A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 18

1
Yesu nogoyo ni jopuonjrene ngero moro mondo opuonjgigo lamo Nyasaye pile mak ginyosore.
2
Nowachonigi niya, “Jang’ad bura moro ma ok oluoro Nyasaye, kendo ma ok odewo ji, ne odak e dala moro.
3
To chi liel moro ma bende nodak e dalano ne osiko biro ire pile, kakwaye ni, ‘Yie ing’adna bura e kinda gi jal ma an-go gi wach.’
4
Kuom kinde mang’eny jang’ad burano notamore winjo wachne, to bang’e achien nowacho e chunye niya, ‘Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye, kendo ok adew ji kamano,
5
to chi lielni chanda, omiyo abiro ng’adone bura kare, mondo kik obemba gi biro ira pile.’ ”
6
Eka Ruoth Yesu nodhi nyime kawacho niya, “Winjeuru gima ne jang’ad bura ma ok kareno owacho!
7
Koro donge Nyasaye nong’ad bura kare ni joge moyier, maywakne odiechieng’ gotieno? Uparo ni dodeki mak okonyogi koso?
8
Ooyo! Awachonu ni nong’adni bura kare piyopiyo. To chieng’ ma Wuod Dhano obiroe e piny, uparo ni nonwang’ joma oyie kuome koso?”
9
Joma ne paro giwegi ni gin joma kare, kendo mane ochayo ji mamoko duto, bende Yesu nogoyonigi ngero kama:
10
“Ji ariyo nodhi e Hekalu mondo olem. Achiel ne ja-Farisai, to machielo ne jasol osuru.
11
Ja-Farisai nochung’ kar kende, mi olemo niya, ‘A Nyasaye, agoyoni erokamano, nikech ok achal gi jomoko duto, ma jomecho kendo jagang wach kendo ma joma terore. To bende ok achal gi jasol osuruni.
12
Atweyo chiemo diriyo e juma ka juma, kendo achiwoni achiel kuom apar mag gik moko duto ma anwang’o.’
13
Jasol osuru to ne ochung’ gi chien kendo ne pok ohedhore kata mana ting’o wiye mondo orang polo, to noywagore malit, kowacho ni, ‘A Nyasaye, yie ikecha, an ma an jarichoni.’ ”
14
Eka Yesu, notieko kawacho niya, “Akonu ni ng’atni nodok dala ka ni kare e nyim Nyasaye moloyo ng’at machielo cha, nimar ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny noting’ malo.”
15
Jomoko nokelo koda ka nyithindo matindo ir Yesu, mondo oket lwete kuomgi. To jopuonjrene noneno kamano, mokwerogi.
16
To Yesu noluongogi, kawacho ni. “Weuru nyithindo obi ira! Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gueth mar Loch Nyasaye.
17
Awachonu adier ni, Ng’at ma ok oyie Loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gueth mar lochne ngang’.”
18
Jaduong’ jo-Yahudi moro nopenjo Yesu niya, “Japuonj! In, in g’ama ber. Koro ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?”
19
To Yesu nodwoke ni, “Ang’o momiyo iwacho ni an ng’ama ber? Onge ng’ama ber, mak mana Nyasaye kende.
20
Donge ing’eyo chike, mawacho ni, ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach,’ kendo ni ‘Luor wuoru gi meru’?”
21
Ng’atno nodwoke ni, “Aserito chikego duto, chakre aa e nyathi.”
22
Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya, “Gimoro achiel ema pod onego itim. Lok gigi duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. Ka isetimo kamano, to bi iluwa.”
23
Kane ng’atno owinjo kamano, chunye nodoko malit, nikech ne en jamoko ahinya.
24
Yesu noneno ka chunye lit, mi owacho niya, “Mano kaka donjo e Piny Ruoth Nyasaye tek ni joma nigi mwandu.
25
Yot ni ngamia kadho e wang’ sandan, moloyo jamoko donjo e Piny Ruoth Nyasaye!”
26
Joma ne owinjo kowacho kamano, nopenjore ni, “Kara, ere ng’ama nokwo?”
27
To Yesu nodwokogi niya, “Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo.”
28
Eka Petro nowachone ni, “To wan waseweyo miechewa, mwaluwi.”
29
Yesu nodwoke, kawachonigi ni, “Adier awachonu ni, ng’ama oweyo dalane kata chiege kata owetene kata jonywolne kata nyithinde nikech Loch Nyasaye,
30
noyud gik mang’eny e pinyni, moloyo mago moseweyo. To e piny mabiro noyudie ngima mochwere.”
31
Yesu nokawo jopuonjrene apar gariyo, motero kar kendgi, mi owachonogi niya, “Winjuru! Koro wadhi Jerusalem, kuma gik moko duto mane jonabi ondiko kuom Wuod Dhano biro timoree adier.
32
Ibiro chiwe e lwet joma ok jo-Yahudi, mi jogo nochare kendo noyanye kendo nong’udh kuome olawo.
33
Bende ginichwade, kendo gininege, to chieng’ mar adek enochier.”
34
To jopuonjrene ne ok owinjo tiendn wechego kata achiel, nikech nopandnigi tiende. Kamano ne ok ginyal ng’eyo gima Yesu wacho.
35
Kane Yesu chiegni chopo Jeriko, muofu moro noyudo obet e bath yo kakuecho.
36
Muofuno nowinjo ka ji mang’eny kadho, omiyo nopenjo ni, “Mano en ng’a?”
37
Ne gidwoke ni, “Yesu, ja-Nazareth ema kadho.”
38
Eka ne okok matek niya, “Yesu, Wuod Daudi, kecha!”
39
Joma ne otelo ne okwere ni mondo oling’, to nomedo kok matek moloyo ni, “Wuod Daudi, kecha!”
40
Mano omiyo Yesu nochung’, mowacho mondo okele ire. Kane osebiro machiegni, Yesu nopenje ni,
41
“Ere gima idwaro ni mondo atimni?” Ne odwoke ni, “Jaduong’, adwaro ni mondo achak anen kendo.”
42
Yesu nowachone ni, “Nen! Yieni ema omiyo ichango.”
43
Gikanyono wang’e noyepo, mi oluwo Yesu, komiyo Nyasaye duong’, kendo kane ji duto oneno gima otimore, ne gipako Nyasaye.
Luka 18:1
Luka 18:2
Luka 18:3
Luka 18:4
Luka 18:5
Luka 18:6
Luka 18:7
Luka 18:8
Luka 18:9
Luka 18:10
Luka 18:11
Luka 18:12
Luka 18:13
Luka 18:14
Luka 18:15
Luka 18:16
Luka 18:17
Luka 18:18
Luka 18:19
Luka 18:20
Luka 18:21
Luka 18:22
Luka 18:23
Luka 18:24
Luka 18:25
Luka 18:26
Luka 18:27
Luka 18:28
Luka 18:29
Luka 18:30
Luka 18:31
Luka 18:32
Luka 18:33
Luka 18:34
Luka 18:35
Luka 18:36
Luka 18:37
Luka 18:38
Luka 18:39
Luka 18:40
Luka 18:41
Luka 18:42
Luka 18:43
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24