A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 11

1
Kane gin machiegni gi Jerusalem, e mier mag Bethfage gi Bethania, but got Zeituni, Yesu nooro jopuonjrene ariyo mondo otel nyime,
2
kowachonigi ni, “Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo ka uchopo kuno, to ubiro nwang’o nyathi kanyna motue en rangach, mapok ng’ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka.
3
To ka ng’ato oponjou gima omiyo utimo kamano, to wachneuru ni, ‘Wuon-go dware, to obiro dwoke mapiyo.’ ”
4
Kamano ne gidhi mi ginwang’o nyathi kanyna kotwe e dhoot oko, to kane oyudo gigonye,
5
jomoko mane ochung’ kanyo nopenjogi ni, “Ang’o momiyo ugonyo nyathi kanynano?”
6
Eka ne gidwoko mana kaka Yesu nosenyisogi, mi jogo noyienigi gikawe.
7
Ne gikele ir Yesu, mi gipedho lepgi e dieng’eye, mi Yesu obetie.
8
Ji mang’eny nopedho lepgi e yo, to jomoko nong’ado bede yien, ema opedho e yo,
9
kendo ji mane otelo kod mago mane luwo bang’e nokok niya, “Nyasaye mondo omi duong’! Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth!
10
Oguedh loch mabiro mar Daudi kwarwa! Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo!”
11
Kamano Yesu nodonjo Jerusalem, modhi e Hekalu, kendo orango gik moko duto. To kaka piny ne koro yuso, nowuok modhi Bethania gi jopuonjrene apar gariyo.
12
Kinyne, kane oyudo giduogo ka gia Bethania, kech nochako kayo Yesu.
13
Ne oneno yadh ng’owo moro ma pote ng’eny gi kuma bor, omiyo nodhi mondo one ane ka donwang’ olemo kuome. To kane ochopo machiegni, ne onwang’o mana pote kende, nikech kinde ma ng’owo chiekie ne pok ochopo.
14
Nokuong’o yadhno, kowacho niya, “Onge ng’ama nochak ocham olembi kendo nyaka chieng’!” Jopuonjrene nowinje kowacho kamano.
15
Kane gichopo Jerusalem, Yesu nodonjo e Hekalu, mi oriembo joma ne loko ohala kod joma ne ng’iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag jolok akuche mogoyo piny,
16
kendo ne ok oyie mondo ng’ato ong’adi e dier Hekalu koting’o gimoro.
17
Bang’ mano nopuonjo ji, kowacho niya, “Donge ondiki e Muma ni, ‘Oda noluong ni od lemo mar Ogendini duto’? Un useloke od jomecho!”
18
Jodolo madongo kod jopuonj Chik nowinjo wachno, omiyo ne gidwaro yo ma diginegego, nimar ne giluore, nikech ji duto ne wuoro puonjne.
19
To kane piny oyuso, Yesu nowuok, moa Jerusalem kod jopuonjrene.
20
Kinyne gokinyi, kane oyudo giwuotho e yo, ne gineno yadh ng’owo cha kosetwo, chakre e wiye nyaka tiende piny.
21
Petro noparo gima ne Yesu osewacho, mi onyiso Yesu niya, “Japuonj, neye kaka yadh ng’owo manyoro ikuong’ocha osetwo!”
22
Yesu nodwoko, kawachonigi niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng’ato oyie kuom Nyasaye adier,
23
to onyalo wacho ni godni ni, ‘Mukri, inyumri e nam’, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owachono biro timore.
24
Kuom mano awachonu ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang’e.
25
To bende e kinde duto ma ichung’ kilemo, to nyaka iweni ng’ato wach moro marach ma in-go kode, mondo Wuonu mae polo oweni richoni. [
26
Ka ok uweyo ni jomoko richogi, to Wuonu mae polo bende ok nowenu richou.]”
27
Ne gichako giduogo Jerusalem, kendo kane Yesu wuotho e Hekalu, jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodongo ne jobiro ire, mopenje niya,
28
“Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik ma kamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar mar timogi?”
29
To Yesu nodwokogi niya, “Abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.
30
Nyisauru ane: Teko ma ne Johana batisogo ji noa kuom Nyasaye, koso noa kuom dhano?”
31
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana.
32
Koso dwawachi ni oa kuom dhano?” To ne ging’eyo ni ok ginyal wacho kamano, nikech ne giluoro ji, nimar ng’ato ka ng’ato noyie ni Johana en janabi maradier.
33
Kuom mano, ne gidwoko Yesu niya, “Ok wang’eyo” Eka Yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.”
Mariko 11:1
Mariko 11:2
Mariko 11:3
Mariko 11:4
Mariko 11:5
Mariko 11:6
Mariko 11:7
Mariko 11:8
Mariko 11:9
Mariko 11:10
Mariko 11:11
Mariko 11:12
Mariko 11:13
Mariko 11:14
Mariko 11:15
Mariko 11:16
Mariko 11:17
Mariko 11:18
Mariko 11:19
Mariko 11:20
Mariko 11:21
Mariko 11:22
Mariko 11:23
Mariko 11:24
Mariko 11:25
Mariko 11:26
Mariko 11:27
Mariko 11:28
Mariko 11:29
Mariko 11:30
Mariko 11:31
Mariko 11:32
Mariko 11:33
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16