A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 101
Yesu nodhi nyime kowacho niya, “Adier, adier, awachonu ni, ng’at ma ok oluwo dhorangach ka donjo e duond rombe, to donjo mana gi kamoro nono, en jakuo kendo jamecho.
2
Jakwadh rombe to donjo mana gi e dhorangach.
3
En ema jarit rangach yawone. Rombe bende winjo duonde koluongogi achiel achiel gi nyinggi kogologi oko.
4
Kosegologi duto to otelonigi, kendo giluwe, nikech ging’eyo duonde.
5
Ok ginyal luwo ng’ama gikia nikech ok ging’eyo duonde, omiyo giringo aringa.”
6
Kata obedo ni Yesu nogoyonigi ngerono, to ne ok giwinjo tiende.
7
Emomiyo nowachonigi niya, “Adier, adier, awachonu ni an e dhoranga duond rombe.
8
Ji duto mane obiro mokwongona ne jokuo kendo jomecho, kendo rombe ne ok odewogi.
9
An to an e dhorangach. Ng’at mokadho kuoma ema nokwo. Ng’atno nodonj kendo nowuog oko, mi nonwang’ lek maber mokwayoe.
10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.
11
“An e jakwath maber. To ung’eyo ni jakwath maber chiwo ngimane nikech rombe.
12
Jakwath mondiki, ma ok jakwath ma wuon rombe, to ringo weyo rombe koneno ka ondiek biro. Kuom mano ondiek gore kuom rombe kendo keyogi.
13
Ng’atno ringo nikech ondike andika, omiyo ok odew rombe.
14
An to, an jakwath maber. Ang’eyo rombena, kendo gin bende ging’eya,
15
mana kaka Wuora ong’eya, kendo an bende ang’eyo Wuora. Mano emomiyo ayie chiwo ngimana nikech romba.
16
To bende an gi rombe moko ma ok ni e duondni. Gin bende nyaka akelgi, kendo giniwinj duonda, eka rombe duto nobed kueth achiel man gi jakwath achiel.
17
“Wuora ohera nikech ayie chiwo ngimana mondo chieng’ moro achak ayude kendo.
18
Onge ng’at manyalo mayago, to an ema ayie chiwe, nikech mano ema ahero timo. An gi teko mar chiwe, bende an gi teko mar kawe kendo. Wuora ema osenyisa mondo atim kamano.”
19
Wechego nomedo kelo pogruok e kind jo-Yahudi giwegi.
20
Ji mang’eny kuomgi nowacho ni, “Jachien ni kode, kendo ojaneko! Ang’o momiyo uchiko itu ne wechene?”
21
Jomoko to nowacho ni, “Onge ng’at man gi jachien manyalo wacho weche ma kamagi. Bende uparo ni jachien diyaw wang’ ng’at mamuofu?”
22
Noyudo ndalo mar Sap Pwodho Hekalu ochopo, kendo ne en ndalo chwiri.
23
To Yesu nonwang’o wuotho e Hekalu e agola miluongo ni Agoch Solomon.
24
Eka jo-Yahudi nochokore molwore, mi openje ni, “Ibiro miyo wariwo gi kiawa nyaka karang’o? Ka in e Mesia to nyiswa ane malongo!”
25
Yesu nodwokogi ni, “Asenyisou, to utamoru yie. Gik ma atimo e nying Wuora ema wuoyonu kuoma.
26
To un ok uyie, nikech ok un e kueth romba.
27
Romba ong’eyo dwonda, kendo an bende ang’eyogi, kendo giluwo bang’a.
28
Amiyogi ngima ma nyaka chieng’, kendo ok ginilal ngang’, bende onge ng’at manyalo gologi e lweta.
29
Wuora mane omiyagi duong’ moloyo gik moko duto kendo onge ng’at manyalo gologo e lwete.
30
Wan gi Wuora wan gimoro achiel.”
31
Kane jo-Yahudi owinjo wachno, ne gichako gikwanyo kite kendo mondo gigogo Yesu.
32
Omiyo Yesu nopenjo gi ni, “Asenyisou gik mabeyo mang’eny ma asetimo gi teko mar Wuora. To kuom tijena go duto, ere ma omiyo odwaro goya gi kite?”
33
To jo-Yahudi nodwoke ni, “Ok wadwar goyi nikech gimoro maber misetimo, to wagoyi mana nikech ipiem gi Nyasaye, nimar in mana dhano, to eka iwacho ni in Nyasaye!”
34
Yesu nowachonigi ni, “Donge ondiki e Kitap Chiku ni Nyasaye owacho ni, un nyiseche?
35
To wang’eyo malong’o ni wach Nyasaye ok nyal lokore.
36
Kane Nyasaye oluongo joma ne wachne obironigi ni, ‘Nyiseche’ kamano, koro ere gima omiyo uwacho ni apiem gi Nyasaye, ka awacho ni an Wuod Nyasaye? To an ema Nyasaye ne oyiera, mi oora e piny ka!
37
Ka uneno ni ok ati tich Wuora, to kik uyie koda.
38
To ka atiyo tichne, to kata ka ok unyal yie koda, to onego uyie gi tich matiyo, mondo ung’e chutho ni an ei Wuora kendo Wuora ni eiya.”
39
Kane giwinjo wachno, ne gitemo make kendo, to nopondo motony.
40
Bang’ mano, Yesu nong’ado aora Jordan modhi loka kuma ne Johana obatisoe ji mokwongo, mi nodak kuno.
41
Ji mang’eny ne obiro ire, mowacho niya, “Johana ne ok otimo honni, to gik moko duto mane owacho kuom jali gin adiera chutho.”
42
Kamano ji mang’eny, ne oyie kuom Yesu kuno.Johana 10:1
Johana 10:2
Johana 10:3
Johana 10:4
Johana 10:5
Johana 10:6
Johana 10:7
Johana 10:8
Johana 10:9
Johana 10:10
Johana 10:11
Johana 10:12
Johana 10:13
Johana 10:14
Johana 10:15
Johana 10:16
Johana 10:17
Johana 10:18
Johana 10:19
Johana 10:20
Johana 10:21
Johana 10:22
Johana 10:23
Johana 10:24
Johana 10:25
Johana 10:26
Johana 10:27
Johana 10:28
Johana 10:29
Johana 10:30
Johana 10:31
Johana 10:32
Johana 10:33
Johana 10:34
Johana 10:35
Johana 10:36
Johana 10:37
Johana 10:38
Johana 10:39
Johana 10:40
Johana 10:41
Johana 10:42


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21