A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 15

1
Kane piny oru gokinyi mang’ich jodolo madongo nopimo wach piyopiyo gi jodongo gi jopuonj Chik kod jobura mamoko duto. Eka ne gitueyo Yesu, mi gitero e nyim Pilato.
2
Pilato nopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” Yesu to nodwoke ni, “In ema isewacho kamano.”
3
Jodolo madongo nodonjone gi weche mathoth,
4
omiyo Pilato nochako openje niya, “Ok inyal dwoko wach moro koso? Neye weche mathoth ma jogi donjonigogi!”
5
To Yesu noling’ aling’a. Mano ne omiyo Pilato owuoro.
6
To higa ka higa e Sap Pasaka, Pilato ne gonyo ng’at achiel ma ji okwaye kuom joma otue.
7
Koro noyudo ka ng’at moro ma nyinge Baraba ne nie jela, kaachiel gi joma ne ojemo moneko, ka kedo gi joma nie loch.
8
Kane ji ochokore mondo okwa Pilato otimnigi kaka ne ojatimo e ndalo Pasaka,
9
ne openjogi ni, “Udwaro mondo agonynu ruodh jo-Yahudi koso?”
10
Nowacho kamano nimar nong’eyo maber ni jodolo madongo nosetero Yesu ire mana nikech nyiego.
11
To jodolo madongo nojiwo ji ni mondo okwa Pilato ogonynigi mana Baraba.
12
Eka Pilato nopenjogi kendo niya, “To ere gima udwaro ni mondo atim ni jal muluongo ni ruodh jo-Yahudini?”
13
Ne gidwoke ka gikok niya, “Gure e msalaba!”
14
To Pilato nochako openjogi ni, “To ere gima rach mosetimo?” To ne gimedo kok moloyo, ka giwacho ni, “Gure!”
15
Kuom mano, kaka Pilato ne dwaro timo ni ji gima gidwaro, nogonyonigi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwad Yesu malit, nochiwe mondo ogure.
16
Askeche nokawo Yesu, motero e laru mar od ruoth, mi giluongo askeche mamoko duto.
17
Ne girwakone kandhu makwar, kendo ne giloso osimbo mar kudho, mi gisidhone.
18
Eka ne gimose, ka giwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!”
19
Ne gichwado wiye gi luth, kendo ging’udho kuome olawo, bende ne gigoyone chonggi piny ka gima gidende.
20
Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandhu makwarno oko kuome, mi girwakone lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e msalaba.
21
Kane giwuotho gidhi, ne giromo gi ng’at moro ma nyinge Simon, mane oyudo biro Jerusalem, koa e gweng’ moro, mi gichuno mondo oting’ni Yesu msalape. Mano e Simon ja-Kurene ma wuon Aleksander gi Rufus.
22
Ne gitero Yesu kama iluongo ni Golgotha, tiende ni Kar Hanga Wich.
23
Ne gimiye divai moruw gi yath makueyo rem miluongo ni manemane mondo omadhi, to ne odagi madho.
24
Eka ne gigure e msalaba, mi gipogore lepe, ka gigoyo ombulu mondo ging’ego law ma ng’ato ka ng’ato dikaw.
25
Ne en sa adek onyango ka ne gigure,
26
kendo weche modonjnego ondiki ewi msalaba niya, “RUODH JO-YAHUDI.”
27
Jomecho ariyo bende ne giguro kode, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham. [
28
Kamano wach mondiki e Muma ni, “Nokwane ka achiel kuom joma richo,” nochopo kare.]
29
Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu katwenyone umgi, kendo wachone niya, “Oo! In mane iwacho ni ibiro muko Hekalu, mi ichak iger bang’ ndalo adek,
30
koro resri ane, ilor ia e msalaba!”
31
Kamano bende e kaka jodolo madongo kod jopuonj Chik nojaro Yesu, ka giwacho e kindgi giwegi niya, “Ne oreso jomoko, to koro en owuon dak oresre!
32
Ara koro Kristo ruodh Israel olor oa e msalaba ane, mondo wayie kuome!” Ji ariyo mane ogurego bende noyanye.
33
Kane sa auchiel ochopo, piny duto notimo mudho nyaka sa ochiko,
34
kendo kar sa ochiko nogono, Yesu nokok matek niya, “Eloi, Eloi lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”
35
Jomoko mane ochung’ kanyo nowinjo wechego, mi owacho ni, “Winjuru! Oluongo Elija.”
36
To ng’at achiel kuomgi noringo mokawo sipanj, onyumo e kong andwayo, mochwowo e dho odundu. Eka notere e dho Yesu gi odunduno mondo onyodhi, kowacho niya, “Weuru, wane ane ka Elija biro biro, mi lore e msalaba!”
37
Bang’ mano, Yesu nokok matek, eka chunye ochot;
38
kendo nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo, chakre malo nyaka piny.
39
Kane jaduong’ lweny mane oyudo ochung’ e nyim msalaba kanyo oneno kaka Yesu okok ka chunye chot, nowacho niya, “Adier ng’atni ne en Wuod Nyasaye!”
40
Mon moko bende ne ni kanyo kang’icho gi chien. Kuomgi ne nitie Maria nyar Magdala, gi Salome, kod Maria min Jakobo matin gi Jose.
41
Gin mon mane luwo Yesu, kendo tiyone ka gin Galili. Mon moko mang’eny mane osebiro kode Jerusalem bende ne ni kanyo.
42
Kane koro piny ochopo odhiambo, kendo kaka ne en chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ motelo ni Sabato,
43
Josef ja-Arimathaya, ma jabura mogen, kendo ma bende nogeno ni none Loch Nyasaye, nodhi ir Pilato gi chir, mokwaye mondo omiye ringre Yesu.
44
To Pilato nowuoro kane owinjo ni Yesu osetho mana piyo kamano, omiyo noluongo jaduong’ lweny cha, mopenjo ka Yesu osetho adier.
45
Kane oseyudo wach kuom jaduong’ lweny, noyie ni Josef mondo okaw ringre Yesu.
46
Josef nong’iewo nanga, kendo kane osegolo ringre Yesu e msalaba, noboye gi nangano, mokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Eka nong’ielo kidi maduong’, molorogo dho bur.
47
Maria nyar Magdala kod Maria min Jose ne jo ni kanyo, mi oneno kama oketie ringre Yesu.
Mariko 15:1
Mariko 15:2
Mariko 15:3
Mariko 15:4
Mariko 15:5
Mariko 15:6
Mariko 15:7
Mariko 15:8
Mariko 15:9
Mariko 15:10
Mariko 15:11
Mariko 15:12
Mariko 15:13
Mariko 15:14
Mariko 15:15
Mariko 15:16
Mariko 15:17
Mariko 15:18
Mariko 15:19
Mariko 15:20
Mariko 15:21
Mariko 15:22
Mariko 15:23
Mariko 15:24
Mariko 15:25
Mariko 15:26
Mariko 15:27
Mariko 15:28
Mariko 15:29
Mariko 15:30
Mariko 15:31
Mariko 15:32
Mariko 15:33
Mariko 15:34
Mariko 15:35
Mariko 15:36
Mariko 15:37
Mariko 15:38
Mariko 15:39
Mariko 15:40
Mariko 15:41
Mariko 15:42
Mariko 15:43
Mariko 15:44
Mariko 15:45
Mariko 15:46
Mariko 15:47
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16