A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 14

1
Koro ne odong’ ndalo ariyo to chop Sap Pasaka kod Sap Makati ma ok ketie Thowi. To jodolo madongo kod jopuonj Chik ne dwaro yo ma digimakgo Yesu ling’ling’ mondo ginegi,
2
nimar ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo Sawo, nikech dipo ka ji otimo koko.
3
Kane Yesu ni Bethania, ka chiemo e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro gi chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar ma nengo ne tek miluongo ni nard. Ne oturo ng’ut chupano mi oolo morno ewi Yesu.
4
Jomoko kuom ji mane ni kanyo ne mirima omako, mi gipenjore niya, “Ang’o momiyo dhani ketho morni?
5
Ka da ni oloke, to da okelo pesa moloyo siling’ alufu achiel mi opogne joma odhier.” Kuom mano ne gidhaw gi dhakono, ka gikwere matek.
6
To Yesu nowachonigi niya, “Weyeuru. Ere gima omiyo uchande? Osetimona gima kare kendo maber.
7
Joma odhier ni kodu ndalo duto, omiyo unyalo konyogi kinde duto mudwaro. Anto ok an kodu ndalo duto.
8
Dhakoni osetimo gima onyalo. Osewiro ringra chon gi mo, mondo obed moikore ne yik.
9
Awachonu adier ni kamoro amora ma nolandie Wach Maber e piny duto, to gima dhakoni osetimo bende nohul kiparego.”
10
Bang’e Judas Iskariot mane achiel kuom jopuonjre apar gariyo, nowuok odhi ir jodolo madongo mondo oket Yesu e lwetgi.
11
Kane jodologo owinjo gima okele, ne gidoko mamor ahinya, mi gisingore kode ni gibiro miye pesa. Kuom mano judas nochako rango yo ma dondhoggo Yesu.
12
Chieng’ mokuongo mar Sap Makati ma ok ketie Thowi, ma en chieng’ minegoe nyarombo Pasaka, jopuonjre Yesu nopenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo wadhi waiknie Pasaka?”
13
Eka Yesu nooro ji ariyo kuomgi konyisogi niya, “Dhiuru Jerusalem kendo ubiro romo gi ng’at moting’o dapi. Luweuru,
14
nyaka ot modonjoe, kendo nyisuru wuon odno niya, ‘Japuonj penjo ni ere ot moikne, mobiro chamoe Sap Pasaka gi jopuonjrene?’
15
Wuon odno biro nyisou ot malach moik maler e gorofa malo. Kanyo ema mondo uiknwae gik moko duto.”
16
Kamano jopuonjrego nowuok modhi Jerusalem, kendo ne ginwang’o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno.
17
Kane piny oseyuso, Yesu nobiro gi jopuonjrene apar gariyo,
18
kendo kane gibet gichiemo, nowachonigi niya, “Awachonu adier ni ng’at achiel kuomu machiemo koda ka biro ndhoga.”
19
Kane giwinjo kamano, chunygi ne ochako chandore mi moro ka moro nopenje ni, “En an koso?”
20
Nodwokogi niya, “En ng’at achiel ma luto lwete koda e tawo kuomu un ji apar gariyo.
21
Wuod Dhano biro tho mana kaka Muma wacho, to mano kaka nodog malit ni ng’ama biro ndhoge! Da obedo maber ni ng’atno ka dine ok onywole!”
22
Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati moguedho, eka nong’ingo mi omiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru ma e ringra”.
23
Bang’e ne okawo kikombe kendo ka ne osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi mi gimethoe giduto.
24
Eka nowachonigi ni, “Ma e remba mochwer ni ji mang’eny kitimonigigo Winjruok gi Nyasaye.
25
Adier awachonu ni, chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang’ nyaka chop amadh divai e piny Ruodh Nyasaye.”
26
Bang’ mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e got Zeituni.
27
Yesu nowachonigi ni, “Uduto unuring uweya, nimar ondiki e Muma ni Nyasaye wacho niya, ‘Ananeg jakwath, mi rombe noke!’
28
To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili.”
29
To Petro nowachone ni, “Kata ka ji duto oweyi, anto ok naweyi ngang’.”
30
Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni otieno ma kawuononi, ka pok thwon gweno okok diriyo, to ibiro kweda didek.”
31
To Petro nokwer koramo ni, “Ok nakwedi ngang’, kata ka ochuno ni nyaka atho kodi.” Jopuonjre mamoko duto bende ne owacho mana kamano.
32
Kane gichopo kamoro miluongo ni Gethsemane, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Beduru kaeri, ka anto adhi lemo.”
33
To nokawo Petro gi Jakobo kod Johana odhigo. Eka chunye nochako ridore koparore ahinya.
34
Nowachonigi niya, “Chuny lit ma an-go lich, ma dwaro mana nega! Beduru ka, kurito.”
35
Eka nochwalore nyime matin mopodho piny, kolemo ni, kanyalore to sa mar masirano okadhne.
36
Nowacho niya, “Baba! Wuora! In ema inyalo gik moko duto, gol kikombe mar masirani oa kuoma. To kik obed kaka an ema adwaro, to mana kaka in ema idwaro.”
37
Ne odok ir jopuonjre adek kande, monwang’o ka nindo oterogi, mi openjo Petro niya, “Simon, inindo? Ok inyal neno kata mana kuom sa achiel kende?”
38
Eka nowachonigi ni, “Beduru kuneno mondo ulem, kik udonj e tem. Adier chuny oyie to ringruok ema nyap.”
39
Bang’ mano, ne ochako odok molemo konwoyo mana weche mane osewacho mokwongo.
40
Bang’e nodwogo ir jopuonjrene monwang’o ka nindo ochako oterogi, nikech wengegi ne pek ahinya, kendon ne ok ging’eyo gima digidwoke.
41
Ne ochako odwogo irgi mar adek, mopenjogi niya, “Pod unindo aninda kuyueyo? Oromo! Sa osechopo! Neuru, Wuod Dhano koro ichiwo e lwet joricho.
42
Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhokna osekayo machiegni.”
43
Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre apar gariyo, notucho gi oganda man g ligengni kod arunge, koa ka jodolo gi jopuonj Chik kod jodongo.
44
Jandhokno nosenyiso jogo gima obiro timo, kowachonigi niya, “Ng’at ma ang’ amoso kanyodho e en. Makeuru, kendo dhiuru kode kurite maber.”
45
Kamano kane gichopo, Judas nodhi ir Yesu piyopiyo monyodhe, komose ni, “Japuonj!”
46
Eka jogo nomako Yesu matek.
47
To ng’at achiel kuom joma ne ochung’ kanyo nowuodho ligangla, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.
48
Yesu nopenjogi niya, “Ere gima omiyo ubirona gi ligengni kod arunge ka joma dwaro jamecho?
49
Pile yande an kodu kapuonjo e Hekalu, to ne ok umaka. To gima kama otimore mondo wach ma ondiki e Muma ochop kare.”
50
Eka jopuonjrene duto noringo, moweye.
51
Wuowi moro noyudo luwo Yesu korwako mana law abola kende. Jogo ne otemo make,
52
to nopusore moringo odhi duk, koweyo laweno e lwetgi.
53
Ne gitero Yesu e od jadolo maduong’, kuma ne jodolo madongo duto gi jodongo kod jopuonj Chik oyudo chokoree.
54
Petro noluwo bang’e gi chien nyaka e laru mar od jadolo maduong’, mobet kuno kooyo mach gi jorit.
55
Jodolo madongo kod jobura duto ne dwaro mondo oyud weche ma digidonjgo ni Yesu mondo onegi, to ne ok ginyal nwang’o,
56
nikech kata obedo ni ji mang’eny nohango ne wach, to wechegi ne ok chalre.
57
Jomoko kuomgi nochung’ ka jigone wach niya,
58
“Ne wawinjo kowacho ni ‘Abiro muko Hekalu ma lwet dhano ema ogeroni, to bang’ ndalo adek abiro gero machielo ma ok dhano ema ogero.’ ”
59
To kata mana gin bende wechegi ne ok chalre.
60
Eka jadolo maduong’ nochung’ e nyim ji duto mopenjo Yesu niya, “Ok idwokie wach moro kuom weche ma jogi donjonigogi koso?”
61
To Yesu noling’ aling’a thi, ma ok odwoko wach moro. Jadolo maduong’ nochako openje ni, “In e Mesia Wuod Ng’ama Imiyo Duong’, koso?”
62
Yesu nodwoke ni, “Ee an, kendo unune Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar Ng’ama Nyalo Gik Moko Duto, kobiro e boche polo!”
63
Kane jadolo maduong’ owinjo kamano, ne oyiecho lawe, kowacho niya, “Ang’o momiyo pod wadwaro joneno?
64
Donge usewinjo koyanyo Nyasaye? Un uneno ang’o?” Eka giduto ne ging’adone buch tho.
65
Jomoko kuomgi nochako ng’ulo kuome olawo, bende ne giumo wang’e kendo gigoye adhong’, ka giwachone ni, “Hul ane ng’ama ogoyi!” Jorit bende nokawe mogoye.
66
E kindeno duto, Petro ne ni mwalo e laru, kendo achiel kuom nyiri matiyo ni jadolo maduong’ nobiro kanyo.
67
Kane oneno Petro kaoyo mach, nong’iyo wang’e tir mowachone ni, “In bende ne in kod Yesu ja-Nazareth.”
68
To Petro nokwere niya, “Ok ang’eyo, bende akia gima iwacho,” Eka nowuok kanyo modhi e dhorangach, kendo e sa onogono, thon gweno nokok.
69
Nyakono nochako onene e dhorangach kuno, mowacho ni joma nochung’ kanyo ni, “Jali bende en achiel kuomgi.”
70
To Petro nochako okwer kendo. Bang’e matin, joma ne oyudo ochung’ kanyo nowacho ni Petro niya, “Kwerie ane ka ok in achiel kuomgi, to in bende in ja-Galili.”
71
Eka Petro nokuong’ore, koramo ni, “Ok ang’eyo ng’at muwachoni!”
72
Gikanyono thwon gweno nochako okok mar ariyo, mi Petro noparo wach mane Yesu osewachone ni, “Kapok thwon gweno okok diriyo, to nikweda didek.” Kane oparo wachno kamano, noywak malit.
Mariko 14:1
Mariko 14:2
Mariko 14:3
Mariko 14:4
Mariko 14:5
Mariko 14:6
Mariko 14:7
Mariko 14:8
Mariko 14:9
Mariko 14:10
Mariko 14:11
Mariko 14:12
Mariko 14:13
Mariko 14:14
Mariko 14:15
Mariko 14:16
Mariko 14:17
Mariko 14:18
Mariko 14:19
Mariko 14:20
Mariko 14:21
Mariko 14:22
Mariko 14:23
Mariko 14:24
Mariko 14:25
Mariko 14:26
Mariko 14:27
Mariko 14:28
Mariko 14:29
Mariko 14:30
Mariko 14:31
Mariko 14:32
Mariko 14:33
Mariko 14:34
Mariko 14:35
Mariko 14:36
Mariko 14:37
Mariko 14:38
Mariko 14:39
Mariko 14:40
Mariko 14:41
Mariko 14:42
Mariko 14:43
Mariko 14:44
Mariko 14:45
Mariko 14:46
Mariko 14:47
Mariko 14:48
Mariko 14:49
Mariko 14:50
Mariko 14:51
Mariko 14:52
Mariko 14:53
Mariko 14:54
Mariko 14:55
Mariko 14:56
Mariko 14:57
Mariko 14:58
Mariko 14:59
Mariko 14:60
Mariko 14:61
Mariko 14:62
Mariko 14:63
Mariko 14:64
Mariko 14:65
Mariko 14:66
Mariko 14:67
Mariko 14:68
Mariko 14:69
Mariko 14:70
Mariko 14:71
Mariko 14:72
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16