A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mariko 1

1
Chakruok mar Wach Maber man kuom Yesu Kristo Wuod Nyasaye, nobet
2
kaka ondiki e kitap janabi Isaya niya, “Eri! Aoro jaotena mondo otel nyimi, mondo olosni yo
3
Ng’at moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir.’ ”
4
Kamano Johana Jabatiso notucho e thim, kalando wach ni mondo ji oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenigi richogi.
5
Ji duto modak e piny Judea kod dala mar Jerusalem nodhi ire. Ne gihulo richogi, kendo ne obatisogi e aora Jordan.
6
Johana ne rwako law yie ngamia, kendo notueyo okanda mar del e nungone. Nochamo bonyo kod mor kich mae thim,
7
kendo ne olando wach niya, “Ng’ato biro bang’a man gi teko moloya, ma ok awinjora gonyo tond wuochene.
8
An abatisou gi pi to en obiro batisou gi Roho Maler.”
9
E ndalono Yesu nobiro koa dala mar Nazareth, e piny Galili, mi Johana ne obatise e aora Jordan.
10
Gikanyono mane Yesu owuokie pi, ne oneno ka polo obarore, kendo noneno Roho, machalo gi akuru, ka lor kuome.
11
Eka duol noa e polo, ma wacho niya, “In e Wuoda mahero. Chunya mor kodi!”
12
Gikanyono, Roho nogolo Yesu, motero e thim,
13
kuma le kod ondiegi nitie, nobet kuno kuom ndalo piero ang’wen, ka Satan teme. To malaika ema ne tiyone kuno.
14
Kane osemak Johana moter e tuech, Yesu nodhi Galili, mi olando Wach Maber mar Nyasaye,
15
kowacho niya, “Kinde osechopo! Loch Nyasaye chiegni. Lokreuru uwe richou, uyie kuom Wach Maber.”
16
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, ne oneno jolupo ariyo ma Simon gi Andrea owadgi, ka chiko rech e nam gi tol.
17
Ne owachonigi niya, “Luwauru mondo kar ywayo rech, to atimu joywa ji.”
18
Gikanyono ne giweyo tondegi, mi giluwe.
19
Yesu ne odhi nyime matin gi wuoth, mi oneno owete moko ariyo ma Jakobo kod Johana, yawuot Zebedi. Ne oyudo ginie yiegi, ka giloso tondegi.
20
Kane Yesu onenogi kamano, noluongogi, mi giweyo Zebedi wuon-gi e yie kod jotich, mi giluwo Yesu.
21
Ne gitundo Kapernaum, kendo kane chieng’ Sabato ochopo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji.
22
Joma ne owinje kopuonjo, ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonj Chik puonjo, to ne opuonjo ka ng’at man gi teko.
23
E kinde nogo, ng’at moro man gi jachien marach nobiro e od lemo kaywak niya,
24
“In Yesu ja-Nazareth, ilaro ang’o kodwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Ang’eyi. In Ng’ama Ler moa kuom Nyasaye!”
25
To Yesu nokwero jachiendno niya, “Ling’, kendo wuog ia kuom ng’atni!”
26
Jachien marachno nogoyo nga’tano piny mi owuok kuome kaywak matek.
27
Ji duto mane ni kanyo nohum nono, mi gipenjore e kindgi giwegi ni, “Mano wach manadi! Me e puonj manyien! Ng’atni nigi teko mar kwero kata mana jochiende maricho, mi winje!”
28
Kamano humb Yesu nolandore piyopiyo kuonde duto e piny Galili.
29
Kane gia e od lemo, Yesu kaachiel gi Jakobo kod Johana ne jodhi e dala Simon gi Andrea.
30
Noyudo ka min chi Simon nindo ka nigi midhusu, omiyo ne ginyiso Yesu wach tuoneno piyopiyo.
31
Yesu ne odhi ire, momako lwete kendo ochunge. Midhusu mane dhakono nigo norumo, kendo notiyonigi.
32
Kane piny ochopo odhiambo ka chieng’ osepodho, ji nokelo joma tuo duto, kaachiel gi joma nigi jochiende ir Yesu,
33
kendo jogweng’no duto nochokore e nyim dhoot.
34
Yesu nochango ji mang’eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo nogolo jochiende mathoth kuom ji. To ne ok oyie ni jochiende mondo owach gimoro, nikech gin ne ging’eyo ni en ng’a.
35
Kinyne gokinyi ka pok piny oyawore, Yesu nochiew mowuok. Nodhi kar kende e thim, mi olemo kuno.
36
Simon kod jowetene ne jowuok odhi dware,
37
to kane giyude, ne giwachone niya, “Ji duto dwari.”
38
Yesu to nodwokogi niya, “Nyaka wadhi e mier mamoko mokiewo kaeri, nikech kuondego bende onego olandie Wach Maber, nimar mano ema ne omiyo abiro.”
39
Kamano nowuotho e piny Galili duto, kolando Wach Maber e ut lemo, kendo ogolo jochiende.
40
Ng’at moro ma jadhoho nobiro ir Yesu, mogoyo chonge piny, kahombe niya, “Ang’eyo ni inyalo changa, ka ihero timo kamano.”
41
Yesu nokeche, omiyo norieyo lwete, momule, kowachone niya, “Ee, ayie! Changi, ibed mangima.”
42
Gikanyono dhoho noweyo ng’atno, modoko mangima.
43
Eka Yesu nogole mondo odhi, kakwere matek niya,
44
“Kik ihul ni ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
45
Ng’atno to kane osea kanyo, to ochako mana lando wachno. Adier, nolando wachno kamoro amora, ma koro Yesu ne ok nyal dhi e dala moro ka ji nene, ne en mana oko kuonde ma onge joma odakie. Kata kamano, ji moa kuonde duto nosiko ka dhi addhiya ire.
Mariko 1:1
Mariko 1:2
Mariko 1:3
Mariko 1:4
Mariko 1:5
Mariko 1:6
Mariko 1:7
Mariko 1:8
Mariko 1:9
Mariko 1:10
Mariko 1:11
Mariko 1:12
Mariko 1:13
Mariko 1:14
Mariko 1:15
Mariko 1:16
Mariko 1:17
Mariko 1:18
Mariko 1:19
Mariko 1:20
Mariko 1:21
Mariko 1:22
Mariko 1:23
Mariko 1:24
Mariko 1:25
Mariko 1:26
Mariko 1:27
Mariko 1:28
Mariko 1:29
Mariko 1:30
Mariko 1:31
Mariko 1:32
Mariko 1:33
Mariko 1:34
Mariko 1:35
Mariko 1:36
Mariko 1:37
Mariko 1:38
Mariko 1:39
Mariko 1:40
Mariko 1:41
Mariko 1:42
Mariko 1:43
Mariko 1:44
Mariko 1:45
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16