A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 6

1
Chieng’ Sabato moro, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nochako jako wi ngano, kendo dunyo e lwetgi ka gichamo.
2
Mano omiyo jo-Farisai moko nopenjogi niya, “Ang’o momiyo utimo gima Chikwa okwero ni kik tim chieng’ Sabato?”
3
Yesu nodwokogi ka penjogi niya, “Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng’ mane kech kaye, kaachiel gi joge?
4
Donge ne odhi e Od Nyasaye, mokawo makati miketo e nyim Nyasaye, mi ochamo, kendo omiyo joge bende? To Chikwa okwero ni ng’ato ang’ata ok nyal chamo makatino mak mana jadolo.”
5
Eka nowachonigi niya, “Wuod Dhano en ruodh Sabato bende.”
6
Chieng’ Sabato machielo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji. Ng’ato ne ni kanyo ma lwete korachwich otal.
7
To noyudo jopuonj Chik moko kod jo-Farisai rango Yesu mondo gine ane konyalo chango ng’ato chieng’ Sabato, mondo giyud gima digidonjnego.
8
To Yesu nong’eyo paro ma gin-go, omiyo nowacho ni ng’at ma lwete otalno niya, “Chung’, mondo ibi nyime ku.” Ng’atno noa malo, modhi ochung’ nyime kanyo.
9
Eka Yesu nowachonigi ni, “Koro apenjou! Ere gima Chikwa oyienwa timo chieng’ Sabato? Timo gima ber, koso timo gima rach? Reso ngima ng’ato koso ketho ngimane?”
10
Eka norangogi giduto, mowacho ni ng’atno ni, “Rie lweti.” Ng’atno notimo kamano, mi lwete ochango.
11
To mirima mager nomako jogo, mi gichako pimo wach ka giparo gima digitim ni Yesu.
12
E kindeno, Yesu nowuok odhi ewi got moro mondo olem, moriyo kuno otieno duto, kolamo Nyasaye.
13
Kane piny oru, noluongo jopuonjrene, moyiero apar gariyo kuomgi, mi ochako ni joote.
14
Ne gin: Simon ma bende ne ochako ni Petro, kod Andrea owadgi, kaachiel gi Jakobo gi Johana gi Filipo gi Bartholomayo
15
gi Mathayo gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon mane iluongo ni, ‘Jakedo ni Piny’,
16
gi Judas Iskariot, mane odoko jandhok Yesu.
17
Yesu nolor kodgi piny, mi ochung’ kama opie. Ne nitie oganda maduong’ mar jopuonjrene mamoko kanyo, kaachiel gi ji mang’eny ahinya, mowuok e piny Judea duto kod Jerusalem kaachiel gi gweng’ mar Turo gi Sidon manie dhonam.
18
Ne gibiro mondo giwinj puonjne, kendo mondo ochanggi kuom tuochegi. Joma ne nigi jochiende maricho bende nochango.
19
Ji duto notemo mondo omul Yesu, nikech teko ne wuok kuome kachangogi giduto.
20
Yesu norango jopuonjrene, mowachonigi niya, “Mano kaka un johawi, un joma odhier, nikech gueth mar Loch Nyasaye en maru!
21
“Un johawi, un joma kech kayo ndalogi, nikech unuyieng’! “Un joma ywak ndalogi, un johawi, nikech ununyier!
22
“Adier, un johawi ka ji mon kodu, kendo kwedou, kendo yanyou kawacho ni un joma richo, nikech uyie kuom Wuod Dhano!
23
Beduru mamor ka gigo timorenu, kendo mieluru gi mor, nikech okannu pok maduong’ e polo. Kweregi bende notimo mana kamano ni jonabi.
24
“To mano kaka unune malit, un jomwandu, nimar useyudo poku!
25
“Mano kaka unune malit, un joma oyieng’ e ndalogi, nimar kech nokau! “Mano kaka unune malit, un joma nyiero e ndalogi, nimar unubed mokuyo kendo unuywagi!
26
“Mano kaka unune malit ka ji duto pakou, nimar kwereu nopako jonabi mag miriambo mana kamano.
27
“To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uher wasiku, kendo utim maber ni joma mon kodu.
28
Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.
29
Ka ng’ato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende, kendo ka ng’ato okawo kotini, to miye koda sadi bende.
30
Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to kik itamri, kendo ka ng’ato okawo giri, to kik ibandhe ni mondo odwoknigo.
31
Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.
32
“Ka uhero mana joma oherou, to koro ere ber mutimo? Kata mana joricho bende ohero joma oherogi!
33
To bende kutimo maber mana ni joma timonu maber, to koro ere ber mutimo? Kata mana joricho bende timo kamano!
34
Koso ka uholo mana joma uparo ni biro dwokonu gik ma uhologi, to koro ere gima ber mutimo? Kata mana joricho bende holo joricho wetegi, ka gigeno ni biro dwokonigi!
35
To un nyaka uher wasiku, kendo utimnigi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni didwoknugi. Eka unuyud pod maduong’ kendo unubed nyithind Ngama Duong’ Moloyo. En ong’won ni joma ok gone erokamano, bende ong’won ni joricho.
36
Omiyo beduru mang’won mana kaka Wuonu ng’won.
37
“Kik ung’ad ni ji bura, eka ok nong’adnu bura! Kik udonj ni ji, eka un bende ok nodonjnu. Weuru ni ji richogi, eka un bende nowenu richou.
38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”
39
Eka nogoyonigi ngero niya, “Ere kaka muofu nyalo telo ni muofu wadgi? Donge kotimo kamano, to giduto digipodhi e bugo?
40
Jopuonjre ok nyal loyo japuonjne, to ka ng’ato osepuonjore gik moko duto, eka onyalo bedo marom gi japuonjne.
41
“Marang’o ineno mana pilni yath manie wang’ wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon, to otami neno?
42
Ere kaka diwach ni wadu ni, “Owadwa, we agolni pilni yath manie wang’i, ka in iwuon ok ine yath manie wang’i? In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka inine maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu!
43
“Onge yath maber manyago olemo maricho. Kamano bende onge yath marach manyago olemo mabeyo,
44
nimar yath ka yath ing’eyo mana gi olemo monyago. Ok inyal pono ng’owo kuom yadh kudho; mzabibu bende ok pon kuom otagalo.
45
Kamano ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng’at marach golo gik maricho kuom mwandune maricho, nikech gik mopong’o chuny ng’ato ema dhoge wacho.
46
“Ere gima omiyo uluonga ni, ‘Ruoth, Ruoth’, to ok utim gima awachonu?
47
Koro adwaro nyisou kaka ng’at mobiro ira, mi owinjo wachna kendo omako, chalo.
48
Ochalo gi ng’at ma, kane gero ot, to okunyo bur matut, nyaka ewi lwanda, eka oketo mise. Bang’e ohula nobiro, momwomore kuom odno, to ne ok nyal muke, nikech nogere motegno.
49
To ng’at mowinjo wachna, to ok omako, chalo gi ng’at mane ogero agera ot e lowo, to ok oketo mise motegno. Kane ohula omwomore kuom odno, to opodho mana gikanyono. Mano kaka noruombre piny matek!”
Luka 6:1
Luka 6:2
Luka 6:3
Luka 6:4
Luka 6:5
Luka 6:6
Luka 6:7
Luka 6:8
Luka 6:9
Luka 6:10
Luka 6:11
Luka 6:12
Luka 6:13
Luka 6:14
Luka 6:15
Luka 6:16
Luka 6:17
Luka 6:18
Luka 6:19
Luka 6:20
Luka 6:21
Luka 6:22
Luka 6:23
Luka 6:24
Luka 6:25
Luka 6:26
Luka 6:27
Luka 6:28
Luka 6:29
Luka 6:30
Luka 6:31
Luka 6:32
Luka 6:33
Luka 6:34
Luka 6:35
Luka 6:36
Luka 6:37
Luka 6:38
Luka 6:39
Luka 6:40
Luka 6:41
Luka 6:42
Luka 6:43
Luka 6:44
Luka 6:45
Luka 6:46
Luka 6:47
Luka 6:48
Luka 6:49
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24