A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 5

1
Chieng’ moro kane Yesu ochung’ e dho nam Galili, ji nothung’e mondo owinj wach Nyasaye.
2
Ne oneno yiedhi ariyo e dho wath, ka jolupo to lwoko tondegi kanyo.
3
Yesu nodonjo e yie achiel, mane mar Simon, mi okwayo Simon mondo osiaye matin, oa e dhowath. Eka nobet ei yieno, mopuonjo ji.
4
To kane osetieko wuoyo, nowacho ni Simon niya, “Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tondeu omak rech.”
5
To Simon nodwoke niya, “Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in ema iwacho kamano, to abiro chiko tonde.”
6
Eka ne gibolo tonde, mi gimako rech mang’eny, ma koro tonde dwaro mana yiech.
7
Kuom mano, ne gigwelo jowetegi mane nie yie machielo mondo obi okonygi. Jogo nobiro, kendo ne gipong’o yiedhi ariyogo duto gi rech, ma koro ne gidwaro mana nimo.
8
Kane Simon oneno kamano, ne ogoyo chonge piny e nyim Yesu, mowachone niya, “Yie iweya Ruoth nikech an ng’at ma jaricho!”
9
Nowacho kamano nimar en kaachiel gi joma ne gin go dhogi nomoko nikech rech mang’eny mane gimako.
10
Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi mane jotiyo gi Simon bende nowuoro. To Yesu nowacho ni Simon niya, “Kik ibed maluor, nikech chakre kawuono, kar ywayo rech, to ji ema ibiro bedo kiywayo!”
11
Kuom mano, kane gisegowo, ne giweyo gik moko duto, mi giluwo Yesu.
12
Chieng’ moro Yesu ne nie dala moro mane nitie ng’at ma dhoho osaso dende. Kane ng’atno oneno Yesu, nopodho piny auma mi okwaye niya, “Jaduong’, ang’eyo ni inyalo changa, kihero timo kamano!”
13
Yesu norieyo bade, momule, kowachone niya, “Ee, ayie! Changi!” Gikanyono dhoho noweyo ng’atno modoko mangima.
14
To Yesu nokwere ni, “Kik inyis ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango kaka ne Musa ochiko mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
15
To kata kamano humb Yesu nomedo landore ahinya, kendo ji mathoth nobiro mondo owinj puonjne, kendo mondo ochanggi kuom tuochegi.
16
To Yesu ne thoro dhi e thim kar kende mondo olem.
17
Chieng’ moro kane Yesu puonjo, jo-Farisai moko kod jopuonj Chik mane oa e mier duto mag Galili gi Judea kod Jerusalem ne obet kanyo. Yesu ne nigi teko mar Ruoth mondo ochanggo ji.
18
Ji moko nobiro koting’o ng’at man gi tuo athany e ng’angu, mi ne gitemo tero ng’atno e ot mondo gipiele e nyim Yesu.
19
To ne ok ginyal yudo thuolo mar tere ei ot, nikech ji ne ng’eny ahinya. Omiyo ne giidho e tado mi gipowoe otuch. Eka ne gilore piny e dier ji, konindo e ng’angu e nyim Yesu.
20
Kane Yesu oneno yie mane jogo nigo, nowacho ni ng’atno niya, “Omera, richoni oweni.”
21
Jopuonj Chik kod jo-Farisai nochako wuoyo e kindgi giwegi ni, “Ma to ng’a, mayanyo Nyasaye kamani? Ere ng’ama nyalo weyo ni ji richogi, mak mana Nyasaye kende?”
22
Yesu nong’eyo paro ma gin-go, omiyo nopenjogi niya, “Ang’o momiyo uparo kamano?
23
Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni, ‘Richoni oweni’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo iwuothi idhi’?
24
To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ni ji richogi e piny ka.” Eka nowacho ni ng’at matuono niya, “Chung’, ikaw ng’anguni, idog dala!”
25
Gikanyono ng’atno nochung’ e nyimgi ka gineno giduto, mi okawo gima ne oyudo onindoe, modhi dala kopako Nyasaye.
26
Mano ne omiyo giwuoro ahinya, ka luoro omakogi, mi ne gidendo Nyasaye niya, “Mano kaka waneno gik malich miwuoro kawuono!”
27
Bang’ mano, Yesu nowuok odhi, mi oneno jasol osuru moro ma nyinge Lawi, kobet piny kar golo osuru. Yesu nowachone ni, “Luwa,”
28
Mi Lawi noa malo moweyo gik moko duto, kendo oluwe.
29
Bang’e Lawi no timoni Yesu sawo maduong’ e ode, kendo josol osuru mang’eny, kaachiel gi joma moko nochiemo kodgi kanyo.
30
Jo-Farisai kod jopunjgi mag Chik nong’ur ni jopuonjre Yesu, kapenjo niya, “Ere gima omiyo uchiemo kendo umetho gi jasol osuru kod jorichogi?”
31
Yesu nodwokogi ni, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro.
32
Ok asebiro mondo aluong joma kare, to asebiro mana ni mondo aluong joricho olokre.”
33
Ji moko nowacho ni Yesu niya, “Jopuonjre Johana tueyo chiemo pile kendo lemo. Jopuonjre mag jo-Farisai bende timo kamano. To jopuonjreni to chiemo achiema kendo metho!”
34
Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni wend kisera nyalo tueyo chiemo adier, ka wuon kisera pod ni kodgi?
35
To ndalo biro ma nogolie wuon kisera oko kuomgi kendo ginitue chiemo e ndalogo.”
36
Eka Yesu nogoyonigi ngero niya, “Onge ng’ama nyalo yiecho law manyien mondo obawgo law moti, nikech kotimo kamano to oketho law manyien, to bende rabaw mowuok kuom law manyien ok diwinjre gi law machon.
37
Bende onge ng’ama nyalo olo divai mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndedego diyiechi, mi gikethre, kendo divai dipukre.
38
Kuom mano divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien.
39
To bende onge ng’ama dwaro madho divai mapok ochiek, kosemadho divai mochiek, nimar owacho ni, ‘Divai mochiek ema mit!’ ”
Luka 5:1
Luka 5:2
Luka 5:3
Luka 5:4
Luka 5:5
Luka 5:6
Luka 5:7
Luka 5:8
Luka 5:9
Luka 5:10
Luka 5:11
Luka 5:12
Luka 5:13
Luka 5:14
Luka 5:15
Luka 5:16
Luka 5:17
Luka 5:18
Luka 5:19
Luka 5:20
Luka 5:21
Luka 5:22
Luka 5:23
Luka 5:24
Luka 5:25
Luka 5:26
Luka 5:27
Luka 5:28
Luka 5:29
Luka 5:30
Luka 5:31
Luka 5:32
Luka 5:33
Luka 5:34
Luka 5:35
Luka 5:36
Luka 5:37
Luka 5:38
Luka 5:39
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24