A A A A A
Luo Bible 2015

Johana 11
Kar chakruok, Wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.
2
Kamano, nyaka a chakruok, Wach ne ni kod Nyasaye,
3
kendo en ema nomiyo ochue gik moko duto. Onge gimoro kata achiel mane ochue maonge en.
4
Gimoro amora mane ochue noyudo ngima kuome, kendo ngimano nokelo ni ji ler.
5
Lerno rieny e mudho, to mudho pok oime.
6
Nyasaye nooro ng’at moro ma nyinge Johana.
7
Nobiro nyiso ji wach ler, mondo ji duto oyie nikech wachne.
8
En ne ok en lerno, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach lerno.
9
Wach ne en ler maradier marieny ni ji duto, kendo ne oyudo obiro e piny e kindeno,
10
to kata obedo ni en ema nomiyo ochue piny, to piny ne ok ong’eye.
11
Nobiro e pinye, to joge ne ok orwake.
12
To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye.
13
Ne onywolgi kuom Nyasaye, to ok kuom anywola, kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano.
14
Wach nodoko dhano, mi odak kodwa, kende ne waneno duong’ne maler. En duong’ machalo gi duong’ mar Wuowi ma miderma, mopong’ gi ng’wono kod adiera.
15
Johana nonyiso ji wach kuome, kakok niya, “Jali ema yande awuoyo kuome, ka awachonu ni ng’at moro biro bang’a, man gi duong’ moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie.”
16
Waduto waseyudo gueth mathoth moa kuom ng’wonone mogundho,
17
nikech kata obedo ni Musa ema nokelonwa Chik, to Yesu Kristo ema nokelonwa ng’wono gi adiera.
18
Onge ng’ama oseneno Nyasaye, to Wuowi ma miderma, machiegni gi Wuoro moloyo, ema osemiyo wang’eye.
19
Jo-Yahudi man Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi ir Johana, mopenje ni, “In ng’a?”
20
Johana nohulonigi ratiro, mak opando gimoro, niya, “An ok an Mesia.”
21
Eka ne gichako gipenje ni, “To in e Elija koso?” To Johana nokwerogi ni, “Ooyo, ok an Elija.” Ne gichako gipenje ni, “In e janabi mwageno ni biro biro?” Nodwokogi ni, “Ooyo.”
22
Kuom mano, ne giwachone ni, “To ara, nyiswa ni in ng’a, nikech nyaka wayud wach mwadoko ni joma oorowa. In iwuon iwacho ni in ng’a?”
23
Eka Johana nodwokogi gi wach mane Isaya janabi okoro niya, “An e ng’at makok e thim ni, ‘Losuru ni Ruoth yo moriere tir.’ ”
24
Jomoko kuom joma ne oorgo ne jo-Farisai.
25
Ne gipenjo Johana ni, “Ka ok in Mesia, kata Elija, kata janabi mwageno ni biro birono, to ang’o momiyo ibatiso ji?”
26
Johana nodwokogi ni, “An abatiso ji gi pi. To ng’at moro ochung’e dieru ka, ma pok ung’eyo.
27
En jal mane awacho ni biro bang’a, ma ok awinjora gonyo tond wuochene.”
28
Gigo duto notimore Bethania, yo wuokchieng’ mar aora Jordan, kuma ne Johana batisoe ji.
29
Kinyne, Johana noneno Yesu kabiro ire, mowacho ni, “Neuru! Jalcha e Nyarombo Nyasaye, magolo richo mag piny!
30
En e jal ma yande awuoyo kuome kawacho ni, ng’ato biro bang’a maduong’ moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie.
31
Kata mana an awuon ne ok ang’eyo ni nobed ng’a, to nabiro ka abatiso ji gi pi mondo jo-Israel ong’eye.”
32
Bende Johana nomedo nyiso ji gima noseneno, kowacho niya, “Naneno Roho machalo gi akuru kalor a e polo, mobet kuome.
33
Ne ok ang’eyo ng’atno, to Jal mane oora mondo abatis ji gi pi nosewachona, ‘Jal ma inine ka Roho olor mobet kuome, e jal ma batiso ji gi Roho Maler.’
34
Koro aseneno mano katimore, kendo anyisou ni en e Wuod Nyasaye.”
35
Kinywe kendo, Johana ne oyudo ochung’ kanyo gi jopuonjrene ariyo.
36
Noneno Yesu ka wuotho, mowacho niya, “Neuru! Jalcha e Nyarombo mar Nyasaye!”
37
Jopuonjrene ariyogo nowinjo wachneno, moluwo bang’ Yesu.
38
Kane Yesu olokore, moneno ka giluwe kamano, nopenjogi niya, “Ere gima udwaro?” To ne gidwoke ka gipenje ni, “Rabi, idak kanye?” (Rabi en dho Hibrania, ma tiende ni japuonj.)
39
Nowachonigi ni, “Biuru mondo une.” Kamano ne gidhi kode, mi gineno kama odakie, kendo ne gibet kode chieng’no duto. Ne en kar sa apar mar odhiambo.
40
Ng’at achiel kuom ji ariyo mane owinjo ka Johana wuoyo, ne Andrea, owadgi Simon Petro.
41
Gikanyono Andrea nodhi oyudo Simon owadgi, mowachone niya, “Wasenwang’o Mesia!” (Tiende ni Kristo.)
42
Eka nokelo Simon ir Yesu. Yesu nong’iyo Simon, mowachone ni, “In Simon wuod Johana, to chieng’ moro noluongi ni Kefa.” (Kefa en Petro gi dho Grik, tiende ni Lwanda.)
43
Kinyne Yesu ne dwaro dhi e piny Galili. Noyudo Filipo, mi owachone niya, “Luwa!”
44
Filipo ne ja-Bethsaida, dala mane Andrea gi Petro odakie
45
Filipo noyudo Nathaniel, mowachone niya, “Wasenwang’o jal mane Musa ondiko kuome e Kitap Chik, kendo mane jonabi bende ondiko kuome. En Yesu, wuod Josef, ja-Nazareth.”
46
To Nathaniel nopenjo ni, “Bende gimoro maber diwuog Nazareth adier.” Filipo to nodwoke ni, “Bi mondo ine.”
47
Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire, nowacho ni, “Neuru! Ja-Israel hie e cha biro. En ng’ama kare, ma onge miganga.”
48
To Nathaniel nopenje ni, “Ing’eya nadi?” Yesu nodwoke niya, “Kane inie tiend ng’owo cha, kapok Filipo oluongi, to ne aseneni.”
49
Nathaniel nodwoke ni, “Japuonj, in e Wuod Nyasaye! In e Ruodh Israel!”
50
To Yesu nopenje niya, “Donge iyie mana nikech awacho ni ne aneni e tiend ng’owo? To ibiro neno gik madongo moloyo mano!”
51
Eka nowachone kendo ni, “Awachonu adier ni unune polo koyawore, kendo ka malaika mag Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom Wuod Dhano ka raidhi.”Johana 1:1

Johana 1:2

Johana 1:3

Johana 1:4

Johana 1:5

Johana 1:6

Johana 1:7

Johana 1:8

Johana 1:9

Johana 1:10

Johana 1:11

Johana 1:12

Johana 1:13

Johana 1:14

Johana 1:15

Johana 1:16

Johana 1:17

Johana 1:18

Johana 1:19

Johana 1:20

Johana 1:21

Johana 1:22

Johana 1:23

Johana 1:24

Johana 1:25

Johana 1:26

Johana 1:27

Johana 1:28

Johana 1:29

Johana 1:30

Johana 1:31

Johana 1:32

Johana 1:33

Johana 1:34

Johana 1:35

Johana 1:36

Johana 1:37

Johana 1:38

Johana 1:39

Johana 1:40

Johana 1:41

Johana 1:42

Johana 1:43

Johana 1:44

Johana 1:45

Johana 1:46

Johana 1:47

Johana 1:48

Johana 1:49

Johana 1:50

Johana 1:51Johana 1 / Joh 1

Johana 2 / Joh 2

Johana 3 / Joh 3

Johana 4 / Joh 4

Johana 5 / Joh 5

Johana 6 / Joh 6

Johana 7 / Joh 7

Johana 8 / Joh 8

Johana 9 / Joh 9

Johana 10 / Joh 10

Johana 11 / Joh 11

Johana 12 / Joh 12

Johana 13 / Joh 13

Johana 14 / Joh 14

Johana 15 / Joh 15

Johana 16 / Joh 16

Johana 17 / Joh 17

Johana 18 / Joh 18

Johana 19 / Joh 19

Johana 20 / Joh 20

Johana 21 / Joh 21