A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 121
Kane pod ndalo auchiel, to chop Sap Pasaka, Yesu nodhi Bethania, dala gi Lazaro mane osechiero.
2
Ne giselosone chiemo kuno, kendo Maritha ema notiyonigi, to Lazaro ne achiel kuom joma ne chiemo gi Yesu.
3
Eka Maria nokawo mo mang’ue ng’ar ma nengone tek ahinya, ma dirom nus kilo. Nowiro tiend Yesu gi morno, mi oyweyo gi yie wiye, mi tik mo mang’ue ng’arno opong’o ot.
4
Achiel kuom jopuonjre Yesu ma nyinge Judas Iskariot, jal mane biro ndhoge, nopenjo ni,
5
“Ere gimomiyo morni ok olok siling’ mia adek, mondo opog joma odhier?”
6
To ne ok owach kamano nikech ne oparo joma odhier adier, to nowacho kamano mana nikech ne en jakuo, kendo kaka ne en jakeno mar jopuonjre, nothoro kawo pesa morito.
7
To Yesu nowacho ni, “Weyeuru okane nyaka chieng’ yikna.
8
Nimar joma odhier un-go ndalo duto. Anto ok un koda ndalo duto.”
9
Jo-Yahudi mathoth nowinjo ni Yesu ni kuno, omiyo ne gibiro mondo ginene. To ok Yesu kende ema nokelonigi neno, to bende ne gibiro mondo gine Lazaro, mane Yesu osechiero oa kuom joma otho.
10
Mano omiyo jodolo madongo nochano mondo oneg Lazaro bende,
11
nikech en ema ne omiyo jo-Yahudi mang’eny weyogi, kendo yie kuom Yesu.
12
Kinyne, oganda maduong’ mane osebiro e Sawo nowinjo ni Yesu biro Jerusalem.
13
Ne gijako bede othidhe, mi gidhi romone, ka gikok niya, “Opak Nyasaye! Oguedh ng’ama biro e nying Ruoth! Adier Nyasaye mondo ogwedh Ruodh Israel!”
14
Yesu noyudo kanyna, mi oidho mana kaka Muma wacho ni,
15
“Un jo-Sayun, kik ubed maluor. Neuru! Ruodhu biro iru, koidho nyathi kanyna.”
16
E kindeno jopuonjrene ne ok ong’eyo tiend wachno, to achien, kane Yesu oseyudo duong’ne maler, eka ne giparo ni ji osetimone kamano,
17
Oganda mane ni kod Yesu kane oluongo Lazaro owuok e liel, mi ochiero oa kuom joma otho, nonyiso ji gima ne giseneno.
18
Mano emomiyo ji nodhi romone, nikech ne gisewinjo ni otimo hono maduong’no.
19
Kuom mano jo-Farisai nowacho kendgi niya, “Uneno kaka ok unyal gimoro! Neyeuru, piny duto luwo bang’e!”
20
Ne nitie jo-Grik moko kuom joma ne odhi lemo e Sawono.
21
Ne gidhi ir Filipo, mane odak Bethsaida e piny Galili, mi gikwaye ni, “Jaduong’, wadwaro neno Yesu.”
22
Omiyo Filipo nodhi mowacho ni Andrea. Eka ne gidhi giduto ji ariyo, mi ginyiso Yesu wachno.
23
To Yesu nodwokogi niya, “Sa koro osechopo ma Wuod Dhano yudoe duong’ne maler.
24
Adier, adier, awachonu ni ka koth cham ok olwar e lowo, mi otho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onyago kodhi mang’eny.
25
Ng’ama ohero ngimane, ngimane nolalne, to ng’ama ochayo ngimane, kendo nobed gi ngima ma nyaka chieng’.
26
Ka ng’ato tiyona, to nyaka oluwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ka ng’ato tiyona, to Wuora nomiye duong’.
27
“Koro chunya parore, to dawach ang’o? Dakwa Wuora mondo oresa kuom gima dwaro tima sanini? Ooyo, ok kamano, nikech mano e gimomiyo abiro e sani.
28
Wuora, mi nyingi duong’!” Eka dwol noa e polo, mawacho niya, “Asemiye duong’, kendo abiro chako amiye duong’.”
29
Ji mane ochung’ kanyo nowinjo dwolno, mi owacho ni polo ema omor. Moko to nowacho ni malaika ema owuoyo kode.
30
To Yesu nowachonigi ni, “Dwolno ok obiro nikech an, to obiro mana nikech un.
31
Koro ing’ado bura ni pinyni, kendo jatende ibiro riemb oko.
32
An to, ka oting’a malo, to anaywa ji duto ira.”
33
Nowuoyo kamano konyisogo kit tho mane obiro thogo.
34
To ji nodwoke niya, “Chikwa osepuonjowa ni Mesia nobedie nyaka chieng’. Koro ere kaka inyalo wacho ni nyaka ting’ Wuod Dhano malo? Wuod Dhano to en ng’a?”
35
To Yesu nodwokogi ni, “Pod odong’ kinde matin ma abiro betgo e kindu, ka amiyou ler. Wuothuru kapod un gi ler, mondo mudho kik juku. Ng’at mawuotho e mudho kia kuma dhiye.
36
Kapod un gi ler, to yieuru kuom ler, mondo ubed nyithind ler.” Kane Yesu osewacho wechego, nodhi mi opondonigi kar kende.
37
To kata obedo ni nosetimonigi honni mang’eny kamano, to ne ok giyie kuome.
38
Mano nobet kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Isaya nosewacho niya, “Ruoth, ere ng’ama oseyie wach mwalando? Koso ere ng’ama Ruoth Nyasaye osenyiso tekone?”
39
Ok ne ginyal yie, nikech Isaya nowacho bende ni,
40
“Nyasaye oseimo wang’gi, kendo osemiyo wigi odoko mapek Ka dine ok otimo kamano, to dikoro gineno gi wengegi, kendo dikoro giparo gi wigi, mi gilokre mondo ochanggi.”
41
Isaya nowuoyo kamano nikech noneno duong’ maler mar Yesu, kendo noloso kuom Yesu.
42
To kata kamano, ji mang’eny, koda ka jodongo, noyie kuome, to ne giluoro jo-Farisai, omiyo ne ok gidwar hulo wachno, nikech ne dipo ka oriembgi e ut lemo,
43
nimar ne gihero pak mar dhano moloyo pak mar Nyasaye.
44
Yesu nowuoyo gi duol maduong’, kawacho niya, “Ngama oyie kuoma ok oyie mana kuoma kende, to oyie mana kuom Jal mane oora bende,
45
kendo ng’ama nena, neno Jal mane oora.
46
An e ler, kendo asebiro e piny mondo ng’at moyie kuoma kik sik e mudho.
47
Ka ng’ato owinjo wechena, to ok oritogi, to ok an ema nang’adne bura, nimar ne ok abiro mondo ang’ad ni piny bura, to nabiro mana ni mondo ares piny.
48
To ng’at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang’adne bura. Wach ma asewacho ema nong’adne bura chieng’ giko piny,
49
nimar ok asewache gi tekona awuon, to Wuora mane oora ema osenyisa gima onego ahul kendo awachi.
50
Ang’eyo ni chikne ema kelo ngima ma nyaka chieng’. Awacho mana gik ma Wuora onyiso mondo awachi.”Johana 12:1
Johana 12:2
Johana 12:3
Johana 12:4
Johana 12:5
Johana 12:6
Johana 12:7
Johana 12:8
Johana 12:9
Johana 12:10
Johana 12:11
Johana 12:12
Johana 12:13
Johana 12:14
Johana 12:15
Johana 12:16
Johana 12:17
Johana 12:18
Johana 12:19
Johana 12:20
Johana 12:21
Johana 12:22
Johana 12:23
Johana 12:24
Johana 12:25
Johana 12:26
Johana 12:27
Johana 12:28
Johana 12:29
Johana 12:30
Johana 12:31
Johana 12:32
Johana 12:33
Johana 12:34
Johana 12:35
Johana 12:36
Johana 12:37
Johana 12:38
Johana 12:39
Johana 12:40
Johana 12:41
Johana 12:42
Johana 12:43
Johana 12:44
Johana 12:45
Johana 12:46
Johana 12:47
Johana 12:48
Johana 12:49
Johana 12:50


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21