A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 6

1
Bang’e Yesu noa kuno modok dalagi gi jopuonjrene.
2
Kane chieng’ Sabato ochopo, nochako puonjo e od lemo. Ji mang’eny nochokore kanyo, kendo kane giwinjo kaka opuonjo, ne giwuoro ahinya, mi gipenjore niya, “Ere kuma ng’ani oyudoe weche gi duto? Mano rieko manade momiyeno? Ere kaka otimo honnigi duto?
3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.
4
To Yesu nowachonigi niya, “Janabi imiyo duong’ kuonde duto, mak mana jogweng’gi gi wedene kod joodgi ema ochaye.”
5
Ne ok onyal timo honni kuno, mak mana ni noketo lwete kuom jomoko manok, mochango.
6
To nowuoro ahinya kane oneno kaka gionge gi yie!
7
Chieng’ moro, kane Yesu wuotho e mier mokiewo kanyo, kapuonjo ji, noluongo joote apar gariyo, mi oorogi ariyo ariyo. Ne omiyogi teko mar golo jochiende,
8
kendo nonyisogi ni kik giting’ gimoro kaka makati kata ndede kata pesa gidhigo e mifukegi, to mak mana ludh wuoth kende ema mondo gidhigo.
9
To bende noyienigi rwako wuoche gi sati achiel kende.
10
Nomedo wachonigi niya, “Ot aota ma orwakue, to bedieuru nyaka ua e gweng’no.
11
To kamoro amora ma ji ok dwarue, to ayeuru, kendon teng’uru buch tiendu, mondo obednigi siem!”
12
Kamano joote nodhi, molando wach ni ji mondo olokre owe richogi.
13
Ne gigolo jochiende mang’eny, kendo ne giwiro ji matuo mathoth gi mo, mi gichangogi.
14
Ruoth Herode noyudo osewinjo gigo duto, nimar humb Yesu koro noselak kuonde duto. Ji moko ne wacho ni, “En Johana Jabatiso ema osechier, kendo mano emomiyo en gi teko duto,”
15
Jomoko to ne wacho ni en Elija. To moko ne wacho ni en janabi machal gi jonabi machon.
16
Herode to kane owinjo gik ma Yesu timo, nowacho niya, “En Johana Jabatiso! Ne ang’ado wiye oko, to kara osechier.”
17
Herode owuon ema ne osegolo chik, mi omak Johana oter e jela. Ne ogolo chik kamano nikech Herodia chi Filipo owadgi, mane oyudo okawo.
18
To Johana nosiko ka kwero Herode niya, “Ok en gima kare, kawo chi owadu ikendi.”
19
Mano nomiyo Herodia obedo mamon gi Johana, kendo nodwaro nege, to ne ok onyal,
20
nikech Herode noluoro Johana, kong’eyo ni en ng’at makare, kendo moluoro Nyasaye. Kuom mano, norite maber, kendo nohero winjo puonjne, kata nobedo ni puonjnego ne miyo chunye chandore kamano.
21
To achien, kane Herode otimo nyasi maduong’ ni ruodhi gi jodonge kod jotelo mag Galili, mondo opargo chieng’ nyuolne, Herodia noyudo thuolo mar timo gima ne odwaro.
22
Nyare nobiro e nyasino, mi omiel mamit ahinya, molombo Herode kaachiel gi wende. Omiyo ruoth nopenjo nyakono niya, “Ere gima diher mondo amiyi? Ayie miyi gimoro amora mikwaya.”
23
Eka nokwong’ore niya, “Adier akuong’ora ni namiyi gik moko duto mikwaya, kata bed mana ni en bath pinya konchiel!”
24
Kuom mano, nyakono nowuok modhi openjo min mare gima onego okwa. Min mare nodwoke ni, “Kwa mana wi Johana Jabatiso.”
25
Gikanyono nyakono noreto kadok ir ruoth, mi owachone niya, “Adwaro ni mondo imiya wi Johana Jabatiso sani e tawo!”
26
Kane ruoth owinjo wachno chunye nodoko malit ahinya, to ne ok onyal tame, nikech kuong’ruok mane osekuong’orego e nyim wende.
27
Omiyo nooro askari moro piyopiyo mondo okel wi Johana Jabatiso. Kamano askarino nodhi e jela, mong’ado wi Johana,
28
okelo koketo e tawo mi omiyo nyakono. Nyakono to nomiye min mare.
29
Kane jopuonjre Johana owinjo gima osetimoreno, ne gibiro, mi gikawo ringre Johana, giyiko.
30
Joote Yesu nodwogo ire, monyise gik moko duto mane gisetimo kendo gipuonjo.
31
Ne oyudo ji biro kendo wuok mang’eny ahinya, ma Yesu gi jootene ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo. Omiyo nowacho ni jootene niya, “Wadhiuru kamoro ma wanyalo betie kar kendwa, mondo uyudie yeyo matin.”
32
Kamano ne giwuok kanyo gi yie, ka gidhi kar kendgi.
33
To ji mang’eny nonenogi kagidhi, mi ong’eyogi. Omiyo ji nowuok e mier duto, moringo kalworo oko, mi okwongo ni Yesu gi jootene chopo kuma ne gidhiye.
34
Kane Yesu ochopo, mi owuok e yie, noneno oganda maduong’no, mi okechogi, nimar ne gichalo rombe ma onge jakwath. Kuom mano, nopuonjogi weche mang’eny.
35
Kane piny koro dwaro yuso, jopuonjrene ne obiro ire, mowachone niya, “Piny koro yuso, kendo kaeri en thim.
36
Omiyo we ni ji thuolo mondo odhi ong’iew chiemo e mier kod duke mokiewo kagi.”
37
To Yesu nodwokogi ni, “Un ema mondo umigi chiemo.” Ne gipenjo Yesu niya, “Idwaro ni mondo wadhi wang’iew makati moromo siling’ mia auchiel, wamigi gicham koso?”
38
Yesu nopenjo ni, “Un gi makati adi? Dhiuru une ane.” Kane giserango, ne giwachone ni, “Wan gi makati abich, kod rech ariyo.”
39
Bang’ mano Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo onyis ji obed piny e lum, ka gipogore e migepe.
40
Kuom mano ji nobet piny, koriedo e laini mia achiel, ma moro ka moro nitie ji piero abich.
41
Yesu nokawo makati abich gi rech ariyogo, mong’iyo malo, kendo oguedhogi. Eka nong’ingo makati go, momiyo jopuonjrene mondo opog ni ji. Rech ariyogo bende ne opogonigi duto,
42
mi ji duto nochiemo, moyieng’.
43
Bang’e ne okwany ng’injo mag makati gi rech, mi opong’o aditni apar gariyo.
44
Kar romb joma chwo duto mane ochiemo ne alufu abich.
45
Gikanyono, Yesu nowacho ni jopuonrene mondo odonj e yie, otel nyime Bethsaida, loka nam komachielo, ka en to ne pod ogonyo ji mondo odog miechgi.
46
Kane osegoyonegi oriti, nodhi e got kamoro mondo olem.
47
To kane piny oseimore, yie koro ne nie dier nam. Yesu nodong’ kende e dho nam oko.
48
Ne oneno ka jopuonjrene chandore gi kiewo yie, nikech yamo nogeng’onigi. Kuom mano, nodhi irgi kar kogwen, kowuotho e wi pi. Ne oyudo odwaro kadhogi,
49
to kane ginene kowuotho e wi pi kamano, ne giparo ni en jachien, omiyo ne giywak,
50
nimar giduto ne ginene, mi gibwok ahinya. To gikanyono, Yesu nowuoyo kodgi, kawacho niya, “Beduru gi chir! Kik ubed maluor. En mana an.”
51
Eka nodonjo irgi e yie mi yamo okue. Ne gidhier nono,
52
nimar tiend wach makati kande ne pok odonjonigi. Parogi ne odinore, ma ok ginyal ng’eyo tiend wachno.
53
Kane gisetieko ng’ado nam, ne gigowo Genesaret, mi gitueyo yie kuno.
54
Gikanyono mane giwuok e yie, ji nongeyo ni en Yesu,
55
omiyo ne giringo gidhi kuonde duto e gweng’no, mi gikelo joma tuo ire konindo e piende kamoro amora mane giwinjo ni entie.
56
Kuonde duto mane Yesu odhiye e gweng’no, ji ne pielo jogi matuo e chirni, ka gihombe ni mondo oyie joma tuogo omulie kata mana riak lawe kende. Kamano ji duto mane omulo riak lawe ne odoko mangima.
Mariko 6:1
Mariko 6:2
Mariko 6:3
Mariko 6:4
Mariko 6:5
Mariko 6:6
Mariko 6:7
Mariko 6:8
Mariko 6:9
Mariko 6:10
Mariko 6:11
Mariko 6:12
Mariko 6:13
Mariko 6:14
Mariko 6:15
Mariko 6:16
Mariko 6:17
Mariko 6:18
Mariko 6:19
Mariko 6:20
Mariko 6:21
Mariko 6:22
Mariko 6:23
Mariko 6:24
Mariko 6:25
Mariko 6:26
Mariko 6:27
Mariko 6:28
Mariko 6:29
Mariko 6:30
Mariko 6:31
Mariko 6:32
Mariko 6:33
Mariko 6:34
Mariko 6:35
Mariko 6:36
Mariko 6:37
Mariko 6:38
Mariko 6:39
Mariko 6:40
Mariko 6:41
Mariko 6:42
Mariko 6:43
Mariko 6:44
Mariko 6:45
Mariko 6:46
Mariko 6:47
Mariko 6:48
Mariko 6:49
Mariko 6:50
Mariko 6:51
Mariko 6:52
Mariko 6:53
Mariko 6:54
Mariko 6:55
Mariko 6:56
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16