A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 2

1
Bang’ ndalo manok, Yesu noduogo Kapernaum, mi wach nolandore ni entie.
2
Kuom mano ji nobiro mochokore mang’eny nyaka e dhoot, ma onge kata kama bolie luth. Kane oyudo Yesu puonjogi Wach Maber,
3
jomoko ang’wen nobiro ire, koting’o ng’at man gi tuo athany.
4
To ne ok ginyal chopo ir Yesu, nikech ji ne ng’eny ahinya. Mano omiyo ne gipowo otuch e tado kama ochomore gi Yesu. Eka ne giloro ng’atno piny, konindo e ng’angu.
5
Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng’atno niya, “Wuoda, richoni oweni.”
6
Jopuonj Chik moko mane oyudo ni kanyo ne openjore e chunygi giwegi niya,
7
“Ere kaka ng’atni nyalo wuoyo kamano, kayanyo Nyasaye? Onge ng’ama nyalo weyo ni ji richogi, mak mana Nyasaye kende!”
8
Gikanyono Yesu nong’eyo paro ma gin go, omiyo nopenjogi niya, “Ang’o momiyo uparo kamano?
9
Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni ng’at matuoni ni, ‘Richoni oweni’ koso wachone ni, ‘Chung’, ikaw ng’anguni mondo idhi’?
10
To koro abiro nyisou adier ni Wuod dhano nigi teko mar weyo ni ji richogi e piny ka.”
11
Eka nowacho ni ng’at matuono niya, “Chung’ ikaw ng’anguni mondo idog dala!”
12
Ng’atno nochung’, mokawo ng’angune odhi, ka jogo duto nene. Mano omiyo ne giwuoro ahinya kendo ne gimiyo Nyasaye duong’, ka giwacho niya, “Nyaka nene pok wanenoe gimoro machal kamano.”
13
Yesu nochako odok e dho nam Galili, kendo ji mathoth nobiro ire, mi opuonjogi.
14
To kane oyudo owuotho, ne oneno jasol osuru moro miluongo ni Lawi wuod Alfayo, kobet kar solo osuru. Yesu nowachone ni, “Luwa!” mi Lawi noa malo, moluwe.
15
Bang’e kane Yesu chiemo, e od Lawi, josol osuru mang’eny kod joricho ne chiemo kode kaachiel gi jopuonjrene, nikech ji mang’eny ne luwe.
16
Jopuonj Chik moko ma jo-Farisai bende noluwe, to kane gineno kochiemo gi joricho kod josol osuru, ne gipenjo jopuonjrene niya, “Ere gima omiyo ochiemo gi josol osuru kod joricho?”
17
Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowachonigi niya, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to ne abiro mondo aluong joricho.”
18
Chieng’ moro, kane oyudo jopuonjre mag Johana Jabatiso kod jo-Farisai jotueyo chiemo, jomoko nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Ang’o momiyo jopuonjre mag Johana Jabatiso kod mag jo-Farisai jotueyo chiemo, to jopuonjreni to ok tim kamano?”
19
Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni wend kisera nyalo tueyo chiemo adier, ka wuon kisera pod ni kodgi? Ooyo, ka wuon kisera pod ni kodgi, to ok ginyal tueyo chiemo.
20
To ndalo biro ma nogolie wuon kisera kuomgi, kendo ginitue chiemo e ndalogo.
21
“Onge ng’ama bawo law moti gi rabaw manyien, nikech kotimo kamano, to rabaw manyienno dijow law motino, mi med yieche moloyo.
22
Bende onge ng’ama nyalo olo divai manyien mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndede go diyiechi mi kethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien!”
23
Kane Yesu wuotho e puothe mag ngano chieng’ Sabato, jopuonjrene nochako jako wi ngano.
24
Mano nomiyo jo-Farisai nopenjo Yesu niya, “Ang’o momiyo jopuonjreni timo gima Chik okwero ni kik tim chieng’ Sabato?”
25
Yesu nodwokogi ka penjogi niya, “Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng’ mane kech kaye kaachiel gi joge, ka gionge gi chiemo?
26
Donge ne odhi e Od Nyasaye e ndalo mane Abiathar e jadolo maduong’, mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye? Chikwa wacho ni jadolo kende ema nyalo chamo makatino, to kata kamano, Daudi nochame, momiyo koda ka joge bende.”
27
Eka Yesu nomedo wacho niya, “Sabato ne oketi nikech dhano, to dhano ne ok ochue nikech Sabato.
28
Kuom mano Wuod Dhano en ruoth kata mana mar Sabato bende.”
Mariko 2:1
Mariko 2:2
Mariko 2:3
Mariko 2:4
Mariko 2:5
Mariko 2:6
Mariko 2:7
Mariko 2:8
Mariko 2:9
Mariko 2:10
Mariko 2:11
Mariko 2:12
Mariko 2:13
Mariko 2:14
Mariko 2:15
Mariko 2:16
Mariko 2:17
Mariko 2:18
Mariko 2:19
Mariko 2:20
Mariko 2:21
Mariko 2:22
Mariko 2:23
Mariko 2:24
Mariko 2:25
Mariko 2:26
Mariko 2:27
Mariko 2:28
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16