A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 17

1
Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Gik mamiyo ji donjo e richo ok nyal bare mak obetie. To mano kaka nobed malit ni ng’at makelogi!
2
Da obedo maber ka otuene pong’ e ng’ute, mi onyumego e nam, moloyo komiyo achiel kuom joma tindogi odonjo e richo.
3
Beduru motang’! Ka owadu okethoni, to kwere. To koyie kethone, to wene.
4
Ka okethoni nyadibiriyo e odiechieng’ achiel, mi obiro iri ndalo abiriyo kokwayi mondo iwene, to nyaka iwene.”
5
Joote nowacho ni Ruoth Yesu niya, “Medwa yie.”
6
To Ruoth nowachonigi niya, “Da bed ni un gi yie kata matin marom gi koth karadali, to da uwacho ni yadhni ni, ‘Pudhri, mondo idhi ipidhri e nam,’ mi dowinjou.
7
“Ere ng’ato kuomu man gi jatich mapuro kata makwayo jambe, ma ka jatichno oa puodho to dowachne ni, ‘Reti ibi ibed piny mondo ichiem’?
8
Donge dowachne mana ni, ‘Losna chiemo, kendo iikri mondo igamna gima adwaro kachiemo kendo ametho. Eka bang’e in bende ibi ichiem.’
9
Koso uparo ni bende dogo ni jatichneno erokamano kuom timo gima nowachone ni mondo otim?
10
Kamano e kaka un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu ni mondo utim, to onego uwach ni, ‘Wan mana jotich aticha, omiyo onge erokamano monego wayudi, nikech wasetiyo mana tichwa.’ ”
11
Kane Yesu dhi Jerusalem, nowuotho e kind Samaria gi Galili.
12
Noyudo odonjo e dala moro, mi jodhoho apar noromo kode. Ne gichung’ gi chien,
13
mi gikok niya, “Yesu! Yie ikechwa.”
14
Yesu nonenogi, mowachonigi ni, “Dhiuru ir jadolo mondo orang dendu.” To kane oyudo gin e yo gidhi, ne gichango.
15
Achiel kuomgi, kane oneno ni osechango, nodwogo ir Yesu kopako Nyasaye matek.
16
Ne ogoyo chonge piny, mokulore e tiend Yesu, kogoyone erokamano. To ne en ja-Samaria!
17
Yesu nopenjo niya, “Donge ne gin ji apar mane ochango koso? Koro ere ji ochiko mamoko?
18
Ere gima omiyo japiny moro nononi kende ema oduogo mondo ogo ni Nyasaye erokamano?”
19
Eka nowacho ni ng’atno niya, “Chungi, idhi. Yieni ema omiyo ichango.”
20
Jo-Farisai moko nopenjo Yesu chieng’ ma Loch Nyasaye nobie. Nodwokogi niya, “Onge ranyisi ma ji biro neno manyiso chieng’ ma Loch Nyasaye biroe.
21
Bende onge ng’ama nowach ni, ‘Neuru, erigo!’ kata ni, ‘Echago cha,’ nikech Loch Nyasaye nie dieru!”
22
Eka nowacho ni jopuonjrene niya, “Ndalo nobi ma unugomb nenoe chieng’ achiel kuom ndalo mag Wuod Dhano, to ok unune.
23
Bende jomoko nowachnu ni, ‘Neuru, en kucha!’ kata ni, ‘Neuru, en ka!’ To kik uwuog mondo uluwgi,
24
nikech kaka mil polo piatore e kor polo koa konchiel nyaka komachielo, e kaka Wuod Dhano bende nobedi chieng’ mobiroe.
25
To mokwongo nyaka one masiche mang’eny, kendo tieng’ ma kawuononi nyaka dage.
26
Kaka notimore e ndalo Nowa, e kaka notimre e ndalo Wuod Dhano.
27
Ji duto nosiko chiemo achiema kendo metho. Chwo ne kendo, kendo nyiri bende ne dhi tedo, nyaka nochopo chieng’ mane Nowa odonjo e yie, mi pi oimo piny, motieko ji pep.
28
Kamano bende, kaka notimore e ndalo mag Lut, e kaka notimre chieng’ ma Wuod dhano biroe. Ji ne chiemo kendo metho. Ne ging’iewo, kendo ne giloko ohala, bende ne gichwoyo, kendo gigedo.
29
To chieng’ mane Lut owuokie Sodom, mach kod kite maliel nolwar koa e polo, mi otieko gi pep.
30
Kamano e kaka notimre chieng’ ma Wuod Dhano nonyisree.
31
“Ng’at manie wi tat ode chieng’no kik lor piny mondo ogol gige manie ot odhigo. Bende ng’at man oko e puodho kik dog dala.
32
Paruru gima notimore ni chi Lut!
33
Ka ng’ato otemo reso ngimane, to ngimane nolalne, to ka ng’at ma ojwang’o ngimane, nores ngimane.
34
Awachonu ni, otienono ji ariyo nobed kanindo e kitanda achiel; achiel nokaw, to machielo nowe.
35
Mon ariyo bende nobed ka rego kaachiel; achiel nokaw to machielo nowe. [
36
Ji ariyo nobed katiyo e puodho; achiel nokaw, to machielo nowe.”]
37
Eka ne gipenje niya, “Mano notimre kanye, Ruoth?” Nodwokogi ni, “Kama gimoro othoe ema achudhe chokoree!”
Luka 17:1
Luka 17:2
Luka 17:3
Luka 17:4
Luka 17:5
Luka 17:6
Luka 17:7
Luka 17:8
Luka 17:9
Luka 17:10
Luka 17:11
Luka 17:12
Luka 17:13
Luka 17:14
Luka 17:15
Luka 17:16
Luka 17:17
Luka 17:18
Luka 17:19
Luka 17:20
Luka 17:21
Luka 17:22
Luka 17:23
Luka 17:24
Luka 17:25
Luka 17:26
Luka 17:27
Luka 17:28
Luka 17:29
Luka 17:30
Luka 17:31
Luka 17:32
Luka 17:33
Luka 17:34
Luka 17:35
Luka 17:36
Luka 17:37
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24