A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 3

1
Chieng’ moro, Yesu nodhi e od lemo, moyudo ng’at moro ma lwete otal.
2
Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng’atno chieng’ Sabato.
3
Yesu nowacho ni ng’at ma lwete otalno ni, “Bi ichung’ e diere ka.”
4
Eka nopenjo ji ni, “Ere gima Chikwa oyienwa timo chieng’ Sabato? Timo gima ber, koso timo gima marach? Reso ngima ng’ato, koso ketho ngimane?” To jogo ne ok odwoko kata wach achiel.
5
Kane Yesu oneno ka chunygi tek, chunye nodoko malit, mi orangogi gi mirima. Eka nowacho ni ng’atno niya, “Rie lweti.” Ng’atno norieyo lwete, mi lwete ochango.
6
Kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyopiyo gi jo-Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu.
7
Yesu nowuok gi jolupne, modhi e dho nam Galili, kendo ji mathoth noluwe. Jogo noa Galili gi Judea
8
gi Jerusalem kod Idumea gi piny man loka aora Jordan, kaachiel gi gwenge mokiewo gi Turo kod Sidon. Ne gibiro ir Yesu nikech ne gisewinjo humb gik ma otimo.
9
Ogandano ne duong’ ahinya, omiyo Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odwarne yie obedie, mondo kik ji thung’e.
10
Ne oyudo osechango ji mang’eny ahinya, omiyo ji matuo nosiko ka riyore, mondo gichop ire, gimule.
11
E kinde duto mane jochiende maricho onenee, ne gipodho piny e nyime, ka giywak matek niya, “In e Wuod Nyasaye!”
12
To Yesu nokwerogi matek mondo kik gihul ni en ng’a.
13
Bang’e Yesu nodhi e wi got moro, moluongo joma ne odwaro. Ne gidhi ire,
14
mi oyiero apar gariyo kuomgi mondo obed kode, kendo odok jootene ma lando Wach Maber,
15
kendo obed gi teko mar golo jochiende.
16
Joote apar gariyo mane Yesu oyiero e magi: Simon (mane ochako ni Petro)
17
gi Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi, (mane ochako ni Boanerges, tiende ni, jomrima)
18
gi Andrea gi Filipo gi Bartholomayo gi Mathayo gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo gi Simon ma jakedo ni piny,
19
kod Judas Iskariot, mane ondhogo Yesu.
20
Bang’e Yesu nodhi e ot, mi oganda maduong’ nochako ochokore, ma koro Yesu kod jopuonjrene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo.
21
Kane owetene owinjo wachno, ne giwuok mondo gidhi giome, nikech ji ne wacho ni neko osemake.
22
Jopuonj Chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni, “En gi jachien miluongo ni Beelzebul,” kendo ni, “Ruodh jochiendeno ema omiye teko mar golo jochiende.”
23
Kane Yesu owinjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyonigi ngeche moko kopenjo gi ni, “Ere kaka Satan diriembre kende owuon?
24
Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore.
25
Kata ka jodhoot moro opogore, to dhoodno ok nyal gurore.
26
Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to lochne ok nyal betie, to nyaka okethre mi orum.
27
“To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono eka doyak ode.
28
“Adier awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi, koda ka ayany ma giyanyogo Nyasaye,
29
to ng’at ma oyanyo Roho Maler, to ok nowene nyaka chieng’, nikech osetimo richo ma ok rum.”
30
Yesu nowacho kamano nikech jomoko nosewacho ni en gi jachien.
31
Bang’e min Yesu kod owete Yesu ne jobiro. Ne gichung’ oko e dhoot, mi gioro wach mondo oluongnigi Yesu.
32
Noyudo ka ji mathoth ochokore moluoro Yesu, omiyo ne gikowone wach niya, “Meru gi oweteni jodwari oko.”
33
Yesu nodwokogi kapenjogi niya, “Mama en ng’a? Koso owetena to ng’a gini?”
34
Eka norango ji mane obet koluorego mowacho niya, “Neuru, magi e mama kod owetena!
35
Ng’ato ang’ata ma timo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama.”
Mariko 3:1
Mariko 3:2
Mariko 3:3
Mariko 3:4
Mariko 3:5
Mariko 3:6
Mariko 3:7
Mariko 3:8
Mariko 3:9
Mariko 3:10
Mariko 3:11
Mariko 3:12
Mariko 3:13
Mariko 3:14
Mariko 3:15
Mariko 3:16
Mariko 3:17
Mariko 3:18
Mariko 3:19
Mariko 3:20
Mariko 3:21
Mariko 3:22
Mariko 3:23
Mariko 3:24
Mariko 3:25
Mariko 3:26
Mariko 3:27
Mariko 3:28
Mariko 3:29
Mariko 3:30
Mariko 3:31
Mariko 3:32
Mariko 3:33
Mariko 3:34
Mariko 3:35
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16