A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 111
Ng’at moro ma nyinge Lazaro, mane odak Bethania, ne tuo. Bethania e dala mane Maria odakie kod Maritha nyamin mare
2
Maria ema ne owiro Ruoth Yesu gi mo mang’ue ng’ar, kendo oyweyo tiendene gi yie wiye. Ne en nyamin Lazaro, mane tuo.
3
Nyimine Lazaro nooro ni Yesu wach niya, “Ruoth, osiepni mihero tuo.”
4
To kane Yesu owinjo wachno, nowacho ni, “Tuono ok en mar tho, to osebiro mana ni mondo Wuod Nyasaye bende oyud duong’.”
5
Yesu nohero Maritha gi nyamin mare kod Lazaro.
6
To kata kamano ne otieko ndalo ariyo kuma ne entie bang’ winjo ni Lazaro tuo.
7
Eka nowacho ni jopuonjrene ni, “Wadoguru Judea.”
8
To jopuonjrene nowachone niya, “Japuonj, donge jo-Yahudi yandi dwaro goyi gi kite? Ang’o momiyo pod idwaro dok kuno?”
9
Yesu nodwokogi ni, “Donge odiechieng’ achiel nigi seche apar gariyo? Ka ng’ato wuotho godiechieng’, to ok onyal chwanyore, nikech oneno ler mar pinyni.
10
To ka owuotho gotieno, to ochwanyore nikech ler ongene.”
11
Bang’ mano Yesu nomedo wacho niya, “Lazaro osiepwa nindo otero, to adhi mondo achiewe.”
12
Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ka nindo osetere, to kara obiro kwo.”
13
Ne giwacho kamano nikech ne gigalo ni Yesu loso kuom nindo mar yueyo, to chutho noloso mana kuom tho mar Lazaro.
14
Mano omiyo koro nowachonigi ratiro ni, “Lazaro osetho.
15
To amor ni yandi ok an kuno, nikech mano biro konyou, mi uyie. Omiyo wadhiuru ire.”
16
Eka Thoma mane onywol rude, nowacho ni jopuonjre wetene niya, “Wan bende wadhiuru mondo watho kode.”
17
Kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo ang’wen e bur.
18
Bethania ne chiegni gi Jerusalem ma dirom kilomita adek,
19
omiyo jo-Yahudi mang’eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi.
20
Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne, to Maria nodong’ e ot.
21
Maritha nowacho ni Yesu niya, “Ruoth, ka da bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho.
22
To kata kamano sani, ang’eyo ni Nyasaye biro timoni gimoro mikwaye.”
23
Yesu nodwoke ni, “Owadu biro chier.”
24
To Maritha nowachone ni, “Ang’eyo ni nochier chieng’ giko piny.”
25
Yesu nowachone niya, “An e chier, kendo an e ngima. Ng’ato ang’ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho,
26
kendo ng’at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng’. Bende iyie wachni koso?”
27
Maritha nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye, mane onego bi e piny.”
28
Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria nyamin mare ling’ling’, mowachone niya, “Japuonj ni ka, kendo oluongi.”
29
Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo, mi odhi ir Yesu.
30
Noyudo ka Yesu pok odonjo e dala, to ne pod ochung’ mana kama ne Maritha oromonee.
31
Jo-Yahudi mane ni kod Maria e ot ka duogo chunye, nonene kochung’ piyopiyo, mowuok oko. Omiyo ne giluwe, ka giparo ni odhi ywak e liel.
32
Kane Maria ochopo kama Yesu nitie, monene, nogoyo chonge piny e nyime, mowachone niya, “Ruoth, ka da bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho!”
33
Yesu noneno Maria gi jo-Yahudi mane ni kode kaywak, mi mirima nomake, kendo noneno malit.
34
Eka nopenjo ni, “Uyike kanye?” Ne gidwoke ni, “Jaduong’, bi ine.”
35
Pi wang’ Yesu nochuer.
36
Omiyo jo-Yahudigo nowacho ni, “Neyeuru kaka yandi ohero Lazaro!”
37
To moko kuomgi nowacho niya, “Jali noyawo wang’ muofu! Donge ne onyalo geng’o tho monego Lazaroni?”
38
Mirima nochako omako Yesu kendo, mi odhi but liel, mane en bur mokuny ariwa e lak got, moket kidi e dhoge.
39
Yesu nowachonigi niya, “Goluru kidi oko e dho liel.” To Maritha, ma nyamin jal motho, nowachone ni, “Ruoth, koro osetieko ndalo ang’wen e bur, omiyo nyaka bed ni koro odum.”
40
To Yesu nodwoke ni, “Donge nende awachoni ni ka in gi yie, to ibiro neno duong’ mar Nyasaye?”
41
Kuom mano ne ging’ielo kidi oko. Yesu nong’iyo malo, mowacho niya, “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja.
42
An ang’eyo ni iwinja ndalo duto, to asewacho wechegi mondo oganda mochung’ ka ong’e ni in ema niora.”
43
Kane osewacho kamano, nokok matek niya, “Lazaro, wuog oko!”
44
Eka jal mothono nowuok, ka tiendene gi luetene obo gi nanga mar yik, kendo ka wang’e bende obo gi kitamba. Yesu nowachonigi niya, “Gonyeuru mondo odhi.”
45
Jo-Yahudi mang’eny mane obiro duogo chuny Maria noneno gima Yesu otimo, mi giyie kuome.
46
To moko kuomgi nodok ir jo-Farisai, mohulonigi gima Yesu osetimo.
47
Omiyo jo-Farisai kod jodolo madongo noluongo buchgi maduong’, mi openjore ni, “Ng’atni timo timbe madongo mang’eny! Wan to watimo ang’o?
48
Ka waweye odhi nyimekamano, to ji duto biro yie kuome, kendo jo-Rumi dibi, mi keth Hekaluwa, kendo tiek jowa duto.”
49
To ng’at achiel kuomgi, ma nyinge Kaiafa, mane jadolo maduong’ e higano, nowachonigi ni, “Un ok ung’eyo gima onego utim!
50
Donge ber ka ng’at achiel otho, moloyo ka ogandawa duto orumo?”
51
Ne ok owacho kamano gi riekone owuon, to kaka ne en jadolo maduong’ e higano, ne okoro wach ni Yesu biro tho ni oganda jo-Yahudi.
52
To ne ok okoro ni Yesu biro tho mana ne jo-Yahudi kende, to ni obiro tho mondo ochok nyithind Nyasaye obed e kanyakla achiel.
53
Chakre chieng’no ne gichako chano kaka digineg Yesu.
54
Kuom mano, Yesu koro ne ok wuoth ratiro kama jo-Yahudi nitie, to noa kuno modhi e dala moro miluongo ni Efraim, mane nitie gweng’ moro momanyore gi thim, mi obet kuno gi jopuonjrene.
55
Sap jo-Yahudi mar Pasaka koro ne chiegni, omiyo ji mang’eny moa e gwenge mopogore opogore ne dhi Jerusalem mondo opwodhre, obed moikore ni sawono.
56
Ne gimanyo Yesu, kendo kane ginie Hekalu ne gipenjore ni, “Uparo nadi? Bende dobi e sawoni adier?”
57
Ne giwacho kamano nikech noyudo jodolo madongo gi jo-Farisai osegolo chik ni ka ng’ato ong’eyo kama Yesu nitie, to nyaka ohul, mondo omake.Johana 11:1
Johana 11:2
Johana 11:3
Johana 11:4
Johana 11:5
Johana 11:6
Johana 11:7
Johana 11:8
Johana 11:9
Johana 11:10
Johana 11:11
Johana 11:12
Johana 11:13
Johana 11:14
Johana 11:15
Johana 11:16
Johana 11:17
Johana 11:18
Johana 11:19
Johana 11:20
Johana 11:21
Johana 11:22
Johana 11:23
Johana 11:24
Johana 11:25
Johana 11:26
Johana 11:27
Johana 11:28
Johana 11:29
Johana 11:30
Johana 11:31
Johana 11:32
Johana 11:33
Johana 11:34
Johana 11:35
Johana 11:36
Johana 11:37
Johana 11:38
Johana 11:39
Johana 11:40
Johana 11:41
Johana 11:42
Johana 11:43
Johana 11:44
Johana 11:45
Johana 11:46
Johana 11:47
Johana 11:48
Johana 11:49
Johana 11:50
Johana 11:51
Johana 11:52
Johana 11:53
Johana 11:54
Johana 11:55
Johana 11:56
Johana 11:57


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21