
To agulu ma kong andwayo opong’o ne ni kanyo. Omiyo ne giluto sipanj e kong andwayono, mi gichwowe e kede, eka gitero e dho Yesu mondo onyodhi.
30
Kane Yesu osenyodhe, nowacho ni, “Tija duto koro orumo!” Eka nolung’o wiye, moweyo chunye owuok, mi otho.
31
Ne en chieng’ motelo ni chieng’ Sabato. Omiyo jo-Yahudi nodhi mokwayo Pilato mondo oyienigi gitur tiend joma ne ogurgo, otho. Ne gikwayo kamano mondo gigol jogo oko e msalaba, kik ringregi bedi e msalaba chieng’ Sabato, nikech chieng’ Sabato ne en chieng’ maduong’.
32
Kuom mano, askeche nodhi moturo tiend ng’at mokuongo mane ogur gi Yesu, kod tiend ng’at machielo.
33
To kane gibiro ir Yesu, ne ginwang’o ka osetho, omiyo ne ok gituro tiendene.
34
To achiel kuom askechego nochwowo ng’etne gi tong’. Mi gikanyono remo kod pi nochwer.
35
Mano e gima ng’at mane oneno gino katimore owacho, mondo un bende uyie, nimar gima owachono en adier. Nitie jal mong’eyo ni owacho adier.
36
Gigo notimore mondo weche manie Muma ochopi, kaka ondiki niya, “Onge kata choke achiel ma notur.”
37
Muma wacho bende ni, “Giniteg wang’gi kuom jal mane gichwowo.”
38
Bang’ mano Josef ja-Arimathaya, mane japuonjre Yesu maling’ling’ nikech ne oluoro jo-Yahudi, nokwayo Pilato mondo oyiene okaw ringre Yesu. Pilato noyiene, omiyo nodhi mokawo ringre Yesu.
39
Nikodemo, mane osedhi ir Yesu gotieno chieng’ moro, bende nodhi gi Josef. Nokelo yien moko mang’ue ng’ar miluongo ni manemane gi subili, moruw kaachiel, madirom kilo piero adek.
40
Eka ne gikawo ringre Yesu, mi giketoe yien mang’ue ng’argo, kendo giboyo gi nanga maber, kaka tim jo-Yahudi mar yik obet.
41
Kama ne ogurie Yesuno ne nitie puodho moro. To e puodhono ne nitie bur manyien mapok oyikie ng’ato.
42
Kanyo ema ne giketoe Yesu, nikech kinyne ne en chieng’ Sabato, to bende burno ne ni machiegni.Johana 19:1
Johana 19:2
Johana 19:3
Johana 19:4
Johana 19:5
Johana 19:6
Johana 19:7
Johana 19:8
Johana 19:9
Johana 19:10
Johana 19:11
Johana 19:12
Johana 19:13
Johana 19:14
Johana 19:15
Johana 19:16
Johana 19:17
Johana 19:18
Johana 19:19
Johana 19:20
Johana 19:21
Johana 19:22
Johana 19:23
Johana 19:24
Johana 19:25
Johana 19:26
Johana 19:27
Johana 19:28
Johana 19:29
Johana 19:30
Johana 19:31
Johana 19:32
Johana 19:33
Johana 19:34
Johana 19:35
Johana 19:36
Johana 19:37
Johana 19:38
Johana 19:39
Johana 19:40
Johana 19:41
Johana 19:42


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21