A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 15

1
Chieng’ moro josol osuru mang’eny kod joricho nosudo but Yesu mondo oyud puonjne.
2
Eka jo-Farisai kod jopuonj Chik ne jochako ng’ur ni, “Jali rwako joricho, kendo ochiemo achiema kodgi.”
3
To Yesu nogoyonigi ngero niya,
4
“Ka ng’ato kuomu nigi rombe mia achiel, to achiel olalne, donge dowe rombe mamoko piero ochiko gochiko e lek, to odhi manyo achiel molalno nyaka oyudi?
5
To koyude, to odoko mamor ahinya kendo oting’e mana e goke,
6
kodwoke dala. Bang’e oluongo osiepene kod jogweng’gi, kendo owachonigi niya, ‘Wachiemuru, nikech amor chutho, nimar aseyudo rombona ma nyocha olal.’
7
“Koro akonu ni, kamano bende e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor ma nobed kuom ji piero ochiko gochiko mabeyo, maparo ni ok onego lokre.
8
“Koso ka dhako moro nigi siling’ apar mamingli, to achiel olalne, donge domok taya, mi oyue ode komanyo maber kuonde duto nyaka oyude?
9
Bang’e oluongo osiepene kod jogweng’gi kaachiel, kendo owachonigi niya, ‘Wachiemuru nikech amor ahinya, nimar aseyudo pesana manyocha olalna.’
10
Akonu ni, kamano bende e kaka malaika mag Nyasaye bedo mamor kuom jaricho achiel molokore.”
11
Yesu nomedo wacho niya, “Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo.
12
Wuowi machogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, yie ipogna mwandu monego ayudi.’ Kuom mano ng’atno nopogo yawuote ariyogo mwandune.
13
Bang’ ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa, mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjawo kuno, motieko pesane duto.
14
Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong’ nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore.
15
Kuom mano, nodhi mondo oti ni japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue.
16
Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng’ama nomiye gimoro.
17
Eka parone nodwogo kare, mi owacho e chunye niya, ‘Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka!
18
Abiro dhi kawuora, mi awachne ni, “Wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi,
19
ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.” ’
20
“Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche, mi oringo okwake, monyodhe.
21
Eka wuowino nowacho ni wuon niya, ‘Aseketho e nyim Nyasaye, kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi.’
22
To wuon mare nowacho ni jotichne ni, ‘Goluru law maberie moloyo piyopiyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Wuoche bende mondo urwakne e tiende.
23
Bang’ mano, keluru nyarwath machwe uyang’ mondo wacham wabeduru mamor,
24
nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo ne olal, to koro onwang’e.’ Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor.
25
“E kindeno noyudo ka wuowi maduong’ ni oko e puodho, to kane odwogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak, kendo ji miel.
26
Omiyo ne oluongo achiel kuom jotich, mopenjo gima timore.
27
Jatich nodwoke niya, ‘Owadu odwogo, kendo wuoru oseyang’one nyarwath machwe, nikech odwogo kongima maber.’
28
To mirima nomako wuowi maduong’, mi otamore donjo e ot, omiyo wuon mare nowuok, mohombe mondo odonji.
29
To nodwoko wuon niya, ‘Parie kaka asetiyoni mana ka misumba kuom higni mathothgi duto, kendo pok aketho chikni kata dichiel, to pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang’ acham gi osiepena!
30
To koro ka wuodi mosechamo mwanduni duto gi jochode obiro, to iyang’one nyarwath machwe!’
31
Wuon mare to nokone niya, ‘Nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi.
32
To owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owaduni yandi otho, to koro ongima, kendo yande olal, to koro onwang’e.’ ”
Luka 15:1
Luka 15:2
Luka 15:3
Luka 15:4
Luka 15:5
Luka 15:6
Luka 15:7
Luka 15:8
Luka 15:9
Luka 15:10
Luka 15:11
Luka 15:12
Luka 15:13
Luka 15:14
Luka 15:15
Luka 15:16
Luka 15:17
Luka 15:18
Luka 15:19
Luka 15:20
Luka 15:21
Luka 15:22
Luka 15:23
Luka 15:24
Luka 15:25
Luka 15:26
Luka 15:27
Luka 15:28
Luka 15:29
Luka 15:30
Luka 15:31
Luka 15:32
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24