A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 13

1
Kane oyudo Yesu wuok e Hekalu, achiel kuom jopuonjrene nowachone niya, “Japuonj, neye kitegi kod udigi kaka dongo!”
2
Yesu nodwoke ni, “Donge ineno udi madongogi? Ng’eni, onge kata kidi achiel ma biro dong’ kochung’ e wi wadgi, to giduto nowitgi piny.”
3
Kane Yesu obet piny e got Zeituni, kama omanyore gi Hekalu, Petro gi Jakobo gi Johana kod Andrea ne jobiro ire kar kende,
4
mowachone niya, “Nyiswa ane kinde ma mano notimree, bende hulnwa gima notimre ma nyiso ni kinde ma gigo duto timoree osechopo.”
5
Eka Yesu nowachonigi ni, “Beduru motang’, mondo ng’ato kik wuondu.
6
Ji mang’eny nobi gi nyinga, ka wacho ni, ‘An e en’ mi ginimi ji mathoth lal.
7
Bende kik chunyu parre ka uwinjo mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kata wach lwenje man kuonde maboyo. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo.
8
Ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Piny noyiengni kuonde mopogore opogore, kendo kech bende nobedie. To masichego gin mana chakruok mar ndalo manyien.
9
“Un uwegi nyaka ubed motang’, nimar enomaku mi yalu e bura. Bende nochwadu e ut lemo, kendo unuchung’ e nyim jotelo gi ruodhi nikech an, mondo ulandnigi Injili.
10
To Injili nyaka landi ni ogendini duto kapok gigo duto otimore.
11
Ka gimakou mi giterou e bura, to kik uparru ni gima duwachi, to wachuru awacha gima omiu e sanogono, nikech weche ma ubiro wacho ok mau, to gin mag Roho Maler.
12
Ng’ato nondhog owadgi mondo onegi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonywolgi mi chiwgi mondo oneggi.
13
Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng’ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo.
14
“Ka uneno Gima Kuero Makelo Kethruok kochung’ kama ok owinjore ochung’ie, to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode. (Ng’ama somo wachni mondo ong’e tiende!)
15
Ka ng’ato ni e tat ode, to kik olor odonj e ot ni mondo ogol gik moko odhigo.
16
Bende kata ka ng’ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe.
17
Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon man gi nyithindo mapod dhoth!
18
To kwauru Nyasaye mondo gigo kik timre e ndalo koyo,
19
nimar masira manomak ji e ndalogo nobed malich ma pok oneye, chakre Nyasaye chue piny nyaka chil kawuono. To bende gima kamano ok nochak otimre kendo.
20
Ka dine Ruoth ok osechano mondo ong’ad kar romb ndalogo, to onge ng’ama dotony. To oseng’ado ndalo, nikech joge owuon mane oyiero.
21
“Ka ng’ato owachonu e ndalogo ni, ‘Neuru, ma e Mesia,’ kata ni, ‘Macha e en’ to kik uyie,
22
nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.
23
Omiyo beduru motang’, nikech asenyisou weche duto chon.
24
“To e ndalo moko bang’ masirano, ‘Wang’chieng’ noimre, kendo due ok norieny.
25
Sulue bende nopudhre mi lwar kaa e polo, nikech teko momakogi noyiengni.’
26
Eka Wuod Dhano nothinyre, kabiro e boche polo gi teko malich kod duong’ maler.
27
Enoor malaika e tung’ piny gi tung’ piny mondo ochok joma Nyasaye oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.
28
“Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.
29
Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.
30
Awachonu adier ni gigo duto notimre ka pok tieng’ ma kawuononi orumo.
31
Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’!
32
“To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo, to Wuoro kende ema ong’eyo.
33
Beduru motang’, ma ok unindi, nikech ok ung’eyo chieng’ ma gigo notimree.
34
Gik ma notimre chalo gi gik matimore ka ng’ato odhi wuoth kuma bor, to oweyo ni jotichne tich ma ng’ato ka ng’ato onego oti, kendo onyiso jarit rangach mondo onen.
35
Kamano, un bende nenuru, nikech ok ung’eyo sa ma wuon ot biroe. Onyalo biro godhiambo, kata dier otieno, kata kogwen, kata gokinyi.
36
To sa asaya ma obiroe to kik oyudu ka unindo.
37
To gima awachonu ema awacho ni ji duto bende ni ‘Nenuru!’ ”
Mariko 13:1
Mariko 13:2
Mariko 13:3
Mariko 13:4
Mariko 13:5
Mariko 13:6
Mariko 13:7
Mariko 13:8
Mariko 13:9
Mariko 13:10
Mariko 13:11
Mariko 13:12
Mariko 13:13
Mariko 13:14
Mariko 13:15
Mariko 13:16
Mariko 13:17
Mariko 13:18
Mariko 13:19
Mariko 13:20
Mariko 13:21
Mariko 13:22
Mariko 13:23
Mariko 13:24
Mariko 13:25
Mariko 13:26
Mariko 13:27
Mariko 13:28
Mariko 13:29
Mariko 13:30
Mariko 13:31
Mariko 13:32
Mariko 13:33
Mariko 13:34
Mariko 13:35
Mariko 13:36
Mariko 13:37
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16