A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 13

1
E kinde nogo, jomoko nobiro, monyiso Yesu wach jo-Galili mane Pilato onego ka jotimo misango.
2
Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni jo-Galili noneno masira malit kamano nikech ne gin joma richo moloyo jo-Galili mamoko duto koso?
3
Ooyo, awachonu ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!
4
Koso uparo ni ji apar gaboro mane ohinga mar Siloam opodho kuomgi, mi onego kande, ne joketho moloyo jo-Jerusalem mamoko duto koso?
5
Ooyo, anyisou ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!”
6
Eka Yesu nogoyonigi ngero niya, “Ng’at moro ne nigi yadh ng’owo e puothe mar mzabibu. Chieng’ moro ne odhi rango ka doyud olemo kuome, to ne ok oyudo.
7
Eka nowacho ni jalos puodhono ni, ‘Koro kuom higni adekgi asebedo kabiro ka mondo ayudie olemo kuom ng’owoni, to ok aseyudo gimoro. Omiyo tong’e oko. Ere gimomiyo onego oketh lowo kayiem nono?’
8
To jalos puodho nodwoke niya, ‘Jaduong’, yie iweye higani bende. Abiro doye, ma aketne owuoyo.
9
Kamano, ka onyago olemo higa mabironi, to mano ber. To ka ok onyago, to koro eka nitong’e oko.’ ”
10
Chieng’ Sabato moro, Yesu ne puonjo e od lemo moro.
11
To e od lemo kanyo ne nitie dhako moro man gi jachien moseloke jamidekre kuom higni apar gaboro, kendo dende ne odolore ma ok nyal riere kata matin.
12
Kane Yesu onene, ne oluonge ire, mowachone niya, “Nyarwa, isechango kuom midekreni!”
13
Eka noketo lwete kuom dhakono, mi gikanyono dhakono norioere tir modendo Nyasaye.
14
Kane jaduong’ od lemo oneno ka Yesu ochango dhakono chieng’ Sabato kamano, mirima nomake, mi owacho ni ji niya, “Nitie ndalo auchiel ma onego ji tiye, omiyo biuru e ndalogo mondo ochangu, to kik ubi chieng’ Sabato.”
15
Ruoth Yesu nodwoke ni, “Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Donge ng’ato ka ng’ato kuomu gonyo dhere kata kanje e kul chieng’ Sabato, mi ter modho?
16
Koro dhako ma nyakwar Ibrahim, ma jachien osebedo kotueyo kuom higni apar gaboroni, donge ber kogony e tuech ma kamano chieng’ Sabato?”
17
Dwokone nokwodo wi wasike duto, to ji mamoko nodoko mamor kuom gik malich duto mane otimo.
18
Yesu nopenjo niya, “Ere kaka Loch Nyasaye chalo? Ang’o ma dapimego?
19
Ochalo gi koth karadali mane ng’ato okawo, mopidho e puothe. Kodhino nodongo, modoko yath maduong’, kendo winy nogedo e bedene.”
20
Yesu nopenjo kendo ni, “Ang’o ma dapimgo Loch Nyasaye?
21
Ochalo gi thowi mane dhako moro okawo, mi odwalogo mogo atonge adek, mi bang’e okuot maber.”
22
Kane yesu nie wuoth, kadhi Jerusalem, norawo e mier madongo gi matindo, kendo nopuonjo ji.
23
Ng’at moro nopenje niya, “Jaduong’, ji manok kende ema nokwo koso?” Yesu nodwoke niya,
24
“Temuru matek mondo udonj gie dhoot madiny, nikech awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjo, to ok gininyal.
25
Jaduong’ ot biro chung’, mi lor dhoot, to bang’ mano, kuchung’ oko mi udwong’o kuwacho ni, ‘Jaduong’, yawnwa’, to nodwoku ni, ‘Ok ang’eyou! Ua kanye?’
26
Eka nuchak wacho niya, ‘Ne wachiemo kendo wametho kodi, kendo ne ipuonjo e miechwa.’
27
To enodwoku ni, ‘Awachonu ni ok ang’eyou, kata kuma uaye bende ok ang’eyo. Auru kuoma, un joma timbegi richogi!’
28
“Mano kaka unuyuagru malit, kumwodo laku, ka uneno Ibrahim gi Isaka kod Jakobo kod jonabi duto e Piny Ruoth Nyasaye, to un oriembu oko.
29
Ji nobi kowuok yo wuokchieng’ kod yo podho chieng’, kod koa yo nyandwat kod milambo, mi ginibed piny mondo gichiem e nyasi manie piny Ruoth Nyasaye.
30
Adier, jomoko ma koro odong’ chien notel, to jomoko ma koro otelo nodog chien!”
31
E sanogo, jo-Farisai moko nobiro ir Yesu, mowachone ni, “Ber mondo ia ka, nikech Herode dwaro negi.”
32
To nowachonigi niya, “Dhiuru unyis andhogano ni, agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to chieng’ mar adek abiro tieko tija.
33
To onego adhi nyime gi wuodha kawuono gi kiny kod orucha, nikech janabi ok nyal tho oko kamoro nono, to mak mana Jerusalem.
34
“Yaye jo-Jerusalem! Yaye jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite! Mano kaka asedwaro mondo achoku duto kaka nyabuch gweno chokon nyithinde e bwombe, to usetamoru.
35
Koro dalau biro dong’ gunda. Awachonu ni chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ‘Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth.’ ”
Luka 13:1
Luka 13:2
Luka 13:3
Luka 13:4
Luka 13:5
Luka 13:6
Luka 13:7
Luka 13:8
Luka 13:9
Luka 13:10
Luka 13:11
Luka 13:12
Luka 13:13
Luka 13:14
Luka 13:15
Luka 13:16
Luka 13:17
Luka 13:18
Luka 13:19
Luka 13:20
Luka 13:21
Luka 13:22
Luka 13:23
Luka 13:24
Luka 13:25
Luka 13:26
Luka 13:27
Luka 13:28
Luka 13:29
Luka 13:30
Luka 13:31
Luka 13:32
Luka 13:33
Luka 13:34
Luka 13:35
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24