A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 20

1
Chieng’ moro kane Yesu puonjo ji e Hekalu, kendo lando Wach Maber, jodolo madongo gi jopuonj Chik, kaachiel gi jodong oganda, ne jobiro ire,
2
mopenje niya, “Nyiswa ane! Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik ma kamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar timogi?”
3
Yesu nodwokogi niya, “Weuru ane bende apenjue gimoro achiel. Nyasauru ane!
4
Teko ma Johana batisogo ji noa kuom Nyasaye koso kuom dhano?”
5
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi, ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gima omiyo ne ok wayie wach Johana.
6
To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji duto man kagi biro chieliwa gi kite, nikech giyie ni Johana ne janabi.”
7
Kuom mano ne gidwoko ni ok ging’eyo kuma ne teko Johana oaye.
8
Eka Yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.”
9
Bang’e Yesu nogoyo ni ji ngero niya, “Ng’at moro noloso puoth mzabibu. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi wuoth e piny moro mabor kuom ndalo mang’eny.
10
To kane kinde ma olemo chieki ochopo, ne ooro jatichme ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nogoyo ng’atno, moriembo gi lwete nono.
11
Kuom mano wuon puodho nochako ooro jatich machielo, to en bende jogo ne ogoye, kendo otimone marach, mi oriembe nono.
12
Eka nooro jatich mar adek, to mano bende ne gigoyo, mi giriembo.
13
Bang’ mano, wuon puodho nopenjore kawacho ni, ‘Koro ere gima koro datim? Ee, ang’eyo gima abiro timo, abiro oro wuoda awuon, nimar kamoro dipo ka gimiye luor.’
14
To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, ‘Ma eri e wuod wuon lowo. Wanegeuru mondo lopeni odong’nwa!’
15
Omiyo ne gidhire oko e tok puodho mi ginege.” Eka Yesu nopenjogi ni, “Koro uparo ni wuon puodho biro timo jopurgo nadi?
16
Donge obiro biro, mi oneg jogo, kendo okaw puodho mi omi jopur moko nono?” To kane ji owinjo kamano, ne giwacho ni, “Ngang’! Mano ok nyalre!”
17
Yesu norangogi, mopenjogi niya, “To kara, ere tiend weche mondiki e Muma ma wacho ni, Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot’?
18
Ng’ato ang’ata mopodho kuom kidino notur matindotindo, to ka kidino ema opodho kuom ng’ato to norege ka buru!”
19
Jopuonj Chik kod jodolo madongo notemo mondo omak Yesu gikanyono, nikech ne ging’eyo ni osegoyo ngerono mana kuomgi, to kata kamano ne giluoro ji mane ni kanyo.
20
Omiyo ne girito mondo giyud thuolo maber. Ne gioro jombetre mane owuondore ni joma kare, mondo omake kowinjo kowacho gimoro marach, kendo okete e lwet ruoth.
21
Jombetrego nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, wang’eyo ni gima iwacho kendo ipuonjo en adier. Bende wang’eyo ni ok iluoro wang’ ng’ato, kata dabed ni en ng’ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera.
22
To koro, nyiswa ane ka Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, kata kik wagol?”
23
To Yesu noneno kaka gichikone obadho. Omiyo nowacho nigi ni,
24
“Nyisauru ane siling’ mondo ane.” Kane gisekelone siling’, nopenjogi niya, “Kidoni gi nying’ man kuom siling’ni gin mag ng’a?” Ne gidwoke ni, “Gin mag Kaisar.”
25
Eka Yesu nowachonigi niya, “Kara chiwuru ni Kaisar gi Kaisar to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye!”
26
Kamano ne ok ginyal make kata gi wach achiel e nyim ji kanyo, omiyo ne giling’ thi, ka giwuoro dwokone!
27
Jo-Sadukai moko nobiro ir Yesu. (Gin e joma wacho ni chier ongee) Ne giwachone niya,
28
“Japuonj! Musa nondikonwa Chik ni ni ka ng’ato otho, mi oweyo chiege ka onge nyathi, to owadgi nyaka kaw chiegeno, mondo onywolnego nyithindo.
29
To koro ne nitie owete abiriyo. Wuowi maduong’ nokendo dhako, to otho ka ok onywolo nyathi.
30
Eka owadgi maluwe notero chiegeno,
31
kendo mar adek bende. Mano e gima notimore ni owete abiriyogo duto, to giduto ne githo ka ok ginywolo nyithindo.
32
Bang’e dhakono bende notho.
33
To koro, chieng’ chier, to dhakono nobed chi ng’a kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokende kamano?”
34
Yesu nodwokogi niya, “Chwo gi mon mae pinyni kendore,
35
to chwo gi mon moyier mondo ochopi e piny mabiro, kendo ochier kuom joma otho, ok kendre.
36
Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier.
37
To kata mana Musa bende onyiso maler ni joma otho chier, nikech kusomo wach bungu maliel, to ubiro neno ni oluongo Ruoth Nyasaye ni Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo.
38
To wang’eyo ni ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima, nikech e nyim Nyasaye, ji duto ngima.”
39
Eka jopuonj Chik moko nowacho niya, “Idwoko maber, japuonj.”
40
Ne giwacho kamano nikech ne ok ginyal hedhore penje weche moko kendo!
41
Yesu nopenjogi niya, “Ere kaka ji wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi,
42
ka Daudi owuon to owacho e kitap Zaburi niya, ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka,
43
nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.” ’
44
Kamano waneno ni Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth. Koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?”
45
Kane oyudo ji duto winjo weche Yesu, nowacho ni jopuonjrene niya,
46
“Beduru motang’ ni jopuonj Chik, ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo ji omosgi kamiyogi duong’ kuonde ma ji ochokoree, bende mohero kombe ma nyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni.
47
Gin joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang’ kum marach moloyo!”
Luka 20:1
Luka 20:2
Luka 20:3
Luka 20:4
Luka 20:5
Luka 20:6
Luka 20:7
Luka 20:8
Luka 20:9
Luka 20:10
Luka 20:11
Luka 20:12
Luka 20:13
Luka 20:14
Luka 20:15
Luka 20:16
Luka 20:17
Luka 20:18
Luka 20:19
Luka 20:20
Luka 20:21
Luka 20:22
Luka 20:23
Luka 20:24
Luka 20:25
Luka 20:26
Luka 20:27
Luka 20:28
Luka 20:29
Luka 20:30
Luka 20:31
Luka 20:32
Luka 20:33
Luka 20:34
Luka 20:35
Luka 20:36
Luka 20:37
Luka 20:38
Luka 20:39
Luka 20:40
Luka 20:41
Luka 20:42
Luka 20:43
Luka 20:44
Luka 20:45
Luka 20:46
Luka 20:47
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24