A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 131
Koro Sap Pasaka ne chiegni ahinya, kendo Yesu nong’eyo ni kindene osechopo moago e pinyni, odok ir Wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka oherogi chuth nyaka giko.
2
Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo. To noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iskariot ni mondo ondhoge.
3
Kata obedo ni Yesu nong’eyo ni Wuoro oseketo gik moko duto e lwete, kendo ni ne osea ir Nyasaye, kendo koro odok ire,
4
nochung’ oweyo chiemo. Nolonyo lepe, moketo tenge, eka nokawo taulo, otueyo e nungone.
5
Noolo pi e karaya, mi ochako lwokogo tiend jopuonjrene, kendo oyweyo gi taulo mane osetweyo e nungone.
6
Kane ochopo ir Simon Petro, Petro nopenje ni, “Ruoth, in ema idwaro lwoko tienda adier?”
7
To Yesu nodwoke ni, “Sani ok inyal ng’eyo tiend gima atimo, to ibiro ng’eyo bang’e.”
8
Petro nokwere ni, “Ok nilwok tienda ngang’!” To Yesu nodwoke ni, “Ka ok alwoko tiendi, to ok in e kanyakla achiel koda.”
9
Eka Petro nowachone ni, “Ruoth, kara kik ilwok mana tienda kende, to lwok koda ka lweta gi wiya bende!”
10
To Yesu nodwoke niya, “Ng’at mlosewokore ok dwar lwokruok kendo, mak mana tiende kende ema olwoko, nimar dende duto ler. Omiyo un uler, to ok un uduto.”
11
Nong’eyo ng’at mane biro ndhoge, kendo mano emomiyo nowacho ni, “Ok uler uduto.”
12
Kane oselwokonigi tiendgi kamano, norwako lepe, mi ochako obet piny. Eka nopenjogi ni, “Bende ung’eyo tiend gima asetimonuno?”
13
Un uluonga ni ‘Japuonj’, kendo ni ‘Ruoth’, to mano uluonga kare, nikech mano e an.
14
To ka an, ma an Ruodhu kendo Japuonju ema aselwoko tiendeu, koro un bende onego ulwok tiende oweteu.
15
Gima asetimonu en ranyisi, omiyo un bende timuru mana kaka asetimonuno.
16
Adier, adier, awachonu ni misumba ok duong’ moloyo ruodhe, kendo ng’at moor ok duong’ moloyo jal moore.
17
Ka ung’eyo wachno, to un johawi kutiyo kode.
18
“To ok awuo kuomu uduto, nimar ang’eyo joma aseyiero. To Muma wacho niya, ‘Ng’at machiemo koda oselokore jasika’, kendo wachno nyaka timre.
19
Koro anyisou wachno kapok otimore, mondo ka otimore to uyie ni an e En
20
Adier, awachonu ni ng’at morwako ng’at ma aoro, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka, to orwako mana Jal mane oora.”
21
Kane Yesu osewacho kamano, chunye nochandore malit, mi ohulo ratiro niya, “Adier, adier awachonu ni achiel kuomu biro ndhoga.”
22
Jopuonjrene nong’iyore kendgi, ka gidhier nono ni oloso kuom ng’a.
23
To noyudo ka japuonjre Yesu moro mohero obet bute.
24
Simon Petro nogwelo japuonjreno, monyise mondo openj Yesu ng’at ma owuoyo kuome.
25
Omiyo japuonjreno nomedo sudo machiegni gi Yesu, mopenje ni, “Ruoth, en ng’a miwuoyo kuome?”
26
Yesu nodwoke ni, “Abiro luto kuon e tawo, to jal ma amiyo e en.” Eka noluto kuon e tawo, momiyo Judas iskariot,
27
To kane Judas ochamo kuonno, Satan nodonjo kuome. Eka Yesu nowachone ni, “Gima ibiro timo, tim piyo.”
28
To kuom joma nobet kanyo, onge ng’at mane ong’eyo gimomiyo Yesu wuoyone kamano.
29
To kaka Judas ema ne jakeno, jopuonjrene moko ne paro ni Yesu onyise mondo odhi ong’iew gik mane gidwaro konyorego e sawo, kata ni mondo opog pesa ni joma odhier.
30
To kane Judas osekawo kuonno, nowuok oko mana gikanyono. Koro ne en otieno.
31
Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro yudo duong’. Nyasaye bende yudo duong’ nikech en.
32
Ka Nyasaye oyudo duong’ kuome kamano, to Nyasaye bende nomiye duong’ kama entie, kendo enotim kamano piyopiyo.
33
Nyithinda, pod an kodu kuom kinde matin kende. Bang’e unudwara, to anyisou, mana kaka ne anyiso jo-Yahudi, ni kuma adhiye ok unyal biroe.
34
Amiyou chik manyien ni mondo uherru. Kaka aseherou e kaka ng’ato ka ng’ato mondo oher wadgi.
35
Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng’eyo ni un jopuonjrena adier.”
36
Simon Petro nopenjo Yesu ni, “Ruoth, idhi kanye?” Yesu nodwoke ni, “Kuma adhiye ok inyal luwae sani, to ibiro luwa bang’e.”
37
Petro nochako openje ni, “Ruoth, ere gimomiyo ok anyal luwi sani. Ayie tho nikech in!”
38
To Yesu nodwoke ka penje ni, “Bende diyie tho nikech an adier? Adier, adier, awachonu ni, ibiro kweda nyadidek, kapok thwon gweno okok.”Johana 13:1
Johana 13:2
Johana 13:3
Johana 13:4
Johana 13:5
Johana 13:6
Johana 13:7
Johana 13:8
Johana 13:9
Johana 13:10
Johana 13:11
Johana 13:12
Johana 13:13
Johana 13:14
Johana 13:15
Johana 13:16
Johana 13:17
Johana 13:18
Johana 13:19
Johana 13:20
Johana 13:21
Johana 13:22
Johana 13:23
Johana 13:24
Johana 13:25
Johana 13:26
Johana 13:27
Johana 13:28
Johana 13:29
Johana 13:30
Johana 13:31
Johana 13:32
Johana 13:33
Johana 13:34
Johana 13:35
Johana 13:36
Johana 13:37
Johana 13:38


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21