A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 23

1
Eka joburano duto nochung’ motero Yesu e nyim Pilato,
2
mi gichako donjone kuno, ka giwacho niya, “Ne wanwang’o jali kapuonjo jowa marach, kokwerogi ni kik gigol osuru ni Kaisar, kendo kowacho ni en owuon en Mesia, tiende ni ruoth.”
3
Eka Pilato nopenjo Yesu ni, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” To en nodwoko ni, “In ema isewacho kamano.”
4
Bang’ mano, Pilato nowacho ni jodolo madongo kod joma nochokore duto ni, “Ok ayudo jali gi ketho.”
5
To ne gijiwo wach matek niya, “Oketho ji, kopuonjo e Judea duto. Ne ochako Galili, kendo koro osechopo ka.”
6
Kane Pilato owinjo kamano, nopenjo ka Yesu en ja-Galili.
7
To kane osenyise ni oa kuno, notere ir Herode ma bende noyudo ni Jerusalem e ndalogo.
8
Herode nodoko mamor ahinya koneno Yesu, nikech nosewinjo humbe, omiyo nogombo ahinya mondo onene, kendo oneye hono moro motimo.
9
Ne openjo Yesu weche mang’eny, to Yesu ne ok odwoke kata wach achiel.
10
Jodolo madongo kod jopuonj Chik nobiro, mondonjone matek ahinya.
11
Herode kaachiel gi askechene nojare, kendo nonyiere. Eka Herode nogolo chik, morwakne kandhu maber, bang’e odwoke ir Pilato.
12
Chieng’ onogo, Herode gi Pilato ne jomako osiep, nikech noyudo gisebedo ka gimonre chon.
13
Pilato noluongo jodolo madongo gi jodongo kod ji duto,
14
mi owachonigi niya, “Nende ukelona jali ni en ng’at maketho oganda, to asenone e nyimu, kendo ok ayudo ni en gi ketho mudonjonegogi.
15
To kata mana Herode bende ok oyude gi ketho, nimar osedwokonwago. Onge gima ng’atni osetimo mowinjore gi buch tho.
16
Emomiyo abiro golo chik mondo odhi.” [
17
Nowacho kamano nikech higa ka higa e Sawo mar Pasaka ne nyaka ogony ni ji ng’at achiel motue.]
18
To oganda ji duto nokok ni, “Neg ng’atni, to gonynwa Baraba!” (
19
Baraba en ng’at mane oseket e jela nikech wach koko mane otimore Jerusalem, kendo nikech nek.)
20
Pilato ne dwaro gonyo Yesu, omiyo nochako owuoyo gi ji kendo.
21
To ne gikok ni, “Gure e msalaba! Gure e msalaba!”
22
Eka nochako openjogi mar adek ni, “To ere gima rach mosetimo? Ok wanwang’o ketho kuome mowinjore gi tho. Omiyo abiro chwade, to aweye odhi.”
23
To ne gisiko ka gikok matek moloyo ni mondo ogur Yesu e msalaba, nyaka kokogi
24
nomiyo Pilato oyie ng’ado bura kaka gidwaro.
25
Ne ogonyo jal mane gikwayo, mane oyudo otue nikech koko kendo nikech nek. Yesu to noketo e lwetgi mondo gitimne kaka gidwaro.
26
Kane gigolo Ysu kanyo mondo gidhi ginegi, ne gimako ng’at moro ma nyinge Simon ja-Kurene mane oyudo biro Jerusalem koa e gweng’ moro. Ne giyieyone msalaba mondo oting’, koluwo bang’ Yesu.
27
Oganda maduong’ noluwo Yesu, ka mon goyo nduru malit, kaywage.
28
To Yesu nolokore, mowachonigi niya, “Un nyi Jerusalem, weuru ywaga, to ywagreuru mana un uwegi, kendo ywaguru nyithindu,
29
nikech ndalo biro ma ji nowachie ni, ‘Mano kaka mon maonge nyithindo gin johawi! Adier, mon ma ok onywol, kendo ma thundegi ok odhodhi gin johawi!’
30
Bende giniwach ni gode niya, ‘Ruombreuru kuomwa!’
31
Ka gik ma kamagi timore ni an, ma achalo gi yath manumu, to ang’o ma notimrenu, un muchalo gi yath motwo?”
32
Ji ariyo mamoko ma joketho bende ne gidhigo mondo gigur gi Yesu.
33
Kane gichopo kama iluongo ni, ‘Hanga Wich’, ne giguro Yesu e msalaba, kaachiel gi joketho ariyogo, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham.
34
Yesu nowacho niya, “Wuora, wenigi, nikech gikia gima gitimo.” Askeche to nokawo lepe, mi gipogore gi ombulu.
35
To ji mang’eny ne ni kanyo, kaneno gima timore, kendo jodong jo-Yahudi nonyiere, kawacho ni, “Noreso jomoko, omiyo ka en e Mesia ma Nyasaye oseyiero adier, to mondo oresre ane!”
36
Askeche bende ne ojare. Ne gibiro ire, mi gimiye kong andwayo,
37
ka giwachone ni, “Ka in e ruodh jo-Yahudi to resri ane!”
38
Bende ewi msalaba malo nondiki ni, “JALI E RUODH JO-YAHUDI.”
39
Achiel kuom joketho mane ogur kanyogo nogoyo ni Yesu siboi, kawachone ni, “Donge in e Mesia? Ara, resri ane, kendo ireswa wan bende!”
40
To ng’at machielo nokwero jalo ni, “Ok iluoro kata mana Nyasaye? Donge ineno ka wanie kum achiel kode?
41
To wan okumwa kare, nikech wayudo gima owinjore gi timwa. Jali to onge gima rach mosetimo.”
42
Eka nowacho ni Yesu niya, “Para, chieng’ miyudoe lochni.”
43
Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni, tinende ang’ nibed koda e Paradis.”
44
Koro ne en kar sa auchiel mar odiechieng’, to wang’chieng’ noimore, mi piny duto otimo mudho nyaka sa ochiko.
45
Nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo.
46
Eka Yesu nokok matek niya, “Wuora, aketo chunya e lweti.” To kane osewacho kamano, chunye nochot.
47
Kane jaduong’ lweny oneno gima otimore, nomiyo Nyasaye duong’, kowacho ni, “Adier jali ne en ng’at makare!”
48
Ji duto mane ochokore kanyo mondo one wachno noneno gik ma notimore, kendo ne gidok miechgi ka gikino wigi.
49
To osiepe Yesu duto, kod mon mane oseluwe koa Galili, nochung’ gi chien kaneno gigo.
50
Ne nitie ng’at moro ma nyinge Josef, mane oa e dala jo-Yahudi miluongo ni Arimathaya. Ne en ng’at makare kendo mogen, kendo ne ogeno ni none Loch Nyasaye.
51
Kata obedo ni ne en achiel kuom jobuch jo-Yahudi kamano, to ne ok oyie gi dwarogi kata gi gima gitimo.
52
Nodhi ir Pilato, mokwayo mondo omiye ringre Yesu.
53
Kamano noloro ringre Yesu piny, moboyo gi nanga maber, eka nokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Ne en bur manyien, mapok oyikie ng’ato.
54
Chieng’no ne chieng’ Ikruok, tiende ni tich abich, kendo Sabato ne okayo machiegni.
55
Mon mane oseluwo Yesu koa Galili, nodhi gi Josef moneno burno, kendo oneno kaka ne oketie ringre Yesu.
56
Bang’e ne gidok Jerusalem, mi giloso mo mang’ue ng’ar kod yath madum mamit. Chieng’ Sabato to ne giyueyo kaka Chik Musa dwaro.
Luka 23:1
Luka 23:2
Luka 23:3
Luka 23:4
Luka 23:5
Luka 23:6
Luka 23:7
Luka 23:8
Luka 23:9
Luka 23:10
Luka 23:11
Luka 23:12
Luka 23:13
Luka 23:14
Luka 23:15
Luka 23:16
Luka 23:17
Luka 23:18
Luka 23:19
Luka 23:20
Luka 23:21
Luka 23:22
Luka 23:23
Luka 23:24
Luka 23:25
Luka 23:26
Luka 23:27
Luka 23:28
Luka 23:29
Luka 23:30
Luka 23:31
Luka 23:32
Luka 23:33
Luka 23:34
Luka 23:35
Luka 23:36
Luka 23:37
Luka 23:38
Luka 23:39
Luka 23:40
Luka 23:41
Luka 23:42
Luka 23:43
Luka 23:44
Luka 23:45
Luka 23:46
Luka 23:47
Luka 23:48
Luka 23:49
Luka 23:50
Luka 23:51
Luka 23:52
Luka 23:53
Luka 23:54
Luka 23:55
Luka 23:56
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24