A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 10

1
Yesu noa kuno, modhi e piny Judea nyaka loka aora Jordan. Ji mathoth nochako obiro ire, kendo ne opuonjogi kaka ne ojatimo.
2
Eka jo-Farisai moko nobiro mondo oteme kapenje niya, “Bende chikwa oyie ni ng’ato mondo oriemb chiege?”
3
Yesu nodwokogi kapenjogi ni, “Ere kaka ne Musa ochikou?”
4
Ne gidwoke ni, “Musa ne oyie ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok.”
5
Yesu nowachonigi niya, “Musa nomiyou chikno nikech wichtekou.
6
To e kar chakruok, kane Nyasaye ochueyo dichwo gi dhako,
7
Muma wacho ni, ‘Mano e momiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege
8
kendo ji ariyogo doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel.’
9
Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”
10
Kane gisedok e ot, jopuonjre Yesu nopenje wachno,
11
mi onyisogi niya, “Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore.
12
Kamano bende, ka dhako oweyo chwore, mi oyie ng’at machielo okende, to oterore.”
13
Ji moko nokelo nyithindo ir Yesu mondo oket lwete kuomgi, to jopuonjrene nokwerogi.
14
Kane Yesu oneno ka jopuonjrene kwero jogo kamano, nosin, mi owacho ni jopuonjrene niya, “Weuru nyithindo obi ira! Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar Loch Nyasaye!
15
Awachonu adier ni, ng’at ma ok oyie Loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gueth mar Lochne ngang’!”
16
Eka nokwako nyithindogo, mi oguedho moro ka moro, koketo lwete kuome.
17
Chieng’ moro kane Yesu ochako wuoth, ng’at moro nobiro ire ka ringo, mogoyo chonge piny e nyime, kapenje ni, “Japuonj! In, in ng’ama ber! Ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?”
18
Yesu nopenje ni, “Ang’o momiyo iwacho ni an ng’ama ber? Onge ng’ama ber, mak mana Nyasaye kende.
19
Donge ing’eyo chike mawacho ni, ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi e yor wuond, kendo ni, luor wuoru gi meru’?”
20
Ng’atno nodwoke niya, “Japuonj, aserito chikego duto, chakre aa e nyathi.”
21
Eka Yesu nong’iyo wang’e tir, ka mor kode, mowachone ni, “Gimoro achiel ema pod onego itim: dhiyo, ilok gigi duto pesa, mondo imi joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. To ka isetimo kamano, to bi iluwa.”
22
Kane ng’atno owinjo wachno, wang’e nolokore, mi odhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya.
23
Yesu norango jopuonjrene koni gi koni, mowachonigi niya, “Mano kaka donjo e Piny Ruoth Nyasaye nobed matek ni joma nigi mwandu!”
24
Jopuonjrene ne ohum nono gi wechego, to Yesu nomedo wachonigi ni, “Nyithinda, mano kaka donjo e piny Ruoth Nyasaye tek!
25
Yot ni ngamia kadho e wang’ sandan, moloyo jamoko donjo e Piny Ruoth Nyasaye.”
26
Kane jopuonjre owinjo kamano, ne gimedo wuoro ahinya, ka gipenjore e kindgi giwegi ni, “Kara, ere ng’ama nokwo!”
27
Yesu nong’iyo wang’gi tir, mowachonigi niya, “Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto!”
28
Eka Petro nowachone ni, “To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi!”
29
Yesu nodwoke, kawachonigi ni, “Adier awachonu ni ng’ama oweyo dalane, kata owetene, kata nyiminene, kata min, kata wuon, kata nyithinde, kata lope, nikech an, kendo nikech Injili,
30
to noyud mier, gi owete, gi nyimine, gi mine, gi nyithindo kod lowo nyadi mia achiel e piny ka, kaachiel gi sand bende, kendo enoyud ngima mochwere e piny mabiro.
31
To ji mang’eny ma koro otelo nodog chien, kendo joma koro odong’ chien notel.”
32
Kane gin e yo gidhi Jerusalem, Yesu ne wuotho kotelo e nyim jopuonjrene, mane oyudo hum nono. Jpogo mane luwogi bende luoro nomako. Yesu nochako oluongo joote apar gariyo tenge, mi onyisogi gima biro timorene.
33
Ne owachonigi niya, “Winjuru! Koro wadhi Jerusalem, kuma ibiro chiwie Wuod Dhano e lwet jodolo madongo kod jopuonj Chik. Gining’adne buch tho, mi gikete e lwet joma ok jo-Yahudi.
34
Jogo nochare, kendo nong’ul kuome olawo, bende ginichwade, kendo gininege, to bang’ ndalo adek enochier.”
35
Jakobo kod Johana, ma yawuot Zebedi, nosudo ir Yesu, mowachone niya, “Japuonj, nitie gimoro ma wadwaro kwayi mondo itimnwa.”
36
Yesu nopenjogi ni, “En ang’o ma udwaro mondo atimnu?”
37
Ne giwachone ni, “Chieng’ mibet e komduong’ni maler, to yie wabed buti, ka ng’at achiel obet e badi korachwich, to machielo obet e badi koracham.”
38
Yesu nodwokogi niya, “Ok ung’eyo gima ukwayo! Uparo ni dunyal madho kikombe mar masira ma ochunore ni nyaka amadhi? Bende disandu gi sand mibiro sandago?”
39
To ne gidwoke ni, “Ee, dwanyal.” Eka Yesu nowachonigi ni, “Adier, ubiro madho kikombe ma amadho, kendo ibiro sandu gi sand misandago.
40
To yiero ng’ama onego bedi e bada korachwich kata koracham, to ok nie tekona. Nyasaye ema nochiw kuondego ni joma oseikinigi.”
41
Kane jopuonjre apar modong’ owinjo wachno, ne gisin gi Jakobo kod Johana.
42
To Yesu noluongogi ire, mowachonigi niya, “Ung’eyo ni ruodhi duto mag piny tiyo jogi gi thwon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo.
43
Kuomu to, ok en kamano. To ka ng’ato kuomu dwaro bedo gi duong’, to nyaka obed jatichu,
44
kendo ka ng’ato kuomu dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumba jiduto.
45
Nikech kata Wuod Dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mondo oti ni ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang’eny.”
46
Ne gichopo Jeriko, kendo kane oyudo Yesu wuok kuno gi jopuonjrene kod oganda maduong’, jakuecho moro ma muofu ma nyinge Bartimeo, tiende ni wuod Timeo, ne oyudo obet e bath yo.
47
Kane owinjo ni Yesu ja-Nazareth ema kadho, nochako kok, kowacho niya, “Yesu, wuod Daudi, kecha!”
48
Ji mang’eny nokwere ni mondo oling’, to nomedo mana kok matek ni, “Wuod Daudi, kecha!”
49
Yesu nochung’, mlowacho niya, “Luongeuru, obi ka.” Eka ne giluongo muofuno, ka giwachone ni, “Hapi ber! Chung’, oluongi.”
50
Kuom mano, nobolo lawe kucho, moa malo piyo, kodhi ir Yesu.
51
Yesu nopenje ni, “Ere gima idwaro mondo atimni?” Nodwoko ni, “Japuonj, adwaro mondo achak anen kendo.”
52
Yesu nowachone niya, “Dhiyo, yieni ema omiyo ichango.” Gikanyono wengene ne oyepo, mi oluwo bang’ Yesu.
Mariko 10:1
Mariko 10:2
Mariko 10:3
Mariko 10:4
Mariko 10:5
Mariko 10:6
Mariko 10:7
Mariko 10:8
Mariko 10:9
Mariko 10:10
Mariko 10:11
Mariko 10:12
Mariko 10:13
Mariko 10:14
Mariko 10:15
Mariko 10:16
Mariko 10:17
Mariko 10:18
Mariko 10:19
Mariko 10:20
Mariko 10:21
Mariko 10:22
Mariko 10:23
Mariko 10:24
Mariko 10:25
Mariko 10:26
Mariko 10:27
Mariko 10:28
Mariko 10:29
Mariko 10:30
Mariko 10:31
Mariko 10:32
Mariko 10:33
Mariko 10:34
Mariko 10:35
Mariko 10:36
Mariko 10:37
Mariko 10:38
Mariko 10:39
Mariko 10:40
Mariko 10:41
Mariko 10:42
Mariko 10:43
Mariko 10:44
Mariko 10:45
Mariko 10:46
Mariko 10:47
Mariko 10:48
Mariko 10:49
Mariko 10:50
Mariko 10:51
Mariko 10:52
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16