A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 7

1
Kane Yesu osetieko wacho ni ji wechego duto, ne odhi Kapernaum.
2
Ne nitie jaduong’ lweny ma ja-Rumi kuno man gi jatichne mohero ahinya. To ne oyudo jatichneno tuo, machiegni tho.
3
Kane jaduong’ lwenyno owinjo humb Yesu, ne ooro jodong jo-Yahudi ire mondo okwaye obi ochangne jatichne.
4
Jodongogo nobiro ir Yesu mohombe ahinya, kawachone niya, “Owinjore ikony ng’atni,
5
nikech ohero jowa, kendo en ema nogeronwa od lemo.”
6
Kuom mano, Yesu nodhi kodgi. To kane ochopo machiegni gi ot, jaduong’ lwenyno nooro osiepene moko mondo owachne ni, “Jaduong’, kik ichandri, nikech an ok owinjore idonj e bwo tat oda,
7
bende mano ema ne omiyo aparo ni ok onego abi iri an awuon. To wachna mana wach kende, to jatichna biro kwo.
8
Ang’eyo kamano, nikech an bende an ng’at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, ‘Dhiyo’, to odhi, kendo ka awacho ni machielo ni, ‘Bi’, to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, ‘Tim kama’, to otimo”
9
Kane Yesu owinjo kamano, nowuoro. Eka nowichore, mi owacho ni oganda mane luwe niya, “Awachonu ni, pok anenoe yie machal gi mar ng’atni, kata mana kuom jo-Israel.”
10
Kane jootego odok e od jaduong’ lweny, ne ginwang’o ka jatichne osekwo.
11
Bang’ mano, Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kaachiel gi jopuonjrene kod oganda maduong’.
12
To kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting’o ng’at motho, ma gidhi yiko. Ng’at mothono ne wuowi ma miderma, ma wuod dhako ma chi liel. Noyudo ka jodalano mang’eny jodhi kod min mare kar yiko.
13
Kane Ruoth Yesu oneno dhakono, nokeche, mowachone niya, “We ywak.”
14
Eka nosudo machiegni, momulo thigo mane oting’ie wuowi mothono, mi joma ne oting’e ochung’. Nowacho niya, “Wuowi, awachoni ni, a malo!”
15
Mi ng’atno noa malo, mochako wuoyo, kendo Yesu nomiye min mare.
16
Ji duto mane ni kanyo nodoko maluor ahinya, kendo ne gimiyo Nyasaye duong’, ka giwacho ni, “Janabi maduong’ osewuok kuomwa,” Kendo ni, “Nyasaye osebiro mondo ores joge!”
17
Humb wachno nolak e Judea duto, kendo e gwenge mokiewo kode.
18
Jopuonjre Johana nonyiso Johana wechego duto. Omiyo noluongo ji ariyo kuomgi,
19
mi ooro ir Ruoth Yesu, mondo openje ni, “In e jal monego bi, koso pod warit ng’at machielo?”
20
Kamano kane gichopo ir Yesu, ne giwachone niya, “Johana Jabatiso oorowa mondo wapenji ka in e jal monego obi, koso pod warit ng’at machielo?”
21
E sa nogo, Yesu nochango ji mang’eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo man gi jochiende maricho, bende noyawo wang’ muofni.
22
Eka nowacho ni jootego niya, “Doguru mondo unyis Johana gik ma useneno, kendo musewinjo. Nyiseuru ni muofni neno, pudhe wuotho, jodhoho ichango, joma itgi odino winjo wach, joma otho ichiero, kendo joma odhier ilandonigi Wach Maber.
23
To ng’at ma wachna ok chwany chunye en jahawi!”
24
Kane joote Johana josedok, Yesu nowuoyo ni ji kuom Johana, kopenjogi niya, “E kinde mane udhi ir Johana e thim, ang’o mane udhi neno? Odundu ma yamo yiengo koso?
25
To ka ok kamano, to ang’o mane udhi neno? Koso ne udhi neno ng’at morwakore gi lewni mabeyo? Ooyo! Joma rwakore malich kamano, kendo modak modhialore, iyudo mana e ut ruodhi!
26
To kara ere gima ne udhi mondo une? Ne udhi neno janabi koso? Adier awachonu ni ne udhi neno ng’at moloyo janabi,
27
nikech Johana e jaote mane Muma wuoyo kuome ni, ‘Eri, aoro jaotena otel nyimi, mondo olosni yo.’
28
Awachonu adier ni kuom yawuowi duto ma mon onywolo, onge moro maduong’ie moloyo Johana, kata kamano, ng’ama tinie mogik e Loch Nyasaye to oloye gi duong’.
29
Bende awachonu ni, kane ji duto, koda ka josol osuru, owinjo weche Johana, ne ginyiso ni giyie ni gima Nyasaye dwaro ni kare ka giyie mondo Johana obatisgi.
30
Jo-Farisai kod jopuonj Chik to nodagi batiso mar Johana. Kamano ne gimono Nyasaye timo gima nodwaro timonigi.
31
“Koro ere gima dapimgo tieng’ ma kawuononi? Ang’o ma gichalogo?
32
Gichalo mana nyithindo matugo e pap, ma moko kok ni jowadgi ni, ‘Nende wagoyonu thum, to ne utamoru miel. Bende ka nende wagoyonu nduru, to ne udagi ywak!’
33
Awachonu kamano nikech Johana Jabatiso nobiro modak katueyo chiemo, kendo ka ok madh divai, mi uwacho ni jachien ni kode!
34
To ka koro Wuod Dhano obiro, kachiemo kendo metho, to uwacho niya, ‘Neyeuru jali! En jawuoro, kendo jamer, bende en osiep josol osuru kod joricho!’
35
To kata kamano awachonu ni, ji duto moyie rieko mar Nyasaye, ong’eyo ni en adier.
36
Ja-Farisai moro noluongo Yesu mondo odhi ochiem kode. Kuom mano Yesu nodhi e ode, mobet piny mondo ochiem.
37
To ne nitie dhako moro e gweng’no ma jachode. Kane owinjo ni Yesu chiemo e od ja-Farisaino, nokawo chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar,
38
mi obiro mochung’ ka dieng’e Yesu, but tiende. Noywak, kendo pi wang’e nolwoko tiend Yesu. Eka noyweyo tiend Yesu gi yie wiye, mi onyodho, kendo owiro gi mo mang’ue ng’arno.
39
To kane ja-Farisai mane oluongo Yesu e odeno oneno kamano, nowacho e chunye niya, “Ka da ng’atni en janabi adier, to da ong’eyo ni dhako ma muleni en ng’a! Bende dong’eyo ni en jaricho.”
40
To Yesu nowachone niya, “Simon, an gi wach moro madwaro wachoni.” Simon nodwoke ni, “Wachna.”
41
Eka Yesu nowachone ni, “Ne nitie ji ariyo mane nigi gop jahol pesa. Achiel ne nigi gowi mar siling’ alufu achiel to machielo siling’ mia achiel.
42
Kane jahol pesa oneno ni chulo pesago otamogi, noweyogi giduto. Koro kuom ji ariyogo, ere ma iparo ni diher jahol pesano moloyo?”
43
Simon nodwoke ni, “Aparo ni en jal mane owene pesa mang’eny ka.” Yesu nowachone ni, “Idwoko kare.”
44
Bang’ mano, nolokore, mong’iyo dhakono, mi openjo Simo niya, “Ineno dhakoni? Nende abiro e odi, to ne ok imiya pi mondo alwokgo tienda. En to oselwoko tienda gi pi wang’e, kendo oyweyo gi yie wiye.
45
In, ka nende irwaka, to ne ok imosa kinyodha. En to osiko konyodho tienda nyaka nende abi ka.
46
Bende ne ok iwiro wiya gi mo. En to osewiro tienda gi mo mang’ue ng’ar.
47
Kuom mano awachoni ni, hera maduong’ ma osetimo nyiso ni richone mang’eny dutogo owene. To ng’at ma osewene matin, ema nigi hera matin!”
48
Eka nowacho ni dhakono niya, “Richoni oweni.”
49
Ji mane chiemo kode nochako penjore niya, “Ma en ng’a maweyo koda ka richo ni jini?”
50
To Yesu nowacho ni dhakono ni, “Yieni oseresi, omiyo dhi gi kue.”
Luka 7:1
Luka 7:2
Luka 7:3
Luka 7:4
Luka 7:5
Luka 7:6
Luka 7:7
Luka 7:8
Luka 7:9
Luka 7:10
Luka 7:11
Luka 7:12
Luka 7:13
Luka 7:14
Luka 7:15
Luka 7:16
Luka 7:17
Luka 7:18
Luka 7:19
Luka 7:20
Luka 7:21
Luka 7:22
Luka 7:23
Luka 7:24
Luka 7:25
Luka 7:26
Luka 7:27
Luka 7:28
Luka 7:29
Luka 7:30
Luka 7:31
Luka 7:32
Luka 7:33
Luka 7:34
Luka 7:35
Luka 7:36
Luka 7:37
Luka 7:38
Luka 7:39
Luka 7:40
Luka 7:41
Luka 7:42
Luka 7:43
Luka 7:44
Luka 7:45
Luka 7:46
Luka 7:47
Luka 7:48
Luka 7:49
Luka 7:50
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24