A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 8

1
Bang’ kinde moko, Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto, kalando Wach Maber mar Loch Nyasaye. Jopuonjrene apar gariyo bende ne jodhi kode,
2
kaachiel gi mon moko mane osegolonigi jochiende maricho, kendo ochango tuochegi, kaka Maria, mane iluongo ni Magdala, mane osegolone jochiende abiriyo,
3
gi Joana chi Chuza, mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang’eny. Mon-go ne konyo Yesu kod jopuonjrene mana gi gigi giwegi.
4
Ji nosiko ka biro ir Yesu, kaa e mier duto, kendo chieng’ moro kane oganda maduong’ osechokore, Yesu nogoyonigi ngero niya,
5
“Ng’at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo ochuoyo, kodhi moko nolwar e wang’yo, mi ji nonyonogi, kendo winy nochamogi.
6
To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, kendo kane gisetwi, ne giwang’, nikech lowono ne ok ng’ich.
7
Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudho nodongo e kindgi, mothung’ogi.
8
Kodhi moko to nolwar e lowo maber, mi otwi, kendo odongo, bang’e moro ka moro nonyago kodhi mia achiel.” Eka Yesu notieko kawacho ni, “Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!”
9
Jopuonjre Yesu nopenje mondo onyisgi tiend ngerono,
10
mi nodwokogi niya, “Un osemiu ng’eyo weche mopondo mag Loch Nyasaye. Ji mamoko to ipuonjo mana e yor ngeche, kaka muma wacho ni, ‘Kata da ging’ichi manadi, to ok ginyal ng’eyo, bende kata da giwinji, to wach ok nyal donjonigi.’ ”
11
Eka nowacho ni jopuonjrene niya, “Tiend ngerono e ma: Kodhi en wach Nyasaye.
12
Omiyo kodhi mane olwar e wang’yo ochung’ kar joma winjo wachno, to Satan biro, kendo gole oko e chunygi, mondo kik gibed gi yie, mi wargi.
13
To kodhi mane olwar kama otimo lwanda ochung’ kar jogo ma winjo wachno, kendo yiego gi mor. To wachno ok mok e chunygi, to gibedo gi yie mana kuom ndalo matin kende, to ka tem obiro, to gipodho.
14
Kodhi mane olwar e kind kudho, to gin jogo, ma winjo wachno, to parruok, gi mwandu, kod mor mar piny, thung’ogi, kendo ok ginyag gimoro maber.
15
To kodhi mane olwar e lowo maber, gin joma winjo wachno gi chuny makare kendo malong’o, kendo gimake matek, nyaka chop ginyagi.
16
“Onge ng’at manyalo moko taya, to aye umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda. To okete mana e rachungi taya, mondo orieny ni joma donjo e ot.
17
Onge gima opandi ma ok nong’ere kendo onge gimoro moum, ma ok nofwenyre ratiro.
18
Emomiyo chikuru itu maber mondo uwinj gima iwachonu, nimar ng’at man-go ema nomedi, to ng’at maongego, noma kata mana mano matin moparo ni en-go!”
19
Min Yesu kod owetene nobiro ire, to ne ok ginyal chopo bute nikech ji ne ng’eny ahinya.
20
Eka ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Meru kod oweteni ochung’ oko, dwaro neni.”
21
To Yesu nodwokogi ni, “Joma winjo wach Nyasaye kendo rito e mama kendo e owetena.”
22
Chieng’ moro Yesu nodonje e yie gi jopuonjrene, mowachonigi niya, “Wang’aduru nam mondo wadhi loka cha.” Kuom mano ne gisiayo yie.
23
To kane gikwang’, nindo notero Yesu. Eka ahiti mang’ongo notugore e nam, mi pi nochako pong’o yie kendo koro ne gichiegni tho.
24
Omiyo ne gisudo ir Yesu mi gichiewe, ka giwachone niya, “Ruoth! Ruoth! Watho!” Yesu noa malo, mokwero yamo gi apaka mager mi oling’, kendo nam nokue.
25
Bang’ mano, nopenjo jopuonjrene niya, “Ere yie ma un-go?” To ne giluor, kendo ne giwuoro, mi gipenjore niya, “Ma en ng’ama nadi, makwero kata mana yamo gi apaka, to winje awinjani!”
26
Ne gikwang’, mi gichopo e piny jo-Gerasi, man loka machielo mar Galili.
27
To kane Yesu owuok oko e dhonam, noromo gi ng’at moro man gi jochiende, ng’atno noyudo osedar e dala mane odakie, kendo kuom ndalo mang’eny, nobedo kowuotho duk, bende ne ok odak e ot, to nosiko mana kama iyikoe joma otho.
28
Kane oneno Yesu, ne oywak matek, mi opodho e nyime kokok niya, “Yaye! Yesu, Wuod Nyasaye Maduong’ Moloyo! Ilaro ang’o koda? Asayi kik isanda!”
29
Ne owacho kamano nikech ne oyudo Yesu osekwero jachien marach mondo owuog oko kuome. Jachiendno nosethage kuom kinde mang’eny, kendo kata obedo ni ji ne orite matek, kotue luetene gi tiendene kod nyororo, to ne ochodo achoda, mi oring odhi e thim ka jachien riembe.
30
Yesu nopenje niya, “Nyingi ng’a?” To nodwoko ni, “Nyinga en Oganda.” Nodwoko kamano nikech jochiende mang’eny nosedonjo kuome.
31
Eka jochiendego nohombo Yesu mondo kik oriembgi gidhi e Bur Matut Maonge Gikone.
32
To noyudo ka kueth maduong’ mar ngurue kwayo e bath got, machiegni gi kanyo. Jochindego nohombo Yesu ni mondo oyienigi gidonj kuom nguruego, mi noyienigi.
33
Omiyo ne giwuok kuom ng’atno, mi gidhi gidonjo kuom ngurue. Eka nguruego duto noringo matek karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
34
Kane jokwadhgi oneno gima otimore, ne giringo, mi gidhi gilando wachno e gweng’no duto.
35
Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Ne gibiro ir Yesu, mi ginwang’o ng’at mane jochiende owuok kuomeno kobet piny e tiend Yesu, korwakore, kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor.
36
Joma ne oneno gima ne otimore, ne onyiso ji kaka ng’at mane nigi jochiendeno osechango.
37
Bang’ mano, ji duto mane odak e piny jo-Gerasi nokwayo Yesu mondo oa e pinygi, nikech ne giluor ahinya. Kuom mano Yesu nodonjo e yie mondo oa.
38
To ng’at mane jochiende owuok kuomeno nohombe ni, “Yie mondo wadhi kodi.” To Yesu nokwere, kawachone ni,
39
“Dog dala, mondo inyis ji gik madongo ma Nyasaye osetimoni.” Kuom mano, ng’atno noa modhi owuotho e gweng’no duto, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone.
40
Kane Yesu oduogo loka machielo, ji mathoth norwake gi mor, nikech noyudo girite giduto.
41
Eka ng’at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong’ od lemo, nobiro kanyo. Nopodho piny e tiend Yesu, mi okwaye mondo odhi kode,
42
nikech nyare achiel kende ma jahigni apar gariyo ne tuo, ohewore. Kane Yesu oyudo dhiyo kuno, ji ne thung’e koni gi koni.
43
To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechuer kuom higni apar gariyo. Kata obedo ni nosetieko mwandune duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe.
44
Nosudo gi yoka ng’e Yesu, momulo riak lawe, kendo gi kanyono rembe nochok.
45
To Yesu nopenjo niya, “En ng’a momula?” To kane ji duto okwer, Petro nowachone ni, “Ruoth! Ok ineye kaka jogi oluori koni, gi koni, kendo othung’i?”
46
To Yesu nowachone niya, “Kata kamano, ang’eyo ni ng’ato osemula, nikech awinjo ka teko owuok kuoma.”
47
Kane dhakono oneno ni osefwenye, nobiro kokirni, mi opodho piny e tiend Yesu. Eka ne onyise, mana e nyim ji duto kanyo, gima ne omiyo omule, kendo kaka ne ochango mana gi kanyono.
48
Yesu nowachone niya, “Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kue.”
49
Kane pod Yesu wuoyo, jaote moro nobiro koa e od jaduong’ cha, mowacho niya, “Nyari osetho, omiyo koro kik ichand Japuonj.”
50
Yesu nowinjo kamano, mowacho ni jaduong’no niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Nyari biro kwo.”
51
Kane ochopo e odno, ne ok oyie ni ng’ato mondo odonj kode, mak mana Petro gi Johana kod Jakobo, kaachiel gi wuon nyathi kod min mare.
52
Ji duto mane ni kuno ne ywago nyathino malit, komako wigi, to Yesu nowachonigi niya, “Weuru ywak, nikech nyathi ok otho, to onindo aninda.”
53
To giduto ne ginyiere anyiera, nikech ne ging’eyo ni nyathi osetho.
54
To Yesu nomako lwet nyathino, mi owachone matek niya, “Nyako, a malo!”
55
Chunye nodwogo, mi oa malo mana gikanyono. Eka Yesu nowachonigi ni mondo gimiye chiemo ocham.
56
Jonywolne nohum nono, to Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng’ato gima otimore.
Luka 8:1
Luka 8:2
Luka 8:3
Luka 8:4
Luka 8:5
Luka 8:6
Luka 8:7
Luka 8:8
Luka 8:9
Luka 8:10
Luka 8:11
Luka 8:12
Luka 8:13
Luka 8:14
Luka 8:15
Luka 8:16
Luka 8:17
Luka 8:18
Luka 8:19
Luka 8:20
Luka 8:21
Luka 8:22
Luka 8:23
Luka 8:24
Luka 8:25
Luka 8:26
Luka 8:27
Luka 8:28
Luka 8:29
Luka 8:30
Luka 8:31
Luka 8:32
Luka 8:33
Luka 8:34
Luka 8:35
Luka 8:36
Luka 8:37
Luka 8:38
Luka 8:39
Luka 8:40
Luka 8:41
Luka 8:42
Luka 8:43
Luka 8:44
Luka 8:45
Luka 8:46
Luka 8:47
Luka 8:48
Luka 8:49
Luka 8:50
Luka 8:51
Luka 8:52
Luka 8:53
Luka 8:54
Luka 8:55
Luka 8:56
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24