A A A A A
×

Luo Bible 2015

Johana 18

1
Kane Yesu osewacho wechego, nowuok modhi gi jopuonjrene e puodho moro, loka aora Kidron.
2
To Judas mane oyudo ndhoge bende nong’eyo puodhono, nikech Yesu ne thoro chokore kuno gi jopuonjrene.
3
Kuom mano Judas nokawo askeche moko kod jorit Hekalu kuom jodolo madongo gi jo-Farisai, mi odhigo e puodhono. Ne gimanore gi gilweny, kendo ne giting’o teyni gi meny
4
Yesu to nong’eyo gik moko duto mane biro timorene, omiyo nowuok irgi oko, mopenjogi ni, “En ng’a mudwaro?”
5
Ne gidwoke ni, “Wadwaro Yesu ja-Nazareth,” To Judas mane ndhoge bende nochung’ kodgi kanyo.
6
Kane Yesu owachonigi ni, “An e En,” ne gidok chien, mi gipodho piny.
7
Eka Yesu nochako openjogi kendo ni, “En ng’a mudwaro?” To ne gidwoke ni, “Wadwaro Yesu ja-Nazareth.”
8
Yesu nowachonigi ni, “Asenyisou ni, an e En. Ka an ema udwara, to kara weuru jogi odhi.”
9
Nowacho kamano mondo gima ne oyudo osehulo koro otimre. Nosehulo niya, “Onge kata ng’at achiel moselalna kuom joma ne imiya.”
10
To Simon Petro nowuodho ligangla mane en-go, mong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko. (Nying ng’atno ne Malko)
11
To Yesu nokwero Petro niya, “Dwok liganglani e olalo! Iparo ni ok onego amadh kikombe mar masira ma Wuora osemiya koso?”
12
Askeche gi jatendgi kod jo-Yahudi ma jorit nomako Yesu, mi otueyo.
13
Eka ne gikwongo gitere ir Anas. Anas ne en jaduong’ Kaiafa, mane jadolo maduong’ e higano.
14
Kaiafano ema nong’ado ni jo-Yahudi rieko ni owinjore ng’at achiel otho ni oganda mangima.
15
Simon Petro gi jopuonjre machielo noluwo Yesu. Japuonjreno ne jadolo maduong’ ong’eyo, omiyo nodonjo kaachiel gi Yesu e laru mar jadolo maduong’.
16
Petro to ne ochung, e dhorangach oko. Eka japuonjre mane jadolo maduong’ ong’eyono nowuok oko, mi owuoyo gi nyako mane rito dhorangach, mi oyie Petro odonjo.
17
To nyako mane nie dhorangachno nopenjo Petro niya, “Donge in bende in achiel kuom jopuonjre ng’atno?” To Petro nodwoke ni, “Ooyo, ok an.”
18
Piny ne ng’ich, omiyo jotich kod jorit nokawo mirni momokogo mach. Eka ne gichung’ kanyo ka gioyo majno. Petro bende nochung’ kodgi, kaocho.
19
Jadolo maduong’ nopenjo Yesu wach kuom jopuonjrene, kendo kuom puonjne.
20
To Yesu nodwoke niya, “Pile asewuoyo ratiro e nyim piny duto. Asebedo ka apuonjo kuonde lemo, kendo e Hekalu, ma jo-Yahudi duto chokoree, bende pok awacho gimoro ling’ling’.
21
Ere gimomiyo an ema ipenja? Penj joma nowinjo wechena gima ne apuonjogi, nikech ging’eyo gima ne awacho.”
22
Kane Yesu osewacho wechego to askari moro mane ochung’ bute nothalo lembe, kawacho niya, “Mano e kaka inyalo dwoko jadolo maduong’ adier!”
23
Yesu nodwoke niya, “Ka asewacho gimoro marach, to hul ane kethona. To ka awacho gima kare, to igoya nang’o?”
24
Bang’ mano, Anas notero Yesu kapod otue ir Kaiafa, jadolo maduong’.
25
To Simon Petro ne pod ochung’ e laru kanyo, kaoyo mach. Omiyo jomoko mane ni kanyo nopenje niya, “Donge in achiel kuom jopuonjre ng’atni?” To Petro nokwer ni, “Ooyo, ok an.”
26
Ng’at achiel kuom jotich jadolo maduong’, ma wat ng’at mane Petro ochadho ite cha nopenjo Petro niya, “Donge nende aneni kode e puodho kucha?”
27
To Petro nochako okwer ni, “Ooyo.” Eka gikanyono thwon gweno nokok.
28
Ne gigolo Yesu e dala Kaiafa, mi gitero e od bura mar ruoth. Ne en okinyi mang’ich. To jo-Yahudi ne ok odonjo e odno, nikech ne ok gidwar bedo mogak, ma dimon-gi chamo Pasaka.
29
Kuom mano, Pilato nowuok irgi oko, mopenjogi niya, “Wach ang’o ma udonjonigo ng’atni?”
30
To ne gidwoke ni, “Ka da bed ni ng’atni ok jaketho, to da ok wakele e nyimi.”
31
Pilato nowacho nigi niya, “Ara kaweuru mondo udhi ung’adne bura un uwegi, kaka chiku dwaro.” To jo-Yahudi nowachone niya, “Wan ok oyienwa ng’ado ni ng’ato buch tho.”
32
Mano notimore mondo weche mane Yesu osewacho kokoro kit thone, ochopi.
33
Pilato nodok e od bura, mi oluongo Yesu, kendo openje niya, “In e Ruodh jo-Yahudi koso?”
34
To Yesu nodwoke kapenje ni, “In iwuon ema ipenja kamano, koso jomoko ema oselosoni kuoma?”
35
Pilato nodwoke niya, “Iparo ni an ja-Yahudi koso? Donge jou gi jodolou madongo ema osekeli e nyima? Nyisa ane gima isetimo!”
36
Yesu dodwoke ni, “Lochna ok en mar pinyni. Ka da ni en mar pinyni, to joga dokedo mondo kik keta e lwet jo-Yahudi. Ooyo, lochna ok mar pinyni.”
37
Eka Pilato nowachone ni, “Kara in ruoth.” To Yesu nodwoke ni, “In ema iwacho ni an ruoth. An to ne onywola, mi abiro e piny mana ni mondo awuo gi ji kuom adiera. Ng’ato ka ng’ato man gi adiera kuome to winjo dwonda.”
38
To Pilato nopenje ni, “Adiera to ang’o?” Kane Pilato osepenjo Yesu kamano, nochako owuok oko ir jo-Yahudi, mowachonigi niya, “An ok aneno ketho kuome.
39
To nitie timu moro mawacho ni onego ogonynu ng’at achiel chieng’ Pasaka ka chieng’ Pasaka. Donge udwaro ni mondo agonynu ruodh jo-Yahudi?”
40
To ne gidwoke ni, “Ooyo, ok wadwar jali! To gonynwa mana Baraba!” Barabano to ne jamecho.
Johana 18:1
Johana 18:2
Johana 18:3
Johana 18:4
Johana 18:5
Johana 18:6
Johana 18:7
Johana 18:8
Johana 18:9
Johana 18:10
Johana 18:11
Johana 18:12
Johana 18:13
Johana 18:14
Johana 18:15
Johana 18:16
Johana 18:17
Johana 18:18
Johana 18:19
Johana 18:20
Johana 18:21
Johana 18:22
Johana 18:23
Johana 18:24
Johana 18:25
Johana 18:26
Johana 18:27
Johana 18:28
Johana 18:29
Johana 18:30
Johana 18:31
Johana 18:32
Johana 18:33
Johana 18:34
Johana 18:35
Johana 18:36
Johana 18:37
Johana 18:38
Johana 18:39
Johana 18:40
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21