A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 12

1
E kindeno, kane ji osechokore gana gi gana ma koro ginyonore anyona, Yesu nokwongo owuoyo gi jopuonjrene, kowachonigi niya, “Beduru motang’ ni thop jo-Farisai, ma en mana wuondruok.
2
Onge gimoro amora mopandi ma ok nong’ere achien, kendo onge wach moro maling’ling’ ma ok nofwenyre.
3
Kuom mano, gimoro amora musewacho e mudho, nowinji e lela, bende gimoro amora ma usekuodho ni ji kuonde mopondo, nohul ratiro.
4
“Un osiepena, awachonu ni kik uluor joma nego mana ringruok kende, to bang’e onge gima rach ma ginyalo medo timo.
5
To adwaro nyisou ng’at monego uluor; Luoruru Nyasaye nimar en ema en gi teko, ma, ka oseneg ng’ato to onyalo wito e mach mak tho. Adier awachonu ni, luoruru Jalo!
6
Oyundi abich donge ing’iewo otonglo ariyo kende? To kata kamano, onge kata achiel kuomgi ma wi Nyasaye nyalo wilgo.
7
To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech un uloyo winy ndalo mang’eny.
8
“Awachonu ni ng’ato ang’ata mahulo e nyim ji ni en ng’ata, Wuod Dhano bende nohul ni en ng’ate e nyim malaika mag Nyasaye.
9
To ng’ato ang’ata ma kweda e nyim ji, Wuod Dhano bende nokwede e nyim malaika mag Nyasaye.
10
Ng’ato ang’ata mowacho gimoro marach kuom Wuod Dhano, nowene, to ng’at moyanyo Roho Maler ok nowene.
11
Ka omaku, moteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, kata e nyim ruodhi, kata e nyim jotelo mamoko, to kik uparru kuom weche ma dudwoki, kata kuom gima duwachi,
12
nimar Roho Maler nopuonju gima onego uwachi e sano.”
13
Ng’at moro mane nie oganda nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, nyis owadwa mondo opogna mwandu mane wuonwa oweyo.”
14
To Yesu nodwoke kapenje ni, “Omera, ng’a moketa jang’ad bura kata jathek e kindu?”
15
Eka nomedo wacho ni ji duto niya, “Beduru motang’, mondo uritru kuom gombo duto nikech mwandu ok nyal miyo ng’ato bed mangima, kata dabed ni omew machal nadi.”
16
Bang’ mano, Yesu nogoyonigi ngero niya, “Ne nitie jamoko moro man gi puodho ma higa moro nochiego cham mathoth.
17
Omiyo nochako paro e chunye ni, ‘Ere gima datim? Aonge gi kama anyalo kanoe chamba duto.’
18
Eka nowacho ni, ‘Ang’eyo gima abiro timo! Abiro muko derena, mi ago moko madongo moloyogi, mondo akanie chamba kod giga moko duto.’
19
Bang’e anawach e chunya ni, ‘An jahawi, nikech asekano gik mathoth, moroma kuom higni mang’eny! Koro anyalo yueyo ka achiemo kendo ametho, ka amor.’
20
To Nyasaye nowacho ni ng’atno niya, ‘In ng’at mofuwo! Otieno ma kawuononi ang’ nokaw chunyi! To koro gik misekanogo duto biro konyi gang’o?’ ”
21
Eka Yesu notieko kawacho ni, “Mano e kaka obet kuom ng’ama choko mwandu ni en owuon, to ok omew e wang’ Nyasaye!”
22
Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom chiemo ma ducham mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu,
23
nikech ngima duong’ moloyo chiemo, kendo ringruok oloyo law.
24
Par ane uru winy. Ok gichwo kodhi, kata ok gika cham. Bende gionge dere kata kuonde keno, to Nyasaye pod pidhogi apidha. Unto donge uberne moloyo winy nyadi ng’eny!
25
Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?
26
Koro ka ok unyal timo kata mana gima tin kamano, to ere gima omiyo uparoru kuom weche mamoko?
27
Parieuru kaka ondanyo dongo! Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako, to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.
28
To ka Nyasaye nyalo rwako lum aluma manie thim kawuono, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, to koro un dorwaku maber machal nadi? Yaye, un joma nigi yie matin-gi!
29
Kuom mano kik uket parou kuom gik ma ducham, kata kuom gik ma dumadhi. Bende kik ubed gi parruok,
30
nikech gik makamago ema ogendini duto mae piny chandore kadwaro. Un to, Wuonu ong’eyo ni onego uyudgi.
31
Kar dwaro gigo, to dwaruru mana ni Loch Nyasaye obedie, eka gigo duto nomedu.
32
“Kik uluor, un kueth matinni, nimar Wuonu ohero miyo ubed gi loch kaachiel kode.
33
Lokuru giu duto pesa mondo upog ni joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethie gik moko,
34
nikech kama mwanduni nitie, e kama chunyi bende nitie.
35
“Ng’wanuru lepu, kendo mokuru techeu mondo ubed moikore.
36
Beduru ka jotich marito ruodhgi modhi e nyasi kisera, mondo koduogo mi odwong’o, to giyawne piyopiyo.
37
Mano kaka jotich ma ruodhgi yudo ka neno, kendo oikore, gin johawi! Awachonu adier ni, ruodhgino nong’wan lepe, kendo nomi gibed piny e mesa, mi omigi chiemo.
38
Kata ka obiro mana odiwuor kata kogwen, moyudo ka giikore, to mano kaka gin johawi!
39
Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.
40
Omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.”
41
Petro nopenjo Yesu niya, “Ruoth, wan kendwa ema igoyonwa ngeroni, koso igoye ni ji duto?”
42
Eka Ruoth Yesu nowacho niya, “Ere ng’ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe biro keto mondo orit jotich wetene, kendo opognigi chiemo e kinde mowinjore?
43
Jatich ma ka ruodhe oduogo to yudo katiyo kamano, en jahawi!
44
Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandune duto.
45
To ka en jatich ma paro e chunye ni ruodhe ok bi duogo piyo, to onyalo chako goyo jotich wetene, machwo gi mamon, kendo dochiem achiema, mi omethi, kendo omer.
46
To chieng’ moro nopo ka ruodhe oduogo e sa ma ok ong’eyo, mi ruodhe nong’ade sirunde sirunde! Kamano nokume kaachiel gi joma ok oyie kuom Nyasaye.
47
“Jatich mong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano nochwad malit,
48
to jatich ma ok ong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng’at momi gik mang’eny, nodwar kuome gik mang’eny. Adier ng’at mogen gi gik mang’eny nodwar kuome gik mang’eny moloyo!
49
“Ne abiro mondo amok mach e piny, to mad aye bed ni osemoke!
50
Nitie sand mibiro sandago, to mano kaka chunya parore nyaka chop ayud sandno.
51
Uparo ni ne abiro mondo akel kue e piny koso? Ooyo, ok asebiro mondo akel kue, to mana ni mondo akel pogruok!
52
Chakre ndalogi, ji abich ma joot achiel biro pogore, ka ji adek odok konchiel, to ariyo komachielo.
53
Wuowi nopogre gi wuon mare, kendo nyako nopogre gi min. Chiwuowi bende nopogre gi wuon odgi.”
54
Yesu nowacho bende ni ji niya, “Ka uneno boche polo koting’ore yo podho chieng’, to uwacho piyopiyo ni, ‘Koth biro chue,’ kendo ochue adier!
55
To bende ka uneno yamb oro ka kudho, to uwacho ni, ‘Oro biro wuok,’ kendo adier, oro wuok.
56
Un muwuondoru awuondagi! Ka ulony kuom rango polo gi piny kamano, mi ung’e gima biro timore, to ang’o ma monou fwenyo tiend gik matimore ndalogi?
57
“Marang’o un uwegi ok ung’eyo gima kare monego utim?
58
Ka ng’ato odonjoni, to onego item matek mondo uwinjru kode kapok uchopo e od bura, nono to oteri e nyim jang’ad bura, mi jang’ad bura diketi e lwet askari, mi askari boli e jela.
59
Awachoni ni koserwaki kanyo, to ok diwuog ngang’ kapok ichulo faini duto te!”
Luka 12:1
Luka 12:2
Luka 12:3
Luka 12:4
Luka 12:5
Luka 12:6
Luka 12:7
Luka 12:8
Luka 12:9
Luka 12:10
Luka 12:11
Luka 12:12
Luka 12:13
Luka 12:14
Luka 12:15
Luka 12:16
Luka 12:17
Luka 12:18
Luka 12:19
Luka 12:20
Luka 12:21
Luka 12:22
Luka 12:23
Luka 12:24
Luka 12:25
Luka 12:26
Luka 12:27
Luka 12:28
Luka 12:29
Luka 12:30
Luka 12:31
Luka 12:32
Luka 12:33
Luka 12:34
Luka 12:35
Luka 12:36
Luka 12:37
Luka 12:38
Luka 12:39
Luka 12:40
Luka 12:41
Luka 12:42
Luka 12:43
Luka 12:44
Luka 12:45
Luka 12:46
Luka 12:47
Luka 12:48
Luka 12:49
Luka 12:50
Luka 12:51
Luka 12:52
Luka 12:53
Luka 12:54
Luka 12:55
Luka 12:56
Luka 12:57
Luka 12:58
Luka 12:59
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24