A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 8

1
Bang’ ndalo matin, oganda moro machielo maduong’ nochako ochokore, to ne gionge gi chiemo. Omiyo Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya,
2
“Akecho jogo nikech gisebet koda kuom ndalo adek to koro gionge gi chiemo.
3
Ka aweyo gidok thurgi ka gidenyo kamano, to nong’no ditergi e yo, nikech moko kuomgi oa kuma bor ahinya.”
4
To jopuonjrene nopenje niya, “Ere kama ng’ato diyudie chiemo e thim kaeri ma dirom jogo duto?”
5
Yesu nopenjogi ni, “Un gi makati adi?” Ne gidwoke ni gin makati abiriyo.
6
Yesu nowacho ni ji mondo obed piny. Eka nokawo makati abiriyogo, mogoyo ni Nyasaye erokamano, nong’ingogi, momiyogi jopuonjrene mondo opogni ji, mi ne gitimo kamano.
7
Bende ne gin gi rech moko manok matindotindo. Mago bende Yesu noguedho, mi owacho ni jopuonjrene mondo opog ni ji.
8
Kamano ji duto nochiemo, moyieng’. Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge abiriyo.
9
Jogo duto ne alufu ang’wen. Eka Yesu nogonyo ji, moa.
10
En to nodonjo e yie kaachiel gi jopuonjrene, mi odhi e gweng’ Dalmanutha.
11
Jo-Farisai moko nobiro ir Yesu, mochako mino kode wach. Ne gidwaro teme, omiyo ne giwachone mondo otimnigi hono moa e polo manyiso ni Nyasaye ni kode.
12
To Yesu noomo chunye matek, mowacho niya, “Ere gima omiyo tieng’ ma kawuononi kwayo ni mondo otimnigi ranyisi? Adier anyisou ni onge ranyisi ma notim ni tieng’ni!”
13
Gikanyono noweyogi, odok e yie, mi ong’ado nam odok loka machielo.
14
Noyudo wi jopuonjre Yesu owil, mi ok okawo makati moko odhigo, to ne gin mana gi makati achiel kende e yie.
15
Yesu nowachonigi niya, “Yawuru wang’u mondo ubed motang’ ni thop jo-Farisai ko thop Herode.”
16
Eka ne giwacho e kindgi giwegi niya, “Owacho kamano nikech waonge gi makati.”
17
Yesu nong’eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi ni, “Ang’o momiyo uwacho ni uonge gi makati? Pok wach odonjonu, muwinjo tiend gik matimore? Koso pod parou odinore?
18
Un gi wenge, to marang’o ok unyal neno? Bende un gi it, to ere gimomiyo ok unyal winjo?
19
Ok unyal paro ni ne ang’ingo makati abich ni ji alufu abich? Koso atonge adi mag ng’injo modong’ mane uchoko?” Ne gidwoke ni ne gin atonge apar gariyo.
20
Eka Yesu nomedo penjogi ni, “To kane ang’ingo makati ni ji alufu ang’wen, to atonge adi mag ng’injo modong’ mane uchoko?” Ne gidwoke ni, “Abiriyo.”
21
Yesu nochako openjogi niya, “To bang’ mago duto, wach pok odonjonu?”
22
Bang’e ne gidhi Bethsaida, mi jomoko nokelo ni Yesu ng’at ma muofu, ka gihombe mondo oket lwete kuome.
23
Yesu nomako lwet ng’atno mi ogole oko e dala. Ne ong’ulo olawo e wang’e kendo oketo lwete kuome. Eka ne openje niya, “Bende inyalo neno gimoro?”
24
Ng’atno norango koni gi koni, modwoke ni, “Ee, aneno ji kawuotho, to gichalo mana gi yien.”
25
Eka Yesu nochako oketo lwete e wenge ng’atno, kendo kane ng’atno otemo neno matek, wengene nochango chuth, mi oneno gik moko duto malong’o.
26
Bang’ mano, Yesu noweye odok dalane, kokwere ni kik odog e dala mar Bethsaida.
27
Bang’e Yesu gi jopuonjrene ne jowuok, modhi e mier mokiewo gi Kaisaria Filipo. Kane gin e yo gidhi, nopenjogi niya, “Ka ji loso kuoma, to uwinjo ka giwacho ni an ng’a?”
28
Ne gidwoke ni, “Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi.”
29
Eka ne ochako openjogi ni, “Un to, uparo ni an ng’a?” Petro nodwoke ni, “In e Mesia.”
30
Bang’ mano Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng’ato ni en ng’a.
31
Bang’ mano, Yesu nochako puonjo jopuonjrene kawacho niya, “Wuod Dhano nyaka ne masiche mang’eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj Chik nyaka dage. Enonege, to bang’ ndalo adek nochier.”
32
Ne owachonigi wachno ratiro. To Petro nogole tenge, ni ok onego olos kamano.
33
To Yesu nolokore, morango, jopuonjrene, mi okwero Petro niya, “Aye nyima Satandni, nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano.”
34
Eka Yesu noluongo oganda mane oyudo ochokore, kaachiel gi jopuonjrene, mi owachonigi niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape kendo oluwa,
35
nikech ng’ama dwaro reso ngimane, ngimane nolalne. To ng’ama wito ngimane nikech an, kendo nikech Injili, to nores ngimane.
36
Ere ohala ma ng’ato yudo, konwang’o piny duto, to owito ngimane?
37
Koso ang’o ma ng’ato dichiw kar ngimane?
38
Ka wi ng’ato kuot koda, kendo kuot gi wechena e kinde ma ji timoe richo kendo weyoe Nyasaye, to wi Wuod Dhano bende nokuod kode, kobiro e duong’ mar Wuon mare, kaachiel gi malaika maler.”
Mariko 8:1
Mariko 8:2
Mariko 8:3
Mariko 8:4
Mariko 8:5
Mariko 8:6
Mariko 8:7
Mariko 8:8
Mariko 8:9
Mariko 8:10
Mariko 8:11
Mariko 8:12
Mariko 8:13
Mariko 8:14
Mariko 8:15
Mariko 8:16
Mariko 8:17
Mariko 8:18
Mariko 8:19
Mariko 8:20
Mariko 8:21
Mariko 8:22
Mariko 8:23
Mariko 8:24
Mariko 8:25
Mariko 8:26
Mariko 8:27
Mariko 8:28
Mariko 8:29
Mariko 8:30
Mariko 8:31
Mariko 8:32
Mariko 8:33
Mariko 8:34
Mariko 8:35
Mariko 8:36
Mariko 8:37
Mariko 8:38
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16