A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 19

1
Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo okadho e dier dalano,
2
Ng’at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng’atno ne jasol osuru maduong’, kendo ne en jamoko.
3
Ne odwaro neno ni Yesu en ng’ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng’eny ahinya, to bende ne en ng’at ma nyadundo.
4
Kuom mano, noringo odhi nyime, mi oidho ng’owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo.
5
Kane Yesu ochopo, norango malo, mi owacho ni Zakayo niya, “Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi.”
6
Zakayo nolor piyo, mi orwako Yesu gi mor.
7
To kane ji oneno kamano, ne ging’ur, ka giwacho ni, “Osedhi bedo wendo jaricho!”
8
Zakayo nochung’, mowacho ni Ruoth Yesu niya, “Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng’ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading’wen.”
9
Yesu nowacho niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jali bende en nyakwar Ibrahim.
10
Wuod Dhano nobiro mondo omany joma olal, kendo oresi.”
11
Kane pod ji winjo wechego, Yesu nogoyo ngero moro, nikech ne koro ochiegni chopo Jerusalem, kendo ji ne paro ni Loch Nyasaye biro betie mak odeko.
12
Ne owacho niya, “Ng’at moro marahuma ne dwaro dhi e piny moro mabor mondo oyud teko mar duogo bedo ruoth e pinygi.
13
Ne oluongo jotichne apar, mi omiyo ng’ato ka ng’ato kuomgi siling’ alufu achiel achiel, kowachonigi ni, ‘Lokuru ohala gi pesagi nyaka chop aduogi.’
14
To jothurgi ng’atno ne osin kode, omiyo ne gioro joote kuma ne odhiyeno gi wach ni, ‘Ok wadwar mondo jalo obed ruodhwa.’
15
To kata kamano ne okete ruoth, kendo kane odwogo, nogolo chik mondo jotichne mane osemiyo pesa kande obi ire, mondo one ane ohala ma giseyudo.
16
“Ng’at mokwongo nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu apar ohala.’
17
Eka ruodhe nodwoke ni, ‘Ber ahinya, in jatich maber! Koro kaka iserito gima tinni maber, aketi mondo ibed ruodh mier apar.’
18
Ng’at mar ariyo bende nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu abich mamoko.’
19
En bende nodwoke ni, ‘Bed ruodh mier abich.’
20
Eka ng’at mar adek nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, pesa mane imiya eri! Ne aboye gi nanga, mi akane akana,
21
nikech ne aluori, nimar in ng’at makoch. In ikawo gima ne ok ikano, kendo ikayo gima ne ok ichwoyo.’
22
To ruodhe nowachone niya, ‘In jatich marach! Abiro ng’adoni bura gi weche ma isewacho gi dhogi iwuon. Kara, in ne ing’eyo ni an ng’at makoch, kendo ni akawo gima ne ok akano, bende ni akayo gima ne ok achwoyo!
23
To ka kamano, to marang’o ne ok iketo pesana e bengi mondo ka aduogo to akawe kod ohande?’
24
Eka nowacho ni joma ne ochung’ kanyo mondo okaw pesa kuom ng’atno omi jal mane nigi siling’ alufu apar cha.
25
Ne giwachone ni, ‘Ruoth, en donge en gi siling’ alufu apar?’
26
To nodwoke ni, ‘Akonu ni ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, to ng’at ma ongego, noma kata mana mano matin ma en-go.
27
To wasika mane ok dwar ni mondo abed ruodhgi to keluru ka mondo uneg mana ka aneno.’ ”
28
Kane Yesu osegoyo ngero kamano, ne otelo odhi Jerusalem,
29
kendo kane ochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania e got miluongo ni got Zeituni, nooro jopuonjrene ariyo,
30
kowachonigi niya, “Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo kudonjo, to ubiro nwang’o nyathi kanyna motue, mapok ng’ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka.
31
To ka ng’ato openjou gimomiyo ugonye, to dwokeuru ni, ‘Ruodhwa dware.’ ”
32
Jootego nodhi monwang’o gik moko duto mana kaka nosenyisogi,
33
to kane oyudo gigonyo nyathi kanyna, wegi nopenjogi ni, “Ang’o momiyo ugonyo nyathi kanyna no?”
34
Ne gidwoko ni, “Ruodhwa dware.”
35
Kamano ne gikele ni Yesu, eka ne gipedho lepgi e dieng’eye mi giketoe Yesu.
36
To kane owuotho odhi, ne gipedhone lepgi e yo.
37
Yesu nochopo machiegni gi Jerusalem, kama yo lorgo kaa e got Zeituni, mi jopuonjre mang’eny nochako pako Nyasaye matek gi mor, nikech timbe madongo miwuoro mane giseneno.
38
Ne giwacho niya, “Oguedh Ruoth mabiro e nying Ruoth Nyasaye! Kue obedi e polo, kendo duong’ obedi e polo malo.”
39
Eka moko kuom jo-Farisai mane nie ogandano nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, kwer jopuonjreni mondo oling’!”
40
To nodwokogi ni, “Awachonu ni, ka giling’ to kara koda ka kitegi bende biro kok!”
41
Yesu nomedo chopo machiegni gi Jerusalem, kendo kane oneno dalano, ne oywage,
42
kowacho niya, “Yaye, mad ne bed ni ing’eyo tinendeni gima dikelni kue! To kata kamano ogeng’ore ni wang’i.
43
Ndalo nobi ma wasiki notimnie ageng’a koni gi koni kakunyoni bur alwora.
44
Ginitieki kaachiel gi jogi duto, kendo ok giniwe kata kidi achiel kochung’ ewi wadgi, nikech ne ok ing’eyo kinde mane Nyasaye obiroe iri mondo olimi!”
45
Yesu nodonjo e Hekalu, mi ochako riembo joohala,
46
kowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni, ‘Oda nobed od lemo’, to un useloke od jomecho.”
47
Ne opuonjo e Hekalu pile, to jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodong oganda ne dwaro nege.
48
To ne ok ginyal yudo yo mar timo kamano, nikech ji duto nosiko kawinjo puonjne, ka ok gidwar ni mondo kata mana wach achiel okadh mak owinjo.
Luka 19:1
Luka 19:2
Luka 19:3
Luka 19:4
Luka 19:5
Luka 19:6
Luka 19:7
Luka 19:8
Luka 19:9
Luka 19:10
Luka 19:11
Luka 19:12
Luka 19:13
Luka 19:14
Luka 19:15
Luka 19:16
Luka 19:17
Luka 19:18
Luka 19:19
Luka 19:20
Luka 19:21
Luka 19:22
Luka 19:23
Luka 19:24
Luka 19:25
Luka 19:26
Luka 19:27
Luka 19:28
Luka 19:29
Luka 19:30
Luka 19:31
Luka 19:32
Luka 19:33
Luka 19:34
Luka 19:35
Luka 19:36
Luka 19:37
Luka 19:38
Luka 19:39
Luka 19:40
Luka 19:41
Luka 19:42
Luka 19:43
Luka 19:44
Luka 19:45
Luka 19:46
Luka 19:47
Luka 19:48
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24