A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 5

1
Ne gichopo loka machielo mar nam Galili e piny jo-Gerasi.
2
Gikanyono mane Yesu owuok e yie, ng’at moro nobiro ire.
3
Ng’atno ne nigi jachien marach, kendo ne odak mana kar yiko joma otho. Onge ng’ama koro ne nyalo tueye kata mana gi nyororo, moling’.
4
Nosetue tiendene kod luetene ndalo mang’eny, to e kinde duto nochodo nyororo mane otuego luetene kendo oriado mago motuego tiendene. Ne otek ma onge ng’ama ne nyalo kete piny.
5
Ndalo duto ne obayo abaya e kind liete, kendo e gode, odiechieng’ gotieno, koywak kendo ong’olore gi kite.
6
Ne oneno Yesu kapod en gi chien, mi ne oringo ogoyo chonge e nyime,
7
koywak matek niya, “Yaye! Yesu Wuod Nyasaye Maduong’ Moloyo! Ilaro ang’o koda? Kuong’rina gi nying Nyasaye ni ok nisanda.”
8
Ne owacho kamano nikech ne oyudo Yesu owacho niya, “In jachien marach, wuog oko kuom ng’atni.”
9
Yesu nopenje niya, “Nyingi ng’a?” Ng’atno nodwoko ni, “Nyinga en Oganda, nikech wang’eny.”
10
Eka nosiko kohombo Yesu mondo kik riemb jochiende e pinyno.
11
To noyudo ka kueth maduong’ mar ngurue kwayo e bath got, machiegni gi kanyo.
12
Omiyo jochiendego nokwayo Yesu niya, “Terwa ir ngurue kande, mondo wadonj kuomgi.”
13
Kuom mano noyie ni jochiendego, mowuok kuom ng’atno, mi odhi odonjo kuom ngurue. Eka kar romb kuethno duto, ma dirom ngurue alufu ariyo, noringo matek, karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
14
Jokwadh nguruego noringo modhi olando wachno e gweng’no duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore.
15
Ne gibiro ir Yesu, mi gineno ng’at mane osebet ka nigi jochiende mang’eny cha, kobet piny kanyo, korwakore kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor.
16
Joma ne oseneno gima notimore ni ngurue, nonyiso ji wachno.
17
Mano omiyo jogo nokwayo Yesu mondo oa e pinygi.
18
Kane Yesu donjo e yie, ng’at mane oyudo nigi jochiende cha nohombe ni, “Yie mondo wadhi kodi.”
19
To Yesu ne ok oyiene, to ne owachone niya, “Dog dala ir joodu mondo inyisgi gik madongo ma Ruoth osetimoni, kendo kaka osebedoni mang’won.”
20
Kuom mano ng’atno noa kanyo, mi owuotho e piny Dekapoli, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone, kendo ji duto mane owinjo wachno nowuoro ahinya.
21
Yesu nong’ado nam, modok loka machielo, kendo oganda maduong’ nobiro, mi olwore e dhowath kanyo.
22
Ng’at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong’ od lemo, nobiro kanyo, kendo kane oneno Yesu, nopodho piny e tiende,
23
mohombe niya, “Nyara matin ohewore. Yie mondo ibi iket lueti kuome, ochangi, obed mangima.”
24
Kamano Yesu nowuok, modhi kode. To ji mang’eny ne luwe, kothung’e koni gi koni.
25
To kuomgi kanyo ne nitie dhako moro mane iye osechuer kuom higni apar gariyo.
26
Kata obedo ni jothieth mang’eny nosethiedhe, motieko pesane duto, to tuone nosiko kamedore ameda, ma ok nyal chango.
27
Noyudo osewinjo humb Yesu, omiyo nobiro modonjo ei oganda gi yoka ng’e Yesu mosudo ire,
28
kowacho e chunye niya, “Ka anyalo mulo kata mana lawe kende, to abiro ddoko mangima.”
29
Kamano, nomulo law Yesu, kendo gikanyono rembe nochok, mi ong’eyo e chunye ni osechango.
30
To e sa nogono Yesu bende nong’eyo ni teko osewuok kuome. Omiyo nolokore ei ogandano, mopenjo niya, “En ng’a mosemulo lawa?”
31
Jopuonjrene nodwoke ni, “Ineno kaka ji othung’i marach, to eka pod ipenjo ng’ama omuli!”
32
To Yesu nomedo ng’iyo bathe koni gi koni mondo one ane ng’ama omule.
33
Dhakono nong’eyo gima osetimorene, omiyo nobiro kokirni, ka luoro omake, mi opodho e tiend Yesu, mohulone gima osetimorene.
34
Eka Yesu nowachone niya, “Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kue, kendo ibed mangima chuth.”
35
Kane pod Yesu wuoyo, joote moko noa e od Jairo, monyiso Jairo ni, “Nyari osetho. Koro ere gima omiyo pod onego ichand japuonj?”
36
Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno.”
37
Bang’ mano Yesu ne ok oyie ni ng’ato mondo odhi kode, mak mana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo.
38
Ne gichopo e od jaduong’ od lemo, mi Yesu noyudo ka ji kok kendo ywak, ka goyo nduru malich.
39
Nodonjo e ot, mopenjogi niya, “Ang’o momiyo ukok kendo uywak? Nyathi ok otho, to onindo aninda!”
40
Kane giwinjo kamano, ne ginyiere anyiera, to nogologi duto oko. Eka nokawo wuon nyathi gi min mare, kod joma ne en-go, mi odonjo e ot, kuma ne nyathi nitie.
41
Ne omako lwet nyathi, mi owachone niya, “Talitha Kumi,” tiende ni, “Nyako, a malo!”
42
Eka nyathino noa malo, mowuotho. (Ne en jahigni apar gariyo.) Kane jogo oneno gima otimorene, dhogi nomoko.
43
To Yesu nokwerogi matek mondo kik ginyis ngato wachno. Eka nowachonigi ni mondo gimi nyathino chiemo ocham.
Mariko 5:1
Mariko 5:2
Mariko 5:3
Mariko 5:4
Mariko 5:5
Mariko 5:6
Mariko 5:7
Mariko 5:8
Mariko 5:9
Mariko 5:10
Mariko 5:11
Mariko 5:12
Mariko 5:13
Mariko 5:14
Mariko 5:15
Mariko 5:16
Mariko 5:17
Mariko 5:18
Mariko 5:19
Mariko 5:20
Mariko 5:21
Mariko 5:22
Mariko 5:23
Mariko 5:24
Mariko 5:25
Mariko 5:26
Mariko 5:27
Mariko 5:28
Mariko 5:29
Mariko 5:30
Mariko 5:31
Mariko 5:32
Mariko 5:33
Mariko 5:34
Mariko 5:35
Mariko 5:36
Mariko 5:37
Mariko 5:38
Mariko 5:39
Mariko 5:40
Mariko 5:41
Mariko 5:42
Mariko 5:43
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16