A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 24

1
Gokinyi mang’ich, chieng’ Jumapil, mon-go nodhi e liel, koting’o gik mang’ue ng’ar mane giseloso.
2
Ne giyudo kidi mane odin-go dho bur koseng’iel,
3
to kane gidonjo to ne ok ginwang’o ringre Ruoth Yesu.
4
Kane pod gichung’ kanyo, ka gihum nono kuom wachno, n gipo ka ji ariyo morwako lewni mang’ang’ni ochung’ butgi.
5
Mon-go nobwok ahinya, mosiko mana ka okulo wigi piny. To jogo nopenjogi niya, “Marang’o umanyo ng’at mangima e kind joma otho?
6
Osechier! Oonge ka. Paruru gima ne owachonu kane pod en Galili, ni
7
‘Wuod Dhano nyaka ket e lwet joricho, mi gur e msalaba, to chieng’ mar adek enochier.’ ”
8
Mon-go noparo wachno,
9
kendo kane gidok gia e liel, ne ginyiso joote apar gachiel kod ji mamoko duto wechego.
10
Mon-go ne Maria nyar Magdala, gi Joana, gi Maria min Jakobo, kod mon moko mane ni kodgi. Gin ema ne gitero wechego duto ni joote.
11
To joote nokawo wechegigo koyuma, mi odagi yiego. [
12
Petro to noa malo, moringo odhi e liel, kendo kane okulore morango liel, ne ok oneno gimoro mak mana lewni kende. Eka ne odok Jerusalem, kowuoro gima otimore.]
13
Chieng’ onogo, jopuonjre ariyo ne dhi e dala moro miluongo ni Emau, ma en kama dirom wuodh seche ariyo, kia Jerusalem.
14
Ne giwuoyo kuom gik mane otimore,
15
to kane oyudo giwuoyo kamano, Yesu owuon nobiro mosudo butgi, kendo ne giwuotho kaachiel.
16
To ne ok ginyal ng’eye.
17
Nopenjogi niya, “Wach ang’o muwacho kendu kuwuothoni?” Eka ne gichung’, ka gimieno wang’gi.
18
To achiel kuomgi ma nyinge Kleopa nodwoke, kapenje niya, “In kendi e wendo Jerusalem ma ok ong’eyo gik mosetimore kuno e ndalogi koso?”
19
Nopenjogi ni, “En ang’o mosetimore?” Eka ne gidwoke ni, “Yesu ja-Nazareth ne janabi ma wechene gi timbene ne nigi teko e nyim Nyasaye kod ji duto.
20
To jodolowa madongo kod jodongo nondhoge mondo ong’adne buch tho, mi nogure e msalaba.
21
To wan ne wageno ni en ema dores Israel! Bende koro en ndalo adek nyaka gigo timre.
22
To mon moko manie kanyakla marwa nende obwogowa gi wach. Nende gimondo e liel,
23
to ne ok ginwang’o ringre Yesu. To kane giduogo, ne ginyisowa ni malaika moko ne ofwenyorenigi, monyisogi ni ongima.
24
Eka jowa moko nodhi e liel, monwang’o mana kaka ne mon-go onyisowa. Yesu owuon to ne ok gineno.”
25
Kane gisetieko wuoyo kamano, Yesu nowachonigi niya, “Yaye un joma ofuwo! Mano kaka ung’ulni kuom yie gik moko duto mane jonabi owacho!
26
Donge ne owinjore ni nyaka Mesia ne masichegi kapok oyudo duong’ne maler koso?”
27
Bang’ mano, Yesu nonyisogi weche mane jonabi duto ondiko.
28
Ne gichopo machiegni gi dala mane gidhiye, to Yesu ne nenore ni pod dwaro dhi nyime.
29
To ne gigeng’e, ka giwachone ni, “Yie wadhi kodi ka, nimar sa koro oniang’, kendo piny chiegni yuso.” Kuom mano, nodhi kodgi.
30
Kane oyudo obet piny kodgi mondo gichiem, nokawo makati, moguedho, kendo ong’ingo, momiyogi.
31
Eka wang’gi noyepo, mi ging’eye, to ne gipo ka olal nono e wang’gi!
32
Bang’e ne giwacho e kindgi giwegi niya, “Donge ne chunywa mor, kowuoyo kodwa e yo, kendo konyisowa tiend weche mondiki e Muma?”
33
Gikanyono ne gia malo, mi gidok Jerusalem. Ne giyudo joote apar gachiel, kochokore gi joma ne gin-go,
34
kawacho niya, “Ruoth osechier adier, kendo osefwenyore ni Simon!”
35
Eka jopuonjre ariyogo bende nohulo gima ne osetimore e yo, kendo kaka ne ging’eyo Ruoth kong’ingo makati.
36
Kane pod giwacho wechego ne gipo ka Ruoth owuon ochung’ e diergi, kawachonigi ni, “Okueuru!”
37
To ne gibwok, kendo ne gidoko maluor ngang’, ka giparo ni gineno jachien.
38
Nopenjogi niya, “Ang’o momiyo chunyu parore? Koso marang’o uriwo gi kiawa?
39
Neuru luetena gi tiendena, mondo ung’e ni en mana an! Mulauru, mondo une, nikech jachien onge gi ringruok kaka uneno an-goni!”
40
Kane osewacho kamano, nonyisogi luetene gi tiendene.
41
To ne pod ok ginyal yie, nikech pod ne giwuoro kendo gimor, omiyo nopenjogi niya, “Bende un gi chiemo kaeri?”
42
Ne gimiye rech motedi,
43
mi okawo, kendo ochamo mana e nyimgi kanyo.
44
Nowacho nigi niya, “Magi e gik mane awachonu kapod an kodu, kane anyisou ni gik moko duto mondik kuoma e Chik Musa gi Kitepe Jonabi kod Zaburi nyaka timre.”
45
Eka nomiyogi rieko mar winjo tiend weche mondiki e Muma,
46
kendo nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni Mesia nyaka sandi, mi chier kuom joma otho chieng’ mar adek,
47
mondo wach loko chuny olandi ni ogendini duto, chakre Jerusalem, mondo owenigi richogi e nyinge.
48
Un muneno wechegi ema nyaka unyis ji mamoko.
49
To bende ng’euru ni abiro oronu mich mane Wuora osingore ni nomiu, to beduru abeda Jerusalem nyaka chop uyud teko moa malo.”
50
Eka nogologi Jerusalem, moterogi machiegni gi Bethania, mi noting’o lwete moguedhogi.
51
To kane oyudo oguedhogi kamano, ne opogore kodgi, kendo noting’e malo odhi e polo.
52
Ne gilame, to bang’e ne gidok Jerusalem ka gimor ahinya,
53
kendo ne gisiko e Hekalu pile ka gidendo Nyasaye.
Luka 24:1
Luka 24:2
Luka 24:3
Luka 24:4
Luka 24:5
Luka 24:6
Luka 24:7
Luka 24:8
Luka 24:9
Luka 24:10
Luka 24:11
Luka 24:12
Luka 24:13
Luka 24:14
Luka 24:15
Luka 24:16
Luka 24:17
Luka 24:18
Luka 24:19
Luka 24:20
Luka 24:21
Luka 24:22
Luka 24:23
Luka 24:24
Luka 24:25
Luka 24:26
Luka 24:27
Luka 24:28
Luka 24:29
Luka 24:30
Luka 24:31
Luka 24:32
Luka 24:33
Luka 24:34
Luka 24:35
Luka 24:36
Luka 24:37
Luka 24:38
Luka 24:39
Luka 24:40
Luka 24:41
Luka 24:42
Luka 24:43
Luka 24:44
Luka 24:45
Luka 24:46
Luka 24:47
Luka 24:48
Luka 24:49
Luka 24:50
Luka 24:51
Luka 24:52
Luka 24:53
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24