A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 21

1
Yesu noting’o wang’e, moneno ka jomwandu bolo chiwogi e sandug sadaka mar Hekalu,
2
to bende noneno chi liel moro modhier ka golo ndururu ariyo.
3
Eka nowacho niya, “adier awachonu ni chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo ji mamoko duto,
4
nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma dokonyrego.”
5
Jomoko ne wuoyo kuom Hekalu, kawuoro kaka olose gi kite mabeyo kendo kaka mich michiwoe ni Nyasaye long’o. To Yesu nowachonigi niya,
6
“Ndalo biro ma onge kata mana kidi achiel kuom gik munenogi duto ma nodong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”
7
To ne gipenjo niya, “Japuonj, gigo notimre karang’o? Koso ang’o ma notimre manyisowa ni kindeno chiegni?”
8
Yesu nodwokogi niya, “Beduru motang’, mondo kik wuondu, nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Ndalo chiegni.’ To kik uluwgi!
9
Bende kik ubed maluor kuwinjo humb lwenje gi koko, nikech gik ma kamago nyaka kwong timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny chiegni.”
10
Nodhi nyime kowacho ni, “Ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi bende nomonj ruodhi wetegi.
11
Piny noyiengni matek, kendo kech gi tuoche nobedie kuonde mopogore opogore. Gik malich mabwogo ji, kod honni madongodongo bende notimre e polo mondo obed ranyisi.
12
“To kapok gigo duto otimore, to nomaku, mi sandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, mi ketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an.
13
Mano e thuolo ma unuyudi mar hulo gik museneno.
14
Emomiyo keturu chunyu mondo ung’e ni ka kindeno ochopo, to ok unuchandru kuom paro gima dudwoki,
15
nikech an ema namiu weche kod rieko ma onge wasiku kata achiel ma nosir kata nokwer.
16
Kata mana jonywolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu, kendo ginichiw jomoko kuomu mondo onegi.
17
Bende ji duto nobed mamon kodu nikech an.
18
To kata kamano, onge kata yie wiu achiel ma nolal.
19
Omiyo timuru kinda, nimar mano e kaka unuyud ngima maradier.
20
“Ka uneno ka ogend lweny olworo Jerusalem, to ng’euru ni kinde mikethee osechopo!
21
Kuom mano, joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode, kendo joma ni Jerusalem nyaka wuog oko, bende jogo man oko kik duog Jerusalem,
22
nimar mago nobed ndalo ma Nyasaye kumoe joge, mondo weche duto mondiki e Muma otimre.
23
Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach kod mon man gi nyithindo mapod dhoth, nikech chandruok maduong’ nobed e piny, kendo jo-Israel noyud kum malit.
24
Moko kuomgi noneg e lweny, to moko nomaki mi ter e pinje mamoko duto, kendo ogendini ma ok jo-Yahudi nonyon Jerusalem nyaka chop ndalo lochgi rum.
25
“Ranyisi nobedi e wang’chieng’ gi due kod sulue, kendo ogendini mae piny nobed kodhier nono, kendo ka luor, nikech nam nowuo, kendo apaka nogore madongodongo.
26
Luoro nomi chuny ji ling’re nikech gik mabiro timore e piny, kendo teko momako sulue e polo bende noyiengni.
27
Eka Wuod Dhano nothinyre, kabiro e bor polo gi teko malich kod duong’ maler.
28
Ka gigo ochako timore, to chung’uru tir, kendo ting’uru wiu, nikech warruok maru okayo machiegni.”
29
Bang’ mano, Yesu nogoyonigi ngero niya, “Par ane uru yadh ng’owo kod yien mamoko.
30
Ka uneno ka bedegi chako loth, to ung’eyo mak ng’ato onyisou, ni ndalo chwiri chiegni.
31
Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to unung’e ni Loch Nyasaye ochopo machiegni.
32
To nyako ung’e ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi otho duto.
33
Polo gi piny norum. Wechena to ok norum.
34
“Ritreuru mondo kik utim anjawo, kata kik ubed jomer kata joma parore kuom gik manie pinyni, nono to chieng’no biro poyou mana ka obadho,
35
nimar enopo ji duto modak e piny.
36
Omiyo beduru motang’ kulemo pile mondo uyud teko mar tony e gik mabiro timore duto, kendo uchung’ e nyim Wuod Dhano.”
37
Pile Yesu ne puonjo e Hekalu godiechieng’, to gotieno ne odhi onindo e got miluongo ni got Zeituni.
38
Ji duto ne mondo e Hekalu gokinyi mang’ich mondo owinj puonjne.
Luka 21:1
Luka 21:2
Luka 21:3
Luka 21:4
Luka 21:5
Luka 21:6
Luka 21:7
Luka 21:8
Luka 21:9
Luka 21:10
Luka 21:11
Luka 21:12
Luka 21:13
Luka 21:14
Luka 21:15
Luka 21:16
Luka 21:17
Luka 21:18
Luka 21:19
Luka 21:20
Luka 21:21
Luka 21:22
Luka 21:23
Luka 21:24
Luka 21:25
Luka 21:26
Luka 21:27
Luka 21:28
Luka 21:29
Luka 21:30
Luka 21:31
Luka 21:32
Luka 21:33
Luka 21:34
Luka 21:35
Luka 21:36
Luka 21:37
Luka 21:38
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24