A A A A A
×

Luo Bible 2015

Johana 14

1
Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.
2
E dala Wuora nitie udi mang’eny, to ka da ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak.
3
Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie.
4
To adier ung’eyo yo madhi kuma adhiye.”
5
Thoma nopenje ni, “Ruoth, wakia kuma idhiye, omiyo ere kaka dwang’e yo materowa kuno?”
6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.
7
Ka ung’eya, to Wuora bende ubiro ng’eyo. Chakre kawuono ung’eye, kendo usenene.”
8
Eka Filipo nowachone ni, “Ruoth, nyiswa Wuoro, to mano biro romowa.”
9
To Yesu nodwoke niya, “Filipo, asebedo kodu ndalo mang’eny, to kara in pok ing’eya? Ng’at ma osenena, to oseneno Wuoro. Kuom mano, ere kaka iwacho ni mondo anyisu Wuoro?
10
Donge uyie ni an ei Wuora, kendo Wuora ni e iya? Gik ma awachonu ok awach mana gi tekona awuon, to Wuora modak e iya ema tiyo tijene.
11
Yieuru koda ni an ei Wuora, kendo Wuora ni e iya. To ka ok unyal yie wechena, to yieuru nikech tijenego.
12
Awachonu adier ni ng’at moyie kuoma notim tije ma atimo. Bende enotim koda ka timbe madongo moloyo mago, nikech adhi ka Wuora.
13
Kendo gimoro amora mukwayo e nyinga natim, mondo wuoro oyud duong’ kuom Wuowi.
14
Adier, gimoro amora mukwayo e nyinga, natim.
15
“Ka uhera to unumak chikena.
16
Anakwa Wuoro, mi nomiu Jakony machielo mondo osik kodu nyaka chieng’.
17
Jakonyno en Roho Maler adiera, ma pinyni ok nyal rwako, nimar piny ok nene, kendo ok ong’eye. Un to ung’eye, nimar osiko kodu, kendo odak e iu.
18
“Ok anaweu ka nyithi kiye, to anaduog iru.
19
Bang’ kinde matin, piny ok nochak onena kendo. Un to ununena. Anabed mangima, omiyo un bende unubed mangima.
20
Chieg’no unung’e ni an ei Wuoro, kendo ni un e iya, bende ni an e iu.
21
Ng’at mong’eyo chikena, kendo orito, ema ohera. Ng’at mohera, ema Wuora bende noher. An bende anahere, mi afwenyrane.”
22
Juda, ma ok Iskariot, nopenjo Yesu niya, “Ruoth, ere kaka wan ema ibiro fwenyorinwa, to ok ifwenyri ni piny?”
23
Yesu nodwoke niya, “Ng’at mohera norit wachna. Wuora bende nohere, mi wanabi ire, kendo wadag kode.
24
Ng’at ma ok ohera, to ok rit wachna. To wach ma uwinjo ok mara, to en mana mar Wuora mane oora.
25
“Asewachonu wechegi kapod an kodu,
26
to Jakony, ma en Roho Maler ma Wuoro biro ooro e nyinga, nopuonju gik moko duto, kendo nomi upar weche duto ma asewachonu.
27
Kue ema koro aweyonu. Adier, kue mara awuon ema amiyou. En kue ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor.
28
Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Ka da bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir Wuoro, nikech Wuoro nigi duong’ moloya.
29
To bende asenyisou kapok gigi otimore, ni mondo ka gitimore, to uyie.
30
Koro okabi wuoyo kodu mathoth, nikech jatend pinyni okayo machiegni. To oonge gi tyeko kuoma!
31
Gigo duto nyaka timre kamano mondo piny ong’e ni ahero Wuora, kendo ni atimo mana gik ma Wuora nyisa mondo atim. “Koro chung’uru mondo wawuog wadhi!
Johana 14:1
Johana 14:2
Johana 14:3
Johana 14:4
Johana 14:5
Johana 14:6
Johana 14:7
Johana 14:8
Johana 14:9
Johana 14:10
Johana 14:11
Johana 14:12
Johana 14:13
Johana 14:14
Johana 14:15
Johana 14:16
Johana 14:17
Johana 14:18
Johana 14:19
Johana 14:20
Johana 14:21
Johana 14:22
Johana 14:23
Johana 14:24
Johana 14:25
Johana 14:26
Johana 14:27
Johana 14:28
Johana 14:29
Johana 14:30
Johana 14:31
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21