A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 2

1
E ndalogo, Kaisar Augusto ruodh jo-Rumi nogolo chik mondo okwan ji duto e pinye, kendo ondik nyinggi.
2
Kueno mokwongono notimore ka Kwirinio e ruodh Siria.
3
Ng’ato ka ng’ato nodhi mondo okwane mana e dalagi.
4
Kuom mano Josef bende nowuok oa Nazareth e piny Galili, modhi piny Judea e dala miluongo ni Bethlehem, kuma ne onywolie ruoth Daudi. Nodhi kuno nikech ne en nyakwar Daudi,
5
mondo okwan-gi gi Maria mane oyudo gisetimogo osiep mar kend. Maria ne nigi ich,
6
kendo ka ne gin Bethlehem, kinde mar nywolne ne ogik,
7
mi ne onywolo nyathine makayo mawuowi. Ne oboye gi nanga, mi opiele e sanduk mimiyoe dhok chiemo e kisika dhok, nikech thuolo ne onge e od welo.
8
Ne nitie jokwath moko e gweng’no mane nindo oko karito jambgi.
9
Ne gipo ka malaika mar Ruoth obiro mochung’ butgi, kendo duong’ maler mar Nyasaye norieny moluorogi. Kibaji nogoyogi malich,
10
to malaika nowachonigi ni, “Kik ubed maluor, nikech akelonu wach maber ma biro miyo ji duto bedo mamor ahinya.
11
Kawuono osenywolnu Jawar e dala Daudi. En Mesia ma Ruoth.
12
To gima biro bedonu ranyisi e ma: ubiro nwang’o nyathi makwar mobo gi lep nyithindo, kopiel e kisika dhok.”
13
Gikanyono oganda maduong’ mar malaika mag polo ne joriwore gi malaikano, mi ne gipako Nyasaye ka giwer ni,
14
“Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo, kendo kue obedi e piny, ni joma Nyasaye oyiero!”
15
Kane malaika oseweyo jokwath modok e polo, jokwath nowacho e kindgi giwegi niya, “Wadhiuru Bethlehem mondo wane ane gima osetimore, ma Ruoth osenyisowani.”
16
Kuom mano ne giwuok gidhi ka gireto, mi ginwang’o Maria gi Josef, kod nyathi makwar kopiel e sanduk mimiyoe dhok chiemo e kisika dhok.
17
Kane jokwath oneno nyathino, ne gihulo gima ne malaika osenyisogi kuome.
18
Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya, kowinjo weche mane jokwath owachonigi.
19
Maria nokano wechego duto e chunye, koparogi ahinya.
20
Jokwath nodok kapako Nyasaye kuom gik mane gisewinjo kendo gineno, mana kaka malaika nosenyisogi.
21
Bang’ ndalo aboro, kinde nochopo mondo oter nyathi nyangu, mi nochake ni Yesu, nying mane malaika osechake kapok omak ichne.
22
Kane kinde ochopo mondo Josef kod Maria jopuodhre kaka chik Musa dwaro, ne gikawo Yesu, mi gitero Jerusalem, mondo gichiwe ni Ruoth Nyasaye,
23
kaka ondik e chik Ruoth Nyasaye ni, “Nyathi ka nyathi mawuowi makayo nyaka wal ni Ruoth.”
24
Bende ne gidhi mondo gitim misango mar akuch odugla ariyo kata nyithi akuru ariyo, kaka chik Ruoth dwaro.
25
E kindeno ne nitie ng’at moro Jerusalem, ma nyinge Simeon. Ne en ng’at makare, moluoro Nyasaye, kendo nogeno ni Mesia biro biro reso Israel. Roho Maler ne ni kode,
26
kendo nosenyise ni ok notho ka pok oneno Mesia ma Ruoth Nyasaye biro oro.
27
Roho Maler notero Simeon nyaka e Hekalu, kendo kane jonywol Yesu okelo nyathigi e Hekalu mondo otimne kaka chik dwaro,
28
Simeon nokawe moriwe e bade, mi odendo Nyasaye kowacho niya,
29
“A Ruoth, koro inyalo weya, an jatichni, adhi gi kue, mana kaka nisingori,
30
nikech aseneno warruok mikelo gi wang’a owuon. Iseike e nyim ogendini duto mana ka gineno.
31
En ler mabiro menyo yo ni ogendini ma ok ong’eyi,
32
kendo ma biro kelo duong’ ni jogi Israel.”
33
Wuon nyathi gi min mare ne jowuoro weche mane Simeon wacho kuom nyathigi.
34
Simeon noguedhogi, mowacho ni Maria min nyathino niya, “Nyathini oketi mondo ji mang’eny ochung’ e Israel, kendo enobed ranyisi ma ji dagi.
35
Kamano paro mopondo mae chuny ji mang’eny nofwenyre, kendo in bende inine malit, mana ka gima ligangla ochwowo chunyi.”
36
Ne nitie janabi madhako ma nyinge Ana nyar Fanuel, ma jadhood Asher. Ne en dhako moti ahinya. Ne okende ka en nyako, mi obet gi chwore kuom higni abiriyo,
37
to bang’e nobet chi liel nyaka odoko ja higni piero aboro gang’wen. Ne osiko komiyo Nyasaye duong’ e Hekalu odiechieng’ gotieno, kotueyo chiemo kendo olemo.
38
E sa mane Simeon oguedhoe jonywol Yesu, dhakono nochopo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nowuoyo kuom nyathino ni ji duto mane ogeno ni Nyasaye biro reso Jerusalem.
39
Kane Josef kod Maria josetieko timo gik moko duto kaka chik Ruoth dwaro, ne gidok dalagi Nazareth e piny Galili.
40
Nyathino nodongo, modoko motegno. Ne en gi rieko mathoth, kendo hap Nyasaye ne ni kode.
41
Higa ka higa, jonywol Yesu ne dhi Jerusalem e Sawo mar Pasaka.
42
Kane Yesu odoko jahigni apar gariyo, ne gidhi giduto e Sawono kaka ne gijatimo.
43
To kane Sawo oserumo, ne gichako wuoth mondo gidog dala. Nyathi ma Yesu to nodong’ Jerusalem, ka jonywolne kia.
44
Ne giwuotho kuom odiechieng’ achiel, ka gigalo ni en ei oganda. Eka ne gichako manye kuom wedegi kod osiepegi,
45
to ne ok giyude. Omiyo ne gidok manye Jerusalem.
46
Bang’ ndalo adek, ne ginwang’e e Hekalu, kobet e dier jopuonj jo-Yahudi, kowinjo puonjgi, kendo openjogi weche.
47
Ji duto mane owinjo wechene ne ohum nono kuom riekone kod duokone.
48
Jonywolne nowuoro konene, mi min mare nopenje niya, “Nyathina, marang’o itimonwa kamano? Wasebet kwadwari gi wuoru, kwaparore ahinya!”
49
To Yesu nodwokogi niya, “Ere gimomiyo ne udwara? Donge ne ung’eyo ni onego abed e od Wuora?”
50
To ne ok giwinjo tiend gima ne owachonigi.
51
Eka noa kodgi, mi gidok Nazareth, kendo ne odak kodgi kuno komiyogi luor. To min mare nokano gik moko duto mosetimore e chunye.
52
Yesu nodongo, kendo riekone nomedore ahinya, ka Nyasaye gi ji medo bedo mamor kode.
Luka 2:1
Luka 2:2
Luka 2:3
Luka 2:4
Luka 2:5
Luka 2:6
Luka 2:7
Luka 2:8
Luka 2:9
Luka 2:10
Luka 2:11
Luka 2:12
Luka 2:13
Luka 2:14
Luka 2:15
Luka 2:16
Luka 2:17
Luka 2:18
Luka 2:19
Luka 2:20
Luka 2:21
Luka 2:22
Luka 2:23
Luka 2:24
Luka 2:25
Luka 2:26
Luka 2:27
Luka 2:28
Luka 2:29
Luka 2:30
Luka 2:31
Luka 2:32
Luka 2:33
Luka 2:34
Luka 2:35
Luka 2:36
Luka 2:37
Luka 2:38
Luka 2:39
Luka 2:40
Luka 2:41
Luka 2:42
Luka 2:43
Luka 2:44
Luka 2:45
Luka 2:46
Luka 2:47
Luka 2:48
Luka 2:49
Luka 2:50
Luka 2:51
Luka 2:52
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24