A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 3

1
E higa mar apar gabich mar loch Kaisar Tiberio ruodh jo-Rumi, ka Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo owadgi ne ruodh pinje mag Iturea gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilene,
2
kendo Anas gi Kaiafa ne jodolo madongo, wach Nyasaye nobiro ni Johana wuod Zekaria e thim.
3
Nowuotho e gwenge duto mokiewo gi aora Jordan, kolando wach ni ji mondo oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi.
4
Mano notimore kaka ondiki e kitap Isaya janabi ni, “Ng’at moro kok e thim niya, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir!
5
Hohni duto nobugi, kendo gode duto nopie. Kuonde mogondore nochikre tir, kendo yore motimo gogni nobed maler.
6
Bang’e ji duto none kaka Nyasaye waro ji adier.’ ”
7
Ji mang’eny nobiro ir Johana mondo obatisgi, kendo nowachonigi niya, “Un nyithind thuonde! En ng’a mane onyisou ni mondo uring utony e kum mabiro?
8
Timbeu ema mondo onyis ni useloko chunyu adier, to kik upar ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim, nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi, mi lok nyikwa Ibrahim.
9
Kata mana kawuono le oseketi e tiend yien, omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong’ oko, mi wit e mach!”
10
Eka ji nopenje ni, “To kara ere gima onego watim?”
11
Nodwokogi niya, “Ng’at man gi sede ariyo nyaka chiw achiel ni ng’at ma ongego, kendo ng’at man gi chiemo bende nyaka pog ni joma ongego.”
12
Josol osuru bende nobiro ir Johana mondo obatisgi, mi ne gipenje niya, “Japuonj, ere gima onego watim?”
13
Ne odwokogi ni, “Kik usol osuru moloyo kaka chik dwaro.”
14
Askeche moko bende ne openje ni, “Wanto, ere gima onego watim?” Ne odwokogi niya, “Kik uma ng’ato pesane gi thwon, kata kujigone wach, to pok muyudo ema mondo oromu.”
15
Ji ne ochako bedo gi geno ka giparo ni mita Johana e Mesia.
16
To Johana nowachonigi duto niya, “An abatisou gi pi, to ng’ato biro bang’a man gi teko moloya, ma ok awinjora kata mana gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler gi mach.
17
Bende en gi rapiedhi e lwete mondo opiedhgo cham duto maler, kokano cham e deche, to mihudhi owang’o e mach ma ok tho.”
18
Johana nojiwo ji gi weche mang’eny ma kamago, kolando nigi Wach Maber.
19
To kane okwero Herode kuom kawo Herodia chi owadgi, kendo kuom timo gik maricho mathoth,
20
Herode nomake, mokete e jela. Kamano Herode notimo gima rachie moloyo.
21
Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. Eka kane oyudo olemo, polo noyawore,
22
mi Roho Maler nolor kuome e kido machalo gi akuru. Eka duol noa e polo, mawacho niya, “In e Wuoda ma ahero. Chunya mor kodi.”
23
Yesu nochako tich ka en ja higni piero adek. Ji ne paro ni ne en wuod Josef. Josef to ne en wuod Eli,
24
wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef,
25
wuod Matathia, wuod Amos, wuod Nahum, wuod Esli, wuod Nagai,
26
wuod Maath, wuod Matathia, wuod Senein, wuod Josek, wuod Joda,
27
wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel, wuod Shealtiel, wuod Neri,
28
wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmada, wuod Er,
29
wuod Joshua, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi,
30
wuod Simeon, wuod Juda, wuod Josef, wuod Jonam, wuod Eliakim,
31
wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan, wuod Daudi,
32
wuod Jesse, wuod Obed, wuod Boaz, wuod Salmon, wuod Nashon,
33
wuod Aminadab, wuod Admin, wuod Arni, wuod Hezron, wuod Perez, wuod Juda,
34
wuod Jakobo, wuod Isaka, wuod Ibrahim, wuod Tera, wuod Nahor,
35
wuod Serug, wuod Reu, wuod Peleg, wuod Eber, wuod Shela,
36
wuod Kainan, wuod Arfaksad, wuod Shem, wuod Noa, wuod Lamek,
37
wuod Methusela, wuod Enoka, wuod Jared, wuod Mahalalel, wuod Kainan,
38
wuod Enos, wuod Seth, wuod Adam, wuod Nyasaye.
Luka 3:1
Luka 3:2
Luka 3:3
Luka 3:4
Luka 3:5
Luka 3:6
Luka 3:7
Luka 3:8
Luka 3:9
Luka 3:10
Luka 3:11
Luka 3:12
Luka 3:13
Luka 3:14
Luka 3:15
Luka 3:16
Luka 3:17
Luka 3:18
Luka 3:19
Luka 3:20
Luka 3:21
Luka 3:22
Luka 3:23
Luka 3:24
Luka 3:25
Luka 3:26
Luka 3:27
Luka 3:28
Luka 3:29
Luka 3:30
Luka 3:31
Luka 3:32
Luka 3:33
Luka 3:34
Luka 3:35
Luka 3:36
Luka 3:37
Luka 3:38
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24