A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 9

1
Nomedo wacho niya, “Adier awachonu ni nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno Loch Nyasaye kobiro gi teko.”
2
Bang’ ndalo auchiel, Yesu nokawo Petro gi Jakobo kod Johana, moterogi malo ewi got mabor kar kendgi, kendo kite nolokore mana e nyimgi kanyo ka gineno.
3
Lepe ne rieny matar mokadho, ma onge jaluoko e piny ngima ma diluok lewni mi rieny maler kamano.
4
Eka ne gineno Elija gi Musa ka jowuoyo gi Yesu,
5
mi Petro nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, bedowa kaeri en gima ber! Omiyo we wager kiche adek, ma achiel mari, to machielo mar Musa kendo moro mar Elija.”
6
Nowuoyo kamano nikech luoro ne omake ahinya, kaachiel gi jowadgi mane ok ong’eyo gima dowachi.
7
Eka bor polo nobiro moumogi gi tipone, kendo ne giwinjo dwol moro kowacho gi e bor polono niya, “Mae wuoda mahero! Winjeuru.”
8
Jopuonjre adekgo norango koni gi koni piyopiyo, to ne ok gineno ng’ato machielo mak mana Yesu kende ema ne ni kodgi.
9
Kane oyudo gilor gia e got, Yesu nokwerogi ni kik giwach ni ng’ato gima giseneno nyaka chop chieng’ ma Wuod Dhano nochierie koa kuom joma otho.
10
Ne gimako wachno to ne gipenjore kendgi giwegi ni, chier kuom joma otho mowachono to tiende ang’o.
11
Eka ne gipenjo Yesu ni, “Ere gima omiyo jopuonj Chik wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?”
12
Nodwokogi ni, “Adier Elija nyaka bi mokwongo mondo olos gik moko duto obed kare. To ere gima omiyo Musa wuoyo kuom Wuod Dhano ni nyaka one masiche mang’eny, kendo ni ji nochaye?
13
To awachonu ni Elija osebiro, kendo ji notimone gik moko duto mane gidwaro timo mana kaka Musa wuoyo kuome.”
14
Kane gidok ir jopuonjre mamoko, ne ginwang’o ka ji mang’eny olworogi kendo ka jopuonj Chik moko mino kodgi wach.
15
Kane ji oneno Yesu, ne giwuoro ahinya, kendo ne giringo gidhi ire, mi gimose.
16
Yesu nopenjo jopuonjrene ni, “Ang’o ma uminone wach gi jogi?”
17
Eka ng’at moro nodwoke ni, “Japuonj, nende akeloni wuoda, nimar en gi jachien marach, maloke momo.
18
E kinde duto ma jachiendno obukee, to goye piny, kendo dhoge wuok bwoyo, komuodo lake kendo otal. Nende akwayo jopuonjreni mondo ogol jachiendno to notamogi.”
19
Eka Yesu nowacho ni ji niya, “Yaye, ma tieng’ ma onge yie manade! Nyaka karang’o monego abedie kodu? Koso anachandra kodu nyaka karang’o? Keluru rawerano ira ka”.
20
Omiyo ne gitere ir Yesu. Gikanyono mane jachiendno oneno Yesu, nomiyo rawerano ogwecho matek, mi opodho piny, kendo ong’ielore e lowo ka dhoge wuok buoyo.
21
Yesu nopenjo wuon nyathi niya, “Gini osebedo ka time kama chakre karang’o?” Nodwoke ni, “Osebedo katime kamano nyaka oa e nyathi,
22
kendo kuom kinde mathoth gino osetemo nege, ka goye e mach kendo e pi. To kinyalo timonwa gimoro, to kechwa mondo ikonywa.
23
Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo iwacho ni, ‘Kinyalo’? Gik moko duto nyalore ni ng’ama oyie!”
24
Gikanyono wuon rawerano nokok niya, “Ayie to konya nikech yiena orem.”
25
Yesu noneno ka ji chako sudo machiegni, omiyo nokwero jachien matek, kowacho niya, “In jachien mamiyo rawerani doko momo, kendo ite dino, wuog oko kuom rawerani kendo kik ichak idwog kuome!”
26
Jachiendno noywak matek mi omiyo rawerano ogwecho malich kowuok kuome. Rawerano noriere kanyo ka ng’ama otho, omiyo ji duto nowacho ni, “Otho!”
27
To Yesu nokawo lwete ka chunge mi oa malo.
28
Kane Yesu osedonjo e ot, jopuonjrene nopenje kar kende niya, “Ang’o momiyo wan ne ok wanyal golo jachiendno?”
29
Yesu nodwokogi ni, “Onge gima nyalo golo jachien ma kamano mak mana lemo kende”.
30
Ne gia kuno mi ging’ado piny Galili to Yesu ne ok dwar mondo ji ong’e kuma entie,
31
nikech nopuonjo jopuonjrene. Nowachonigi niya, “Ibiro chiwo Wuod Dhano e lwet ji mi gininege, to bang’ ndalo adek enochier.”
32
Ne ok giwinjo tiend wachno to bende ne giluoro penje.
33
Kane gichopo Kapernaum, mi gidonjo e ot, Yesu nopenjo jopuonjrene niya, “Mbaka manadi manende ugoyo e yo?”
34
To dhogi nomoko, nikech ne oyudo gisegoyo mbaka e yo ka gipenjore ni ere ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
35
Yesu nobet piny moluongo joote apar gariyo, mi owachonigi niya, “Ka ng’ato dwaro doko jatelo, to nyaka obed chien ni ji duto, kendo nyaka obed jatich ji duto.”
36
Eka nokawo nyathi moro matin mochungo e diergi. Nokwako nyathino, kowacho niya,
37
“Ng’at morwako nyathi achiel ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka ok orwako mana an kende, to orwako koda ka Jal mane oora bende.”
38
Johana nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, ne waneno ng’ato ka golo jochiende e nyingi, to ne wakwere nikech ok en achiel kuomwa.”
39
Yesu nodwoke, kowachonigi niya, “Kik ukwer ng’at ma kamano, nikech onge ng’ama nyalo timo hono e nyinga, to aye wuoyo marach kuoma,
40
nimar ng’at ma ok mon kodwa en jakorwa,
41
awachonu adier ni, ng’at momiyou pi umodho nikech un jopuonjre Kristo noyud pokne ma onge kiawa.
42
“Ka ng’ato omiyo achiel kuom joma tindo moyie kuomagi odonjo e richo, to diber moloyo kotwene pong’ mang’ongo e ng’ute, mi oling’ego e nam.
43
Kamano bende ka lueti ema teri e richo, to ng’ade oko nimar ber donjo e ngima ka in gi lwedo achiel moloyo witi e mach mak rum, ka in gi lwedo ariyo. [
44
Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.]
45
Bende ka tiendi teri e richo to ng’ade oko, nikech ber donjo e ngima ka in gi tielo achiel moloyo witi e mach ma ok rum ka in gi tielo ariyo. [
46
Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.]
47
Kata ka wang’i ema miyo itimo richo, to gole oko nimar ber donjo e Piny Ruoth Nyasaye ka in gi wang’ achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto.
48
Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.
49
“Ng’ato ka ng’ato nopuodh gi mach.
50
Kado ber, to ka ndhathe orumo, to ere kaka nochak oyud ndhathe? Beduru gi ndhadhu mondo ubed gi kue e kindu uwegi”.
Mariko 9:1
Mariko 9:2
Mariko 9:3
Mariko 9:4
Mariko 9:5
Mariko 9:6
Mariko 9:7
Mariko 9:8
Mariko 9:9
Mariko 9:10
Mariko 9:11
Mariko 9:12
Mariko 9:13
Mariko 9:14
Mariko 9:15
Mariko 9:16
Mariko 9:17
Mariko 9:18
Mariko 9:19
Mariko 9:20
Mariko 9:21
Mariko 9:22
Mariko 9:23
Mariko 9:24
Mariko 9:25
Mariko 9:26
Mariko 9:27
Mariko 9:28
Mariko 9:29
Mariko 9:30
Mariko 9:31
Mariko 9:32
Mariko 9:33
Mariko 9:34
Mariko 9:35
Mariko 9:36
Mariko 9:37
Mariko 9:38
Mariko 9:39
Mariko 9:40
Mariko 9:41
Mariko 9:42
Mariko 9:43
Mariko 9:44
Mariko 9:45
Mariko 9:46
Mariko 9:47
Mariko 9:48
Mariko 9:49
Mariko 9:50
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16