A A A A A
×

Luo Bible 2015

Luka 11

1
Chieng’ moro Yesu ne lemo kamoro, to kane otieko lemo, japuonjrene moro nokwaye ni, “Ruoth, puonjwa lemo kaka Johana nopuonjo jopuonjrene.”
2
Yesu nowachonigi ni, “Kulemo, to wachuru kama: Wuonwa, nyingi mondo omi luor. Lochni obi.
3
Pilepile miwa chiemo moromowa,
4
bende wenwae richowa, nikech wan wawegi bende waweyo ni ji duto matimonwa marach, kendo kik iwe wadonj e tem.”
5
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ka ng’ato kuomu oyudo wendo dier otieno, donge dodhi ir osiepne moro, mi okwaye niya, ‘Owadwa, holae makati adek,
6
nikech osiepna moro obworo kuoma, to aonge gi gima daket e nyime!’
7
To kamoro osiepneno nyalo dwoke gie ot ni, ‘We chanda, nikech aseloro dhoot, kendo asenindo, omiyo ok anyal chung’ mondo amiyi gima idwaro.’
8
To awachonu ni kata ka ng’atno ok oyie chung’ mondo omiye makati nikech wach mar osiepgi kode, to kinda ma jalo timo biro miyo ochung’, mi omiye gik moko duto modwaro!
9
“Bende awachonu ni, kwauru, eka nomiu, kendo dwaruru, eka unuyudi, bende duong’uru, eka noyawnu,
10
nikech ng’at mokwayo ema yudo, kendo ng’at madwaro ema nwang’o, bende ng’at modwong’o ema iyawone.
11
Un ma un weg nyithindo, bende nitie ng’ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol,
12
kata ka okwaye tong’ gweno, to omiye thomoni?
13
Koro ka un joma richo kama, ema ung’eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to Wuonu mae polo donge dibed mamor moloyo kuom chiwo Roho Maler ni joma okwaye?”
14
Ne oyudo Yesu golo jachien kuom ng’ato mane jachien oloko momo, kendo kane jachiendno osewuok, ng’atno nowuoyo mi ji mane ni kanyo nowuoro.
15
To jomoko kuomgi nowacho ni, “Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mogologo jochiende.”
16
Jomoko to ne dwaro teme, omiyo ne giwachone ni mondo otimnigi ranyisi moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode.
17
To Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende ot ma joge opogore ok nyal chung’.
18
Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung’? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul.
19
To ka mano en adier, kara jou to yudo teko mar gologi kure? Omiyo ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!
20
To ka agolo jochiende gi teko mar Nyasaye, to kara ng’euru ni Loch Nyasaye osechopo kuomu.
21
“Ka ng’at maratego omanore gi gilweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho.
22
To ka ng’at maratego moloye omonje, mi oloye, to ng’at moloyeno kawo gige mag lweny moritorego, kendo pogo ni joge mwandu ng’atno.
23
Ng’at ma ok odokna, mon koda, kendo ng’at ma ok konya choko romba, to keyo romba akeya.
24
“Ka jachien marach osewuok kuom ng’ato, to owuotho kuonde motwo ma pi ongee, kodwaro kar yueyo. Bang’e ka ok oyudo, to owacho niya, ‘We adog e oda, kuma ne aaye.’
25
Kuom mano odok, to oyudo ka ot oywe, mi olos maber.
26
Eka owuok odhi omo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien, ngima ng’atno doko marach moloyo kaka ne en chon.”
27
Kane Yesu osewacho kamano, dhako moro noting’o dwonde ei oganda mowachone niya, “Mano kaka dhako mane onywoli, kendo odhodhi, jahawi!”
28
To Yesu nodwoko ni, “Joma winjo wach Nyasaye, kendo mako, gin johawi moloyo!”
29
Kane ji mathoth ochokore mothung’o Yesu, ne owacho niya, “Mano kaka tieng’ ma kawuononi en tieng’ marach! Gikwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi ma notimnigi mak mana ranyisi mar Jona.
30
Kaka Jona nodoko ranyisi ni jo-Nineve, e kaka Wuod Dhano biro bedo ranyisi ni tieng’ ma kawuononi.
31
Chieng’ Bura, ruoth ma dhako mar piny milambo nochung’, kendo nodonj ni tieng’ ma kawuononi, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Solomon!
32
Chieng’ Bura, jo-Nineve bende nochung’, mi donj ni tieng’ ma kawuononi, nikech kane Jona olandonigi wach Nyasaye, to ne gilokore, mi giweyo richogi, to awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Jona.
33
“Onge ng’ama moko taya, to pando, kata umo gi atonga. To okete mana ewi rachungi taya, mondo orieny ni joma donjo e ot.
34
Wang’i e taya mar ringri, omiyo ka wang’i ngima, to dendi duto nigi ler. To ka wang’i ok ngima, to dendi duto otimo mudho.
35
Kuom mano, bed motang’, dipo ka ler ma in-go en mana mudho!
36
Ka dendi duto opong’ gi ler, kendo onge bathe moro motimo mudho, to obiro bedo marieny, mana ka gima taya marieny ema miyi ler.”
37
Kane Yesu osetieko wuoyo, ja-Farisai moro noluonge mondo odhi ochiem e ode. Omiyo nodhi, mobet piny mondo ochiem.
38
To kane ja-Farisaino oneno kochiemo ma ok okwongo ologo e yo ma chikgi dwaro, nowuoro.
39
Kuom mano, Ruoth Yesu nowachone ni, “Un jo-Farisai uluoko kang’e agwata kod kang’e tawo, to chunyu opong’ gi mecho kod richo mamoko.
40
Mano kaka ufuwo! Donge Jal mane ochueyo ng’e gik moko ema nochueyo koda ka igi bende?
41
To chiwuru ni joma odhier gik ma un-go, eka gik moko duto nobednu maler.
42
“Mano kaka unune malit, un jo-Farisai! Uketo chunyu kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mar apoth gi onyulo, kod alode mamoko duto maonge tich, to uweyo ng’ado bura kare, kendo ok uhero Nyasaye! Gigo ema onego bed ni utimo to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.
43
“Mano kaka unune malit, un jo-Farisai, nikech uhero kombe moyiedhi e ut lemo, kendo uhero mondo omosu kamiyou duong’ kuonde ma ji ochokoree.
44
Mano kaka unune malit, nikech uchalo gi liete mag joma otho, ma ok oketie alama, ma ji wuotho e wigi ka ok ong’eyo, mi dok magak!”
45
Eka japuonj Chik moro nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, ka iwacho kamano, to wan bende iyanyowa!”
46
Yesu nodwoke ni, “Mano kaka un bende unune malit, un jopuonj Chik, nikech ugango ni ji misike mapek mohewogi ting’o, to un uwegi ok umulgi kata mana gi lith lwetu.
47
Bende mano kaka unune malit, nikech umwono liete jonabi, to gin mana jonabi ma kwereu ema ne onego!
48
Kamano unyiso ni uyie gi gima kwereu notimo, nikech gin ema ne ginego jonabi, kendo koro un ema umwono liete jonabigo!
49
Mano emomiyo rieko Nyasaye nowacho niya, ‘Abiro oronigi jonabi kod joote, to ginineg moko kuomgi, kendo moko bende ginisandi.’
50
Kuom mano, tieng’ ma kawuononi biro yudo kum nikech remb jonabi duto mosechuer nyaka ne chue piny,
51
chakre remb Habil, nyaka remb Zekaria mane onegi e kind kendo-mar-misango kod Kama Ler mar Hekalu. Adier, awachonu ni tieng’ ma kawuononi noyud kum kuom remogo duto.
52
“Mano kaka uneno malit, un jopuonj Chik, nikech usepando rayaw mar dhood rieko. Un uwegi ok usedonjo kanyo, to bende usebedo kutamo joma dwaro donjoe.”
53
Kane Yesu osea kanyo, jopuonj Chik gi jo-Farisai nochako bedo mamon kode ahinya, kendo ne gichande gi penjo mang’eny,
54
ka gikiyo wach moro marach mawuok e dhoge mondo gimakego.
Luka 11:1
Luka 11:2
Luka 11:3
Luka 11:4
Luka 11:5
Luka 11:6
Luka 11:7
Luka 11:8
Luka 11:9
Luka 11:10
Luka 11:11
Luka 11:12
Luka 11:13
Luka 11:14
Luka 11:15
Luka 11:16
Luka 11:17
Luka 11:18
Luka 11:19
Luka 11:20
Luka 11:21
Luka 11:22
Luka 11:23
Luka 11:24
Luka 11:25
Luka 11:26
Luka 11:27
Luka 11:28
Luka 11:29
Luka 11:30
Luka 11:31
Luka 11:32
Luka 11:33
Luka 11:34
Luka 11:35
Luka 11:36
Luka 11:37
Luka 11:38
Luka 11:39
Luka 11:40
Luka 11:41
Luka 11:42
Luka 11:43
Luka 11:44
Luka 11:45
Luka 11:46
Luka 11:47
Luka 11:48
Luka 11:49
Luka 11:50
Luka 11:51
Luka 11:52
Luka 11:53
Luka 11:54
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24