A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 7

1
Jo-Farisai moko gi jopuonj Chik mane oa Jerusalem, nochokore kanyakla molworo Yesu.
2
Ne gineno ka jopuonjre Yesu moko chiemo gi lwedo ma ok ler, tiende ni ne ok gilogo e yo ma chik jo-Farisai dwaro,
3
nimar jo-Farisai kaachiel gi jo-Yahudi mamoko duto luwo tim kweregi. Ok ginyal chiemo ka ok gilogo e yo ma chikgi dwaro.
4
Kamano bende ok gicham gimoro mogol e chiro ka pok gilwoko, kendo giluwo chike mamoko mathoth mag kweregi, kaka lwoko aguetini gi agulini kod tewni mag mula.
5
Kuom mano, jo-Farisai kod jopuonj chik nopenjo Yesu niya, “Ere gima omiyo jopuonjreni ok luw tim kwerewa, to gichiemo mana gi lwedo ma ok ler?”
6
Yesu nodwokogi ni, “Un joma wuondore ni ohero Nyasaye! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu, kaka ondiki ni, ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.
7
Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”
8
Eka Yesu nomedo wachonigi niya, “Uweyo chik Nyasaye, to umako mana chike dhano.
9
Mano kaka uketho chik Nyasaye mondo urit chikeu uwegi!
10
Musa nochiko ni, ‘Luor wuoru gi meru’, kendo ni, ‘Ng’at moyanyo wuon kata min nyaka negi’
11
Un to upuonjo ni ka ng’ato owacho ni wuon kata min ni, ‘Gik moko duto ma dakonyigo owal ni tich Nyasaye,’
12
to chakre kanyo ok oyiene timo gimoro ni wuon kata min ni.
13
Kamano, kupuonjo ji mondo omak tim kwereu to umiyo chik Nyasaye bedo kayiem nono. To bende utimo gik moko mang’eny machal kamano.”
14
Chieng’ machielo Yesu noluongo ji ire, mowachonigi niya, “Un duto, winjuru gima awachonu, mondo ung’e tiende.
15
Onge gimoro man oko, ma, kodonjo ei dhano, to miyo odoko jaketho, to mak mana gima wuok e chunye. [
16
Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!]”
17
Kane oa kuom ogandano, mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono.
18
Ne odwokogi kopenjogi niya, “Kara un bende uonge gi rieko? Ok ung’eyo ni gimoro man oko, kodonjo ei dhano to ok nyal miyo odok jaketho,
19
nimar gino ok donji e chunye, to donjo mana e iye, kendo bang’e wuok oko.” (Gima ne Yesu owachono nonyiso ni chiemo duto ler.)
20
Eka nomedo wacho niya, “Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho,
21
nimar chuny dhano ema paro maricho wuokie mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuo gi nek
22
gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo.
23
Gik marichogo duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho.”
24
Yesu nowuok, modhi e gweng’ machiegni gi dala mar Turo. Ne oyudo ot moro, mi odakie, to ne ok odwar ni mondo ji ong’eye. Kata kamano, mano ne ok nyalre.
25
Dhako moro ma nyare ne nigi jachien marach, nowinjo ni Yesu ni kuno, mi nobiro ire piyopiyo, mopodho e tiende.
26
Dhakono ne ok nyar jo-Yahudi, to ne onywole Foinike e piny Siria. Ne ohombo Yesu mondo ogol jachien oko kuom nyare,
27
to Yesu nodwoke niya, “We nyithindo okwong ochiem, oyieng’ mondi. Ok en gima ber wito chiemb nyithindo ni guogi.”
28
To dhakono nodwoko niya, “Ruoth, kata mana guogi manie bwo mesa bende chamo ng’injo ma nyithindo oweyo!”
29
Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya, “Koro dhi adhiya dala, nikech gima iwachono. Jachien osewuok kuom nyari.”
30
Kamano kane dhakono odok dala, nonwang’o nyathine konindo e kitanda, ka jachien osewuok kuome.
31
Yesu noa e gweng’ Turo, modhi nam Galili, koluwo Sidon, kendo kong’ado gweng’ Dekapoli.
32
Jomoko nokelo ng’ato ire ma ite odino, kendo ma ok nyal wuoyo maber, mi ohombe mondo oket lwete kuome.
33
Yesu nokawo ng’atno, motero kar kende. Noketo lith lwete ei ite, kendo ong’ulo olawo e lewe.
34
Eka nong’iyo polo, moomo chunye matek, mi owacho ni ng’atno ni, “Efatha!” tiende ni “Yawri”
35
Gikanyono, it ng’atno noyawore, kendo lewe nogonyore, mi ochako wuoyo maber.
36
To Yesu nokwero ji ni kik ginyis ng’ato wachno, to kaka nomedo kwerogino e kaka ne gimedo lando wachno.
37
Kendo ji duto mane owinjo, nodhier nono, kawacho niya, “Mano kaka otimo gik moko duto maber! Kata mana joma itgi odino omiyo winjo wach, kendo joma momo omiyo wuoyo!”
Mariko 7:1
Mariko 7:2
Mariko 7:3
Mariko 7:4
Mariko 7:5
Mariko 7:6
Mariko 7:7
Mariko 7:8
Mariko 7:9
Mariko 7:10
Mariko 7:11
Mariko 7:12
Mariko 7:13
Mariko 7:14
Mariko 7:15
Mariko 7:16
Mariko 7:17
Mariko 7:18
Mariko 7:19
Mariko 7:20
Mariko 7:21
Mariko 7:22
Mariko 7:23
Mariko 7:24
Mariko 7:25
Mariko 7:26
Mariko 7:27
Mariko 7:28
Mariko 7:29
Mariko 7:30
Mariko 7:31
Mariko 7:32
Mariko 7:33
Mariko 7:34
Mariko 7:35
Mariko 7:36
Mariko 7:37
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16