A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 22

1
Koro Sap Makati ma ok ketie Thowi, miluongo ni Pasaka, ne chiegni.
2
To jodolo madongo kod jopuonj Chik ne dwaro yo ma digineggo Yesu ling’ling’, nimar ne giluoro ji.
3
Bang’e Satan nodonjo kuom Judas miluongo ni Iskariot, mane acheil kuom jopuonjre Yesu apar gariyo.
4
Omiyo nodhi opimo wach gi jodolo madongo kod jotend jorit Hekalu, kaka doket Yesu e lwetgi.
5
Ne gimor ahinya, kendo ne giwinjore kode ni ginimiye pesa.
6
Judas noyie, kendo nochako dwaro rieko ma doketgo Yesu e lwetgi ka ji ok ong’eyo.
7
Chieng’ Sap Makati ma ok ketie Thowi, ma inegoe nyarombo Pasaka, nochopo.
8
Yesu nooro Petro kod Johana, kowachonigi ni, “Dhiuru ulosnwa Pasaka mondo wabi wacham.”
9
To ne gipenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo walosee?”
10
Nowachonigi niya, “Ka usedonjo Jerusalem, to ubiro romo gi ng’aat moting’o dapi. Luweuru nyaka ot modonjoe,
11
kendo nyisuru wuon odno ni, ‘Japuonj penji ni, ere ot moikne, mobiro chamoe Sap Pasaka gi jopuonjrene?’
12
Eka obiro nyisou ot malach moiki e gorofa malo. Kanyo ema mondo uikie gik moko duto.”
13
Kamano ne gidhi, kendo ne ginwang’o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno.
14
Kane sa ochopo, Yesu nobet e mesa kod jootene.
15
Nowachonigi niya, “Asegombo ahinya mondo acham Pasakani kodu kapok osanda,
16
nimar awachonu ni ok nachak achame ngang’ nyaka chop time mogik e Piny Ruoth Polo.”
17
Eka nokawo kikombe, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Bang’e nowacho niya, “Kawuru ma, mondo upogru,
18
nimar awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai nyaka chop Loch Nyasaye bi.”
19
Eka nokawo makati, kendo kosegoyo ni Nyasaye erokamano, nong’ingo makatino, kowacho ni, “Ma e ringra mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago.”
20
Kamano bende nokawo kikombe bang’ chiemo, kowacho niya, “Kikombe ni e remba, mochwer nikech un, kitimonugo Winjruok Manyien gi Nyasaye.
21
To ng’euru ni ng’at mondhoga ni koda e mesa ka!
22
Wuod Dhano biro tho mana kaka Nyasaye nochano. To mano kaka nobed malit ni ng’at mondhoge!”
23
Eka ne gichako penjore kendgi ni en ng’a kuomgi ma ditim gima kamano.
24
Mbaka nowuok e kind jopuonjre ka gipenjore ni en ng’a ma kwano ka ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
25
Yesu nowachonigi niya, “Ruodhi mag pinyni nigi teko kuom jogi, kendo jotelo dwaro ni mondo ji oluonggi ni, ‘Osiepe ji’.
26
To un ok uchal kamano. Ng’at maduong’ie moloyo kuomu nyaka bed ka ng’ama tinie moloyo, kendo jatelo nyaka bed ka jatich.
27
Kuom ji ariyogi, ere ng’ama duong’ie moloyo wadgi? Jal ma obet kachiemo, koso jal matiyone? Donge en jal ma obet kachiemo? To an, an e kindu ka ng’at matiyo.
28
Un e joma osesiko koda e masichena duto,
29
kendo kaka Wuora osechano mondo omiya teko mar loch, e kaka un bende asechano mondo uyud loch.
30
Unuchiem kendo unumethi koda e pinya, kendo unubed e kombe ruodhi, kung’ado bura ni dhoudi apar gariyo mag Israel.”
31
Eka Yesu nodhi nyime ni, “Simon, Simon, winji! Satan oseyudo thuolo mondo opiedhu mana kaka dhako piedho cham.
32
To in aselemoni mondo yieni kik lal, kendo ka iselokori, miduogo ira, to nyaka ijiw oweteni.”
33
Petro nodwoke ni, “Ruoth, aikora dhi kodi e jela kata mana kar tho bende.”
34
To Yesu nodwoke niya, “Petro awachoni ni thwon gweno ok ang’ nokog tinende kapok ikweda didek ni ok ing’eya.”
35
Bang’ mano, Yesu nopenjogi ni, “E ndalo mane aorou ka uonge gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, kata gi wuoche, ne uchando gimoro koso?” Ne gidwoke ni, “Onge gima ne wachando.”
36
Eka nowachonigi niya, “To koro akonu ni ng’at man gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, mondo okaw, bende ng’at ma onge gi ligangla mondo olok lawe, ong’iewgo ligangla,
37
nimar awachonu ni gima Muma wacho ni, ‘Ne okwane kod joketho’, nyaka timre kuoma, nikech gik ma ondik kuoma koro chiegni timore.”
38
Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ligengni ariyo eki ni ka.” En to nokwerogi ni, “Weuru wuoyo kamano!”
39
Yesu nowuok, modhi e got Zeituni kaka ne otimo pile, kendo jopuonjrene bende nodhi kode.
40
Kane ochopo kanyo, nowachonigi niya, “Lemuru mondo kik udonj e tem.”
41
Eka noweyogi modhi kuma ochwalore ma dirom diro kidi, mi nogoyo chonge piny, kendo olemo,
42
kowacho niya, “Wuora kiyie to gol kikombe mar masirani oa kuoma, to ok kaka an ema adwaro, to gima idwaro ema mondo otimre.” [
43
Eka malaika moa e polo nofwenyorene, mi omiye teko.
44
Chunye nochandore malit ahinya, mi nomedo lemo matek, kendo luya nochotne maton piny mana ka remo.]
45
Kane oa malo bang’ lemo, ne odok ir jopuonjrene, mi onwang’o ka nindo oterogi, nikech chunye ne lit.
46
Nowachonigi ni, “Ang’o momiyo unindo? Auru malo ulem, mondo kik udonj e tem.”
47
Kane pod owuoyo, ji moko mang’eny notucho, ka jal miluongo ni Judas otelonigi. Ne en achiel kuom joote apar gariyo. Nosudo ir Yesu mondo onyodhi.
48
To Yesu nopenje niya, “Judas, indhogo Wuod Dhano mana gi nyoth koso?”
49
Kane jopuonjre Yesu oneno gima dwaro timore, ne gipenje niya, “Ruoth, waked gi ligangla koso?”
50
Eka ng’at achiel kuomgi nong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko.
51
To Yesu nokwere ni, “We timo kamano!” Eka nomulo it ng’atno, mochango.
52
Bang’ mano Yesu nowacho ni jodolo madongo gi jotend jorit Hekalu, kod jodongo mane obiro mondo omake niya, “Ere gimomiyo ubirona gi ligengni kod arunge, mana ka gima an jamecho?
53
Pile ne an kodu e Hekalu, to ne ok umaka. To koro ma e sa maru, ka teko mar mudho tiyo.”
54
Ne gimako Yesu, mi gitero e od jadolo maduong’, to Petro noluwo bang’gi gi chien.
55
Kane gisemoko mach e laru, mi gibet piny kanyo, Petro nobiro mobet kodgi.
56
To nyako moro ma jatich nonene ka mach liel, morango wang’e tir, kendo owacho niya, “Jali bende ne ni kode!”
57
To Petro nokwer ni, “Nyako! Ok ang’eye.”
58
Bang’e matin, ng’at moro bende nonene mowachone niya, “In bende in achiel kuomgi!” To Petro nodwoke ni, “Omera, ok an!”
59
Bang’e kinde ma dirom sa achiel, ng’at machielo nojiwo wach matek, ni, “Adier, jali bende ne ni kode, nikech en ja-Galili.”
60
To Petro nokwer, kawacho niya, “Omera, ok ang’eyo gima iwacho!” Gikanyono, kapod owuoyo, thwon gweno nokok.
61
Eka Ruoth Yesu nolokore mong’iyo Petro, mi Petro noparo wach mane osewachone ni, “Tinendeni, kapok thwon gweno okok, to ang’ nikweda didek.”
62
Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit.
63
Joma ne rito Yesu nojare, kendo ogoye.
64
Ne giumo wang’e mi gipenje ni, “Hul ane ng’ama ogoyi.”
65
Bende ne giyanye gi weche mang’eny maricho.
66
Kane piny oyawore, jodong jo-Yahudi gi jodolo madongo kod jopuonj Chik nochokore, mi oter Yesu e buchgi.
67
Ne giwachone ni, “Ka in e Mesia adier, to nyiswa ane.” En to nokonigi ni, “Ka anyisou, to ok ubi yie,
68
to bende ka apenjou gimoro, to ok ubi dwoka.
69
To chakre kawuono, Wuod Dhano biro bet e bat korachwich mar Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto!”
70
Eka ne gipenje giduto ni, “To kara, in e Wuod Nyasaye?” Nodwokogi ni, “Uwacho adier ni an e en.”
71
Bang’ mano, ne giwacho ni, “Koro pod wadwaro joneno nang’o, to wan wawegi wasewinjo dhoge owuon?”
Luka 22:1
Luka 22:2
Luka 22:3
Luka 22:4
Luka 22:5
Luka 22:6
Luka 22:7
Luka 22:8
Luka 22:9
Luka 22:10
Luka 22:11
Luka 22:12
Luka 22:13
Luka 22:14
Luka 22:15
Luka 22:16
Luka 22:17
Luka 22:18
Luka 22:19
Luka 22:20
Luka 22:21
Luka 22:22
Luka 22:23
Luka 22:24
Luka 22:25
Luka 22:26
Luka 22:27
Luka 22:28
Luka 22:29
Luka 22:30
Luka 22:31
Luka 22:32
Luka 22:33
Luka 22:34
Luka 22:35
Luka 22:36
Luka 22:37
Luka 22:38
Luka 22:39
Luka 22:40
Luka 22:41
Luka 22:42
Luka 22:43
Luka 22:44
Luka 22:45
Luka 22:46
Luka 22:47
Luka 22:48
Luka 22:49
Luka 22:50
Luka 22:51
Luka 22:52
Luka 22:53
Luka 22:54
Luka 22:55
Luka 22:56
Luka 22:57
Luka 22:58
Luka 22:59
Luka 22:60
Luka 22:61
Luka 22:62
Luka 22:63
Luka 22:64
Luka 22:65
Luka 22:66
Luka 22:67
Luka 22:68
Luka 22:69
Luka 22:70
Luka 22:71
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24