A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 4

1
Yesu nochako puonjo ji kendo e dho nam Galili. Oganda mane ochokore molwore ne duong’ ahinya, omiyo nodonjo e yie mobetie. Yieno ne nie pi, ka ji to ochung’ gi oko e dho pi.
2
Nopuonjogi weche mang’eny gi ngeche, kendo kane opuonjogi kamano, nowacho niya,
3
“Winjuru! Ng’at moro ne odhi chuoyo,
4
kendo kane oyudo ochuoyo, kodhi moko nolwar e wang’yo, mi winy obiro mochamo.
5
To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda ma lowo operoree, mi ne gitwi piyo, nikech lowo ne ok tut.
6
Bang’e chieng’ nowuok, mowang’o cham mapod tindogo, kendo kaka tiendegi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyopiyo.
7
Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo mothung’ogi, mi ok ginyak.
8
To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne gitwi, mi gidongo, kendo ginyak. Moko nonyago kodhi piero adek, to moko piero auchiel, kendo moko mia achiel.”
9
Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!”
10
Kane Yesu odong’ kende, jopuonjrene apar gariyo kod jomoko mane oyudo ochokore kanyo, nopenje mondo onyisgi tiend ngechego.
11
Nodwokogi niya, “Un osemiu wach mopondo mar Loch Nyasaye, to joma moko ipuonjo weche duto mana gi ngeche, kaka muma wacho niya,
12
‘Kata da ging’ichi manadi, to ok ginyal ng’eyo, kendo kata da giwinji manadi, to wach ok nyal donjonigi’ nimar dipo ka giloko chunygi, mi owenigi richogi’.”
13
Eka Yesu nopenjogi niya, “Ok uwinj tiend ngeroni adier? Ka kamano, to koro ere kaka duwinj tiend ngero moro amora?
14
Gima jachuoyo chuoyo en Wach Nyasaye.
15
To kodhi molwar e wang’yo e joma ochwo wachno e chunygi, kendo ka gisewinje to Satan biro, kendo gole oko kuomgi.
16
To kodhi mochwo e lowo motimo lwanda e joma winjo wachno, mi yie kode piyopiyo gi mor,
17
to ok omok e chunygi. Omiyo ok gidag aming’a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to gipodho piyopiyo nono.
18
To jomoko bende chalo gi kodhi mochwo e kind kudho. Gin joma winjo wachno,
19
to paro mag piny kod ber mag mwandu, gi gombo mar gik moko, donjo e chunygi, kendo thung’o wachno, mi wachno ok nyag gimoro.
20
Jomoko to chalo gi kodhi mochwo e lowo maber. Giwinjo wach, mi giyiego, kendo ginyak maber, mana ka kodhi, ma moko nyak piero adek, to moko piero auchiel, kendo moko mia achiel.”
21
Eka Yesu nomedo wacho niya, “Bende ng’ato nyalo moko taya, to aye umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda? Donge okete mana e wi rachungi taya?
22
Gimoro amora mopandi nyaka ng’ere achien, kendo gimoro amora moum nyaka elre.
23
Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji.”
24
Bende nowachonigi niya, “Chikuru itu maber ni gima iwachonu. Rapim ma upimoe ema un bende nopimnue, to bende nomednu moloyo,
25
nimar ng’at man-go ema nomedi to ng’at maongego, noma kata mana matin ma en-go!”
26
Yesu nodhi nyime kawachonigi niya, “Loch Nyasaye chalo gi ng’at mochwoyo kodhi e puothe.
27
Onindo gotieno, kendo ochiew gokinyi, to e kindego duto kodhigo twi kendo dongo adonga, ka ento okia kaka mano timore.
28
Lowo ema miyo cham dongo. Mokwongo cham twi kaka lum, eka omino, to bang’e omoyo.
29
Ka cham osechiek, to ng’atno kawo pand keyo mak odeko, kendo okeyogo, nikech kinde mar keyo osechopo.”
30
Bende nopenjo niya, “Ere gima dwapimgo Loch Nyasaye? Koso ngero mane ma dwanyisgo kaka ochal?
31
Ochal gi koth karadali, ma en kodhi matinie moloyo. Ka ng’ato okawe, mopidhe,
32
to odongo kendo odoko yath maduong’ie moloyo yien duto. Bedene yarore madongo, kendo winy nyalo biro, mi yue e tipone.”
33
Yesu nopuonjo ji wachne gi ngeche mang’eny makamago mane ginyalo winjo.
34
Ne opuonjogi mana gi ngeche, to bang’e kane odong’ gi jopuonjrene kende, to onyisogi tiend weche duto.
35
Chieng’no godhiambo, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Wang’aduru nam, mondo wadhi loka cha.”
36
Kamano ne giweyo ji kanyo, mi jopuonjrene nodonjo e yie mane oyudo entie, mi ne gidhi kode. Yiedhi moko bende ne ni kodgi.
37
Bang’e ahiti mang’ongo notugore, kendo apaka ne goyo yie ma koro pi ne chiegni pong’e.
38
Yesu noyudo nindo kapier yie, koteno wiye gi raten. Eka jopuonjrene ne jochiewe, kawachone niya, “Japuonj, watho, to ok idew?”
39
Yesu noa malo, mokwero yamo, kendo owacho ni nam ni, “Ling’! Pie!” Gikanyono yamo noweyo kudho, mi nam okue.
40
Bang’ mano, Yesu nopenjo jopuonjrene niya, “Ang’o momiyo uluor? Koso pod ok uyie?”
41
To ne giluor ahinya, mi gipenjore niya, “Ma en ng’ama nadi, ma kata mana yamo gi apaka bende winje awinjani!”
Mariko 4:1
Mariko 4:2
Mariko 4:3
Mariko 4:4
Mariko 4:5
Mariko 4:6
Mariko 4:7
Mariko 4:8
Mariko 4:9
Mariko 4:10
Mariko 4:11
Mariko 4:12
Mariko 4:13
Mariko 4:14
Mariko 4:15
Mariko 4:16
Mariko 4:17
Mariko 4:18
Mariko 4:19
Mariko 4:20
Mariko 4:21
Mariko 4:22
Mariko 4:23
Mariko 4:24
Mariko 4:25
Mariko 4:26
Mariko 4:27
Mariko 4:28
Mariko 4:29
Mariko 4:30
Mariko 4:31
Mariko 4:32
Mariko 4:33
Mariko 4:34
Mariko 4:35
Mariko 4:36
Mariko 4:37
Mariko 4:38
Mariko 4:39
Mariko 4:40
Mariko 4:41
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16